ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสารวุฒิลูกเสือ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ฺBest Practice ประเภทครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning17 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การจัดการศึกษาแบบฟินเเลนด์ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และนวัตกรรมการจัดการศึกษา16 ตุลาคม 2564
  2เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย18 กันยายน 2564
  3หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 2117 กันยายน 2564
  4สัมนาสังคมศึกษา เรื่อง ทำแท้งเสรี ยุติการตั้งครรภ์กับความเข้าใจผิดของสังคมไทย16 กันยายน 2564
  5การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022)รูปแบบออนไลน์15 กันยายน 2564
  6บุญเดือน 9 บุญข้าวประดับดิน9 กันยายน 2564
  7เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
  8กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน เนื่องในวันสุนทรภู่26 มิถุนายน 2564
  9กิจกรรม 235 ปี ครูกวีสุนทรภู่21 มิถุนายน 2564
  10อบรมทดสอบเรื่อง เกมส์ทายภาพปริศนา 12 มิถุนายน 2564
  11อบรมทดสอบความรู้เรื่อง ท่องโลกบาดาล ดินแดนพญานาคราช29 พฤษภาคม 2564
  12การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน18 พฤษภาคม 2564
  13อบรมทดสอบเรื่อง คำ สำนวนและสุภาษิตไทย9 มีนาคม 2564
  14อบรมทดสอบความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา5 กุมภาพันธ์ 2564
  15ทดสอบความรู้เรื่องเบื้องต้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม การใช้งาน Google Apps For Education5 กุมภาพันธ์ 2564
  16อบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย IT 25 มกราคม 2564
  17อบรมทดสอบคความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู STEM EDUCATION 24 มกราคม 2564
  18อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Goog Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์23 มกราคม 2564
  19อบรมทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม21 ธันวาคม 2563
  20อบรมโครงการจัดหาผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวงและวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือออื่นใดทางการศึกษา25 พฤศจิกายน 2563
  21อบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์ ผ่านกระบวนการ KM,PLC18 ตุลาคม 2563
  22ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา12 กรกฎาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 ธันวาคม 2564
  2อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย20 มกราคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล