ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาจีน
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ชื่อนวัตกรรม Plickers Antonyms Words QR Code ทายคำศัพท์ภาษาจีนคำตรงข้าม30 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การแข่งขันโครงการแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 256312 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย และทักษะกระบวนการทาง KM และ PLC 12 มิถุนายน 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล