ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บธ.บ./ป.บัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิชาชีพครู
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 6921 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ2 กันยายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยาการข้อมูล ( Data Science ) ( Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus - Data Science )30 มิถุนายน 2566
2การเขียนโปรแกรม Scratch ( Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch ) 20 มิถุนายน 2566
3หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล