โครงการงานนิเทศฯ

ค้นหาโครงการ
# ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
31 โครงการ IQA AWORD ศน.ภัทรานิษฐ์
30 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ศน.ภัทรานิษฐ์
29 โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ ศน.ภัทรานิษฐ์
28 โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education ศน.ยศวรรธน์
27 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศน.ฉวีวรรณ
26 โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ศน.ยศวรรธน์
25 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ศน.ภัทรานิษฐ์
24 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ศน.กัณฐมณี
23 โครงการสื่อ 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ศน.ยศวรรธน์
22 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) ศน.กัณฐมณี
21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ศน.เพ็ญลักษณ์
20 โครงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL ศน.กัณฐมณี
19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding) ศน.ยศวรรธน์
18 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ศน.กัณฐมณี
17 โครงการเพศวิถีศึกษา ศน.กัณฐมณี
16 โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แหล่งน้ำใจและความหวัง” ศน.ฉวีวรรณ
15 โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center ศน.ยศวรรธน์
14 โครงการการวิจัยไปใช้ผลประโยชน์ ศน.อรรถพล
13 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ศน.เพ็ญลักษณ์
12 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ศน.เพ็ญลักษณ์
11 โครงการนิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ศน.ฉวีวรรณ
10 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ศน.ฉวีวรรณ
9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ศน.อรรถพล
8 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ศน.อรรถพล
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศน.ภัทรานิษฐ์