ทำเนียบ สควค. สังกัด สพม.น่าน

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ทุน รุ่นที่ วิชาเอก
บ้านหลวง น.ส.รัชฎาพร ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนพพล สุขภิรมย์ ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. คณิตศาสตร์
สา นายวิธวศิน กองคำ ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรีไทย
นาน้อย นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครู ส.ค.ว.ค.
สตรีศรีน่าน นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. ฟิสิกส์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนรพนธ์ คนสูง ครูผู้ช่วย ส.ค.ว.ค. เคมี
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย ส.ค.ว.ค. ชีววิทยา
สตรีศรีน่าน น.ส.กุลธิดา อินทะอุด ครู ส.ค.ว.ค. ชีววิทยา
สตรีศรีน่าน น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. จิตวิทยา
สตรีศรีน่าน นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4 เคมี
สตรีศรีน่าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค.ระยะที่ 4 1 เคมี
น่านนคร นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 1 วิทยาศาสตร์
สา นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูผู้ช่วย ส.ค.ว.ค. 1 สังคมศึกษา
นาน้อย นายเกษมศานต์ กาวิชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 10 คณิตศาสตร์
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 11 เคมี
ปัว นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 11 ภาษาอังกฤษ
สตรีศรีน่าน น.ส.จิรัชญา กาแสน ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. 11 คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญชนก สิริบุญตา ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. 11 คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 11 คณิตศาสตร์
มัธยมป่ากลาง นายปัณณธร อ่อนแก้ว ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. 12 ฟิสิกส์
สารทิศพิทยาคม นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. 12 ฟิสิกส์
สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 คณิตศาสตร์
นาน้อย ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 คณิตศาสตร์
นาน้อย นางนิ่มนภา อินทร์กอง ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 เคมี
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกรวี วาฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 ฟิสิกส์
สตรีศรีน่าน น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 ฟิสิกส์
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 12 คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ครูชำนาญการ ส.ค.ว.ค. 12 เคมี
ปัว นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
สตรีศรีน่าน นายแท้ นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 4 ฟิสิกส์
ท่าวังผาพิทยาคม นางบุญยดา สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมธุละดา วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 ชีววิทยาประยุกต์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปียมาศ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปัว นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ครู ส.ค.ว.ค. 5 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
สา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 เคมี
สา นายภาสกร กติยา ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปัว น.ส.พิมลพรรณ ธรรมไชย ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 5 เคมี
นาน้อย นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 6 ฟิสิกส์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 8 ฟิสิกส์
ท่าวังผาพิทยาคม นางรุจิเรข บุญมาปะ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 9 คณิตศาสตร์
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไล เสารางทอย ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 9 ฟิสิกส์
นาน้อย นางสุดาพร เหรียญพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 9 คณิตศาสตร์
สา น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ ส.ค.ว.ค. 9 เคมี

เครือข่ายครู สควค.น่าน