done
จำนวนบุคลากร
1,076 คน
จำนวนผู้รายงาน
886 คน
ร้อยละผู้รายงาน
82.34 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 113 90
79.65%
22 7 25 10
2 สตรีศรีน่าน 133 87
65.41%
14 1 23 0
3 บ่อสวกวิทยาคาร 11 11
100%
12 4 0 0
4 น่านประชาอุทิศ 11 9
81.82%
10 0 0 0
5 แม่จริม 30 24
80%
12 19 8 2
6 บ้านหลวง 32 21
65.62%
11 1 11 0
7 นาน้อย 49 50
102.04%
16 31 28 31
8 ปัว 96 81
84.38%
15 5 2 2
9 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 17
100%
13 8 0 0
10 เมืองแงง 11 10
90.91%
18 4 3 1
11 มัธยมป่ากลาง 33 33
100%
12 13 0 0
12 ท่าวังผาพิทยาคม 73 65
89.04%
30 31 0 0
13 สารธรรมวิทยาคาร 14 10
71.43%
17 15 0 0
14 หนองบัวพิทยาคม 15 15
100%
9 13 18 4
15 เมืองยมวิทยาคาร 12 12
100%
18 8 1 0
16 สา 76 74
97.37%
22 49 48 41
17 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 13 12
92.31%
23 19 0 1
18 สารทิศพิทยาคม 13 7
53.85%
10 5 2 0
19 ทุ่งช้าง 25 25
100%
10 14 4 19
20 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 45 47
104.44%
12 16 0 0
21 พระธาตุพิทยาคม 14 13
92.86%
14 21 149 9
22 นาหมื่นพิทยาคม 24 15
62.5%
13 7 2 1
23 เมืองลีประชาสามัคคี 10 2
20%
12 0 0 0
24 สันติสุขพิทยาคม 30 18
60%
13 13 27 26
25 บ่อเกลือ 28 29
103.57%
13 10 2 5
26 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 18 16
88.89%
12 8 1 1
27 น่านนคร 14 9
64.29%
11 6 0 0
28 ศรีนครน่าน 12 7
58.33%
10 0 1 0
29 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 27 29
107.41%
21 13 2 3
30 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 47 48
102.13%
12 15 2 2
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า