done
จำนวนบุคลากร
1,079 คน
จำนวนผู้รายงาน
901 คน
ร้อยละผู้รายงาน
83.50 %
# โรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนผู้รายงาน รายงานข้อมูล โครงการ รางวัล ข่าว ภาพกิจกรรม
1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 113 91
80.53%
22 7 25 10
2 สตรีศรีน่าน 134 91
67.91%
14 1 23 0
3 บ่อสวกวิทยาคาร 10 10
100%
12 5 0 0
4 น่านประชาอุทิศ 11 10
90.91%
10 6 0 0
5 แม่จริม 30 24
80%
12 27 8 2
6 บ้านหลวง 32 22
68.75%
11 1 11 0
7 นาน้อย 50 51
102%
16 32 28 31
8 ปัว 96 81
84.38%
15 5 2 2
9 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 17 17
100%
13 8 0 0
10 เมืองแงง 11 10
90.91%
18 4 3 1
11 มัธยมป่ากลาง 35 35
100%
12 16 0 0
12 ท่าวังผาพิทยาคม 72 67
93.06%
30 31 0 0
13 สารธรรมวิทยาคาร 13 9
69.23%
17 15 0 0
14 หนองบัวพิทยาคม 15 15
100%
9 15 28 4
15 เมืองยมวิทยาคาร 12 12
100%
18 8 1 0
16 สา 76 76
100%
22 55 56 41
17 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 13 12
92.31%
23 23 0 1
18 สารทิศพิทยาคม 13 12
92.31%
10 5 2 0
19 ทุ่งช้าง 27 26
96.3%
10 14 4 19
20 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 45 46
102.22%
12 19 0 0
21 พระธาตุพิทยาคม 14 13
92.86%
14 21 150 9
22 นาหมื่นพิทยาคม 24 15
62.5%
13 7 2 1
23 เมืองลีประชาสามัคคี 8 3
37.5%
12 1 0 0
24 สันติสุขพิทยาคม 28 17
60.71%
13 14 37 26
25 บ่อเกลือ 28 29
103.57%
13 10 2 5
26 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 22 19
86.36%
12 8 1 1
27 น่านนคร 14 11
78.57%
11 9 0 0
28 ศรีนครน่าน 12 7
58.33%
10 0 1 0
29 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 29 22
75.86%
21 13 2 3
30 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 47 48
102.13%
12 15 2 2
*หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดททุกๆ ชั่วโมง
*หมายเหตุ2 : บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระ อื่นๆ จะไม่ถูกนำมาคิดร้อยละความก้าวหน้า