รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพม.น่าน
เลือกสหวิทยาเขต :
# รหัส 10 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 6 หลัก ชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการ สหวิทยาเขต
1 1055250426 55012001 250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ดร.กมล สุทธาวาส เวียงภูเพียง
2 1055250427 55012002 250427 สตรีศรีน่าน นายไตรพฤก ผางาม เวียงป้อ
3 1055250428 55012003 250428 บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา เวียงภูเพียง
4 1055250429 55012004 250429 น่านประชาอุทิศ นายเวธิต ยะติ เวียงป้อ
5 1055250430 55012006 250430 แม่จริม นางพัชราภา ผาแสง เวียงภูเพียง
6 1055250431 55012007 250431 บ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม เวียงภูเพียง
7 1055250432 55012008 250432 นาน้อย นายพรเทพ เสนนันตา เวียงป้อ
8 1055250433 55022001 250433 ปัว นายประกวด พายัพสถาน วรนคร
9 1055250434 55022002 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ศิลาทอง
10 1055250435 55022003 250435 เมืองแงง นางยุวรีย์ ใจการณ์(ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) วรนคร
11 1055250436 55022004 250436 มัธยมป่ากลาง ว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา ศิลาทอง
12 1055250437 55022005 250437 ท่าวังผาพิทยาคม นางธิดา เสมอใจ ศิลาทอง
13 1055250438 55022006 250438 สารธรรมวิทยาคาร นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ศิลาทอง
14 1055250439 55022007 250439 หนองบัวพิทยาคม นางพิลาวัลย์ อยู่สุข (ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) ศิลาทอง
15 1055250440 55022008 250440 เมืองยมวิทยาคาร นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ศิลาทอง
16 1055250441 55012009 250441 สา ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ เวียงป้อ
17 1055250443 55012011 250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร เวียงป้อ
18 1055250444 55012012 250444 สารทิศพิทยาคม นางณัฐชยา พันธุลี เวียงป้อ
19 1055250446 55022009 250446 ทุ่งช้าง ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง วรนคร
20 1055250447 55022010 250447 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง วรนคร
21 1055250448 55022011 250448 พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ วรนคร
22 1055250449 55012014 250449 นาหมื่นพิทยาคม นายนนทภัทร มะโน เวียงป้อ
23 1055250450 55012015 250450 เมืองลีประชาสามัคคี นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ เวียงป้อ
24 1055250451 55012016 250451 สันติสุขพิทยาคม นางรัชนีวรรณ บุญทวี เวียงภูเพียง
25 1055250452 55022012 250452 บ่อเกลือ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล วรนคร
26 1055250453 55022013 250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายคมสัน ชัยรักษา ศิลาทอง
27 1055250454 55012017 250454 น่านนคร นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล เวียงภูเพียง
28 1055250455 55012018 250455 ศรีนครน่าน เวียงภูเพียง
29 1055250457 55022014 250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ วรนคร
30 1055250462 55013001 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ เวียงภูเพียง