รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
สตรีศรีน่าน นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.C.
แม่จริม นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ปัว นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
น่านนคร ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.
มัธยมป่ากลาง นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สารธรรมวิทยาคาร นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สารทิศพิทยาคม นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง ว่าที่ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.
พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นายมรกต แก้วสุวรรณกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศรีนครน่าน นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นายเวธิต ยะติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สารทิศพิทยาคม นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.W.B.
ปัว นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัว นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัว นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.ศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายสุริยา พนะสัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.
ท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.
ท่าวังผาพิทยาคม นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สารธรรมวิทยาคาร นายอภิชาติ ปะสีละเตสัง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
สา น.ส.ณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สา นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นายศราวุธ ธรรมวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
น่านนคร น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.S.A.T.C.
แม่จริม น.ส.กัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปวีณา ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุธีรา งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวิชิต สาธร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมธุละดา วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธนากร สอนใจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธวัชชัย เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปียมาศ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรุณี ชัยพิชิต ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศุภรัตน์ สะสม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศิริลักษณ์ ทรายคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธนพร นันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัฐพร ธิเสนา ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสมชาย ตนใจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วิลาวรรณ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิรารัตน์ บริวัน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมนชยา อธิกรม ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเอมอร สุมามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจิรัฎฐ์ กาละดี ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ C.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ครูชำนาญการพิเศษ R.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภัทรมน นาเหมือง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ศิริรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุจิตรา ยศอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยกร สุปง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อรวรรณ ไชยดี ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิตรานุช ไชยเพียร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนภาพร วรรณภพ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนิศากร เย็นใจมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพวงพันธุ์ ชูสกุลนิติสินธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางลักษณา ได้พร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวิจิตรา กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชะบา สุดสม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะ คณะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจรัญ อุดอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอภิราม งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจำลอง สุขสาร ครูชำนาญการพิเศษ L.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอลิศชา สุริยะวงศ์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนพพล สุขภิรมย์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารุณี นันศิริ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจุฑามาศ คำสม ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสันติ คำเต็ม ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพนาสันต์ กาบวัง ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชนิดา สวนสาร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอรรณพ สิทธิสาร ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จันทิรา เครือใจ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.สิรินดา สุทธไชย ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ครู S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ พันน้อย ครู S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชลดา นันทะน้อย ครู S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิชญา ขันเพชร ครู S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทักษกร เพ็ญมณี ครู S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ครู S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางคัทลียา พลธนะ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรนิดา อิ่มทอง ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จิรภัทร์ ธิปัญญา ครู S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายชโยดม พลายสาร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางปุณณดา ปราบริปู ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภานุลักษณ์ แสงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางธีรยา นันตา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางประภากร เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกรวี วาฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุนิดา อนุรุด ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกมลวัน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายแท้ นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายวรพงษ์ กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สตรีศรีน่าน นายธนวัฒน์ เชียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางคนึงนิตย์ สวนกัน ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางนีรนารา คำอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางพัชรินทร์ ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายสรจักร จันนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สัจจาพร หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางจีรนันท์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพิกุลทัย ยอดบัว ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางมณทิรา เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางวัจนา ประคำมา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางวิโยภา ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางอรอุษา เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายกฤตภพ ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายโชดก สีต๊ะสาร ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายแซน มาแว่น ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายณัฐวุฒิ ทาตาล ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายนิวัฒน์ ใจบาล ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
สตรีศรีน่าน นายมิตร ดีกัลลา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายอุเทน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางฉันทิตา แก้วชมภู ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางมิตรทิรา กาบนันทา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชวนพิศ นันตาดี ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางบุญเทียม สมคำ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางประทิน สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.พวงพยอม ถึงสุข ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน Mrs. Kamonphan Suwannahong ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางจรวยพร หมายสม ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพิมสิริ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายสืบสกุล หลงเวช ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายพรชัย การุณยฐิติ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สตรีศรีน่าน นางมัณฑนี อยู่เย็น ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายภคสัณห์ วรรณวิไล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางวิชชุตา พานิชอิน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายยอดชาย คำชาย ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.อัจฉริยา สารถ้อย ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ณลีกาญจน์ ทาคำ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางจิตรา อ่อนชำนิ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางนลินธรณ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางสุภาสินี งามธุระ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายศศกร เฟื่องนิคม ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.จิรัชญา กาแสน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางเกษแก้ว รัศมี ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางจามจุรี ศรีกันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายธีรพล เป็งมา ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางพัฒชา คำแสน ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายพิเชษฐ์ ใบยา ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายวาฑิต บัวมีธูป ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.พิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุล ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุภัคศา หมั่นดี ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ทิวาพร รัตนเสถียร ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ธัญณรัตน์ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.รัตน์ชรีพร ศิริปรีชานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางณัฐรดา จันฟุ่น ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธิดา อธิกูล ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายชุมพล พรหมโชติ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.เบญจพร เอกจิตร ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางศิวรินทร์ ตาเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางดวงสมร ธรรมลังกา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ดุลยา บุพันธ์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางประพิณ ปิยาพันธ์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล ครู
สตรีศรีน่าน นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ไชยยศ ครู
สตรีศรีน่าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.สุกัญญา ปราบหงษ์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธารส ไชยศิลป์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.กันยารัตน์ คำสิทธิ ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกพร เทพอินทร์ ครู S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.กมลลักษณ์ ทนันไชย ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางสาวนฤมล บริคุต ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.อรัชพร ต๊ะปะแสง ครู
สตรีศรีน่าน นายพิชาภพ ศรีธิ ครู
สตรีศรีน่าน นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย ครู
สตรีศรีน่าน นางรัศมี ศรียา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศุภลักษณ์ ณ ราช ครู
สตรีศรีน่าน นายจองพล ถุงเงิน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.จุฑามณี ยอดคำ ครู S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.นิลาวัลย์ สถิรศาสตร์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.เมวดี หน่อท้าว ครู
สตรีศรีน่าน นางภัทธิรา มณีรัตน์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.ปรียาพรรณ พรมเพ็ง ครู C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายรณฤทธิ์ ติ๊บอุด ครู
สตรีศรีน่าน นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี ครู S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางรินรวดี วงศ์เป็ง ครู
สตรีศรีน่าน นายอลงกต สุทธการ ครู S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางสุมิตรา ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
บ่อสวกวิทยาคาร นางทิวาพร บุตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม รองผู้อำนายการ ชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางจารุมาศ ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางไพรินทร์ แสนอินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นายวรพล ปุญญมัย ครูชำนาญการ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง ครู
น่านประชาอุทิศ น.ส.พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นางลัดดาวัลย์ นันคำ ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
น่านประชาอุทิศ นางจินตนา แก้วตา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นางสกาวเดือน นาคศรี ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นายณภัทร์สกล ปัญญา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายคมสัน นิ่มพยา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา ครู A.L.T.C.
แม่จริม นางวิวาพร ชายครอง ครูชำนาญการพิเศษ
แม่จริม นายเกรียงไกร ไชยภักษา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
แม่จริม นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
แม่จริม นางมลฤดี บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
แม่จริม นายนิรันดร์ แท่นทอง ครูชำนาญการ
แม่จริม นายจักรกฤษณ์ พรมไชย ครูชำนาญการ S.S.W.B.
แม่จริม น.ส.พวงผกา ไชยชนะ ครูชำนาญการ
แม่จริม น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
แม่จริม น.ส. อาภารัตน์ อ้ายมา ครู S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.นันทนา เทพกัน ครู
บ้านหลวง นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นางมนัสยา แก้วใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นางศิริรัตน์ สุขยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นายสวิง ใจพันธ์ ครูชำนาญการ
บ้านหลวง น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายสุรชัย ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.รัชฎาพร ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นายธันย์ธวัช บัวบาน ครูชำนาญการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกรภู ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
บ้านหลวง น.ส.ประทุมพร คำวัน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
บ้านหลวง นายหัสดินทร์ บุญเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นางอภิญญา กัปกัลป์ ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
บ้านหลวง นางนงนุช นิลคง ครู S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ S.S.W.B.
บ้านหลวง น.ส.วาสนา ปินตา ครู S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นายกิตติกร จ๋าวะนา ครู A.L.T.C.
นาน้อย น.ส.วรรณิศา จินนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายสัจจะ รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางวรรณี ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นางสุกานดา รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางนันทวัน แดงฟู ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางสุดาพร เหรียญพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นางอรนุช ขาลพรหม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นายเรืองเดช ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
นาน้อย นางรวงทอง ธุระยศ ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางวิจิตรตา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
นาน้อย นางปริยากร คำสุรันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
นาน้อย นายบัญชา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นายจันทรชัย เกษรชื่น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางนิ่มนภา อินทร์กอง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นาน้อย น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นาน้อย นางพัชรี รินนาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายกฤษนัส วังสาร ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย นายธีระพันธ์ ทะก๋า ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครูชำนาญการ
นาน้อย น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางอมรรัตน์ กอชาลี ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชาติชาย ทองแดง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย ครูชำนาญการ
นาน้อย นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครูชำนาญการ S.W.B.
นาน้อย นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน ครู
นาน้อย น.ส. รักษิณา มาราช ครู S.S.A.T.C.
นาน้อย นางชนิดา กิติตุ้ย ครูชำนา​ญ​การ S.B.T.C.
ปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ครู S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.พรชนก ขัติวงษ์ ครู
นาน้อย นางอมรรัตน์ โพธิขาว ครู S.B.T.C.
นาน้อย นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ ครู
ปัว Mr. Putthapong Lekhawiphat ครูเชี่ยวชาญ
ปัว นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอรณี ผาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.พิมลพรรณ ธรรมไชย ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ปัว นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายนพรัตน์ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอารีย์ พิเคราะห์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายอนุรักษ์ เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายภคพล วัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายเชิด ปันแปง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางรัชนี บูรณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นางสุรีพร เขียวสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายเดชา จันทร์ผง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.กาญจนา มโนขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.รุจิรัตน์ พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางธัญญพัทธ์ ชูเวช ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนันทิกานต์ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางวัจนา ชัยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุจิน เปี่ยมอริยธน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายชัยยุทธ ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายพินิจ ขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายศราวุฒิ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางประพิมพร แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางพัฒนา กันอาทา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ปัว นางรัชชนก จิตระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ R.B.T.C.
ปัว นางสาวสุทธิสา จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ปัว นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายคมสันต์ ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นายสมชาย เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางวิรัชนก จันทร์เรีย ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายชำนาญ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายอรรถวุธ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.ชมนาด ไชยวงค์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.รทนน กันฟอง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนฤมล มารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ C.A.T.C.
ปัว นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ปัว นายวิจารย์ จิณะเสน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายไพรัตน์ ยังศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายปวินท์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางกุลวรรณ จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุภาพ นากาศ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
ปัว นางกนกพร ประทุมแก้ว ครูชำนาญการ S.A.T.C.
บ่อเกลือ นายมานพ ตันติกตัญญุ รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.W.B.
ปัว นางสายฝน พรหมลังกา ครูชำนาญการ
ปัว นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ
ปัว นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ปัว น.ส.พิมผการัง ช่างทอง ครู S.S.B.T.C.
ปัว นางทยาภา โพฐิติกุล ครูชำนาญการ
ปัว น.ส.กิตติภรณ์ วังกะ ครู
ปัว น.ส.พัชรินทร์ สมบัติ ครู
ปัว น.ส.สุมนลักษณ์ สุวรรณ์ ครู
ปัว น.ส.วานิสสา คำมูลอินทร์ ครู
ปัว น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ครู
ปัว นายชัยยศ จงจิตร ครู
ปัว นางสาวสุภาศิณี จิตอารี ครู
ปัว น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ครู S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.อรวรรณยา วุฒิ ครู S.S.B.T.C.
ปัว นางสริตา เขื่อนธะนะ ครู
ปัว นางเกศฎาภรณ์ ชัยสูงเนิน ครูชำนาญการ C.B.T.C.
ปัว จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ครู SS.W.B.
ปัว น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครู
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสุพจน์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางเมธาวี ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายโพธิ์ มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางพัชรี อุทุมพร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายศักดิ์ พันชน ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายชเนรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสมบัติ วิหก ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางวารุณี สิทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์ ครูชำนาญการ
เมืองแงง น.ส.สุมาลี ความสุข ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เมืองแงง นางศรีไพ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เมืองแงง นางนิตยา พรมมินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เมืองแงง นางวณิชยา ธุระอบ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองแงง 3650100299147 ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองแงง นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่อง ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
เมืองแงง นางภาระดี เกิดกล้า ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
เมืองแงง น.ส.วัชราภรณ์ อะทะจา ครูชำนาญการ
เมืองแงง นายปรีชา กะรัตน์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
เมืองแงง น.ส.กฤติยา มณีกาศ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
เมืองแงง น.ส.บุณณดา บัณฑิต ครู S.S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายจิรายุ จันทร์เพ็ง ครูเชี่ยวชาญ L.T.
มัธยมป่ากลาง นางกัลยา พรมสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
มัธยมป่ากลาง นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง น.ส.ณชพร จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายจักรพงษ์ กานิล ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายทินกฤต เรือนสม ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
มัธยมป่ากลาง นายอัครพนธ์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายเอกชัย อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นางปิยพร มิ่งเมือง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นางสาวภูริตา อินพยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นายเอกนรินทร์ วีระวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการพิเศษ
มัธยมป่ากลาง น.ส.ภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง น.ส.เกสร สิงห์ธนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายเศกสันต์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นางขวัญฤดี กันทเสน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นายปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ ครูชำนาญการ A.L.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายพินิจ จิรนันทนุกุล ครูชำนาญการ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นายปัณณธร อ่อนแก้ว ครูชำนาญการ A.L.T.C.
มัธยมป่ากลาง น.ส.สมใจ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ A.L.T.C.
มัธยมป่ากลาง นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล ครูชำนาญการ S.S.W.B.
มัธยมป่ากลาง นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง น.ส.วาสนา ดีปินใจ ครู A.L.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุพนธ์ สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐพร ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางบรรพตี เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางไพลิน ยาวิไชย ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางรัตมณี ไชยหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางภิสชา ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายชัยวุฒิ สุทธจ้อย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ท่าวังผาพิทยาคม นางบุญยดา สุยะหมุด ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายวันชัย พูลทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางพรณภา ต้าวใจ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางพุทธธิดา ไชยยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางวณัทสนันท์ คงตาล ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
ท่าวังผาพิทยาคม นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายมัคคะสัณห์ พลทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางณัฐกา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางพัชรีพรรณ ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายกรวิชญ์ อภิวัฒน์ธัญสิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายภานุวัฒน์ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนากาญจน์ ธนะขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.บัวถิน เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไลลักษณ์ กาวี ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชดาภัทร ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายสุรศักดิ์ คำศรีใส ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริลักษณ์ อินทา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ท่าวังผาพิทยาคม นายณรงค์ชัย ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางดารณี สุทธไชย ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภาวิณีย์ สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จินตนา อำขำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางปริศนา ยาวิไชย ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ณีรวัลย์ ไชยวงค์ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.สัจจาพร สุใจยา ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางเฟื่องฟ้า พลอยแสงสาย ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางรุจิเรข บุญมาปะ ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสุกัญญา สานใจ ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นายอภิชาติ เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางมัธณา จินะแปง ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.นภาพร ทนะขว้าง ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.จิรนันท์ ศรีจันทร์ ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางณธษา วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางภัทรินทร์ คำยอด ครูชำนาญการ S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกิตติศักดิ์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ อินไชย ครูชำนาญการ
ท่าวังผาพิทยาคม นางวิไล เสารางทอย ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายจักรพล เด่นรัศมี ครู
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ศิริวรรณ ไชยมนตรี ครู
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ปวีณา พรหมรักษ์ ครู
สารธรรมวิทยาคาร นางชลธิชา มังคละ ครูชำนาญการพิเศษ
สารธรรมวิทยาคาร นางกัญจนา อุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สารธรรมวิทยาคาร นายมงคล วีระ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สารธรรมวิทยาคาร นายสมพงษิ์ โลนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สารธรรมวิทยาคาร นายอดุลย์ คำตัน ครูชำนาญการพิเศษ
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.วัชรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สารธรรมวิทยาคาร น.ส.ศศิธร ณ วันจันทร์ ครู
หนองบัวพิทยาคม นางอุตสาห์ โนราช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางดวงสมร ดวงตา ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นายอัศวิน กลับมา ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นางนวพร ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน อินต๊ะแสน ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นายสนับพงษ์ คำรังษี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
หนองบัวพิทยาคม นางสุธีร์ โคตรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นางพิลาวัลย์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
หนองบัวพิทยาคม นายมนตรี ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางเกษร สติมั่น ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางนริศรา กิติวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครูชำนาญการ S.S.W.B.
หนองบัวพิทยาคม นายวราพงศ์ วงศ์ดาว ครู S.S.B.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นายดาวี ตันเวียง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ ครูชำนาญการพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองยมวิทยาคาร นางชนกนันท์ คำจิตร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นางมณทิรา จำรูญ ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.ลำแพน ตนะทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นายดำริ จิณะ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร นางมนัญญา ไชยสลี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
เมืองยมวิทยาคาร น.ส.สุรางคนา กาวีปลูก ครูชำนาญการ
สา น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางวัชราพร มาลี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.จริยา ใจยศ ครูชำนาญการพิเศษ
สา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.ชรินพร ทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นายภาสกร กติยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสิตานัน เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางลัดดาวัลย์ ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.อัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.ชนิดา ทาระเนตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.เบญจพร นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นางณัฐพร การศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางรัตนา เนตรใส ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางวัชรีพร จิตอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
นาน้อย นายเกษมศานต์ กาวิชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สา นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.นลัทพร ปวงไชยา ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.นิธิกานต์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.วจีพร แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางณิชารีย์ น้อยราช ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางนงคราญ เจริญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางภัทราปภา บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นายสมโภชน์ จันด้วง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สา น.ส.สิริวลี พิลา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางนฤตยา อะทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางอทิตยา ปิมปา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางมาลี ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายเกรียงไกร คำมอญ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สา น.ส.แสงรวี รุณวุฒิ ครูชำนาญการ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นางจิราภัค แก้วมีศรี ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นางมณีรัตน์ ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางทรรศน์มน กาละดี ครูชำนาญการ
สา นางสาวเรณุกา ปราณีทะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายกัมพล ปิจดี ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สา นางอัมพร ศรีเทพ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายชยพล รัชติวงศ์ ครูชำนาญการ
สา นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา น.ส.นภัทร เสนพงศ์ ครู S.S.B.T.C.
สา นายณรงค์ สมศักดิ์ ครู S.S.B.T.C.
สา น.ส.ปรียารัตน์ ขันทะสอน ครู
สา น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ ครู S.B.T.C.
สา นายประทีป ปัญญานะ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายอรุณ กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางแววดาว ชัยมณี ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางเรณู ปันทะมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางยุพิน เขื่อนดิน ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.วานิกา มามาตร ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสุภัญกานต์ อินสา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ ครูชำนาญการ S.A.T.C.
สารทิศพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สารทิศพิทยาคม น.ส.พูนทรัพย์ คนสูง ครูชำนาญการพิเศษ
สารทิศพิทยาคม น.ส.มนัญยา สายซอ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางบุญญารัสมิ์ เตชะบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางศุภลักษณ์ พาลวัล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางนงเยาว์ แสนอิว ครูชำนาญการ A.L.T.C.
สารทิศพิทยาคม น.ส.จารวี เขื่อนเพชร ครู
สารทิศพิทยาคม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นายวสันต์ อุ่นอก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นางเยาวเรศ รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง น.ส.อารีรัตน์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นางกัลยา โนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นายวิรัช รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นายธงชัย คฤหานนท์ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.อนงลักษณ์ ปันแก้ว ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยและ ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นางรัตนา วรินทร์ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.จารินี มนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นางดอกส้ม จิตอารีย์ ครู
ทุ่งช้าง น.ส.จีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ครู
ทุ่งช้าง น.ส.ยุวรัตน์ จันทร์เติม ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางรัญจวน คำชนะ ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางวชิรญาณ์ มาผิว ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
บ่อสวกวิทยาคาร นายสัมพันธ์ อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางจันทราณี วงศ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางดาราลักษณ์ อินปา ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางทัศนีย์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางลำแพน บูรณะชาติ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนงลักษณ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศุราลักษณ์ แก้วโก ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอินทิราลักษณ์ นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมณีภัทร์ รางแดง ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธนกฤต หนักหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอำนาจ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมลฤดี เตชะตา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธราภพ ยานการ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.นุศรา สินชู ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญชนก สิริบุญตา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.รัชนี พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร ครูชำนาญการ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอิทธิพล จิตอารี ครูชำนาญการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพรมราตรี สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสุณัฐชา ยวงคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นางจิราภา อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นายศิลป์ชัย จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.สุรีย์พร อินไชย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.กาญจนา ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.มนัลยา จินะแปง ครูชำนาญการ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.วิกรานต์ อนุภาพ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม นายสุทัศน์ คำลอม ครูชำนาญการพิเศษ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.มยุรา มะราช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางศิวาภรณ์ อินขาว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ประทุม บัวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นายกสานติ์ วรรณภพ รองชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาหมื่นพิทยาคม นายสมศักดิ์ ต้นใส ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายวุฒิชัย ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายอาทิตย์ กันทะกาลัง ครูชำนาญการ S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จุฑารัตน์ สอนยศ ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางสุชญาณ์ เสนใส ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ทัดดาว กันตะนา ครู
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุดารัตน์ ถนอมสิน ครูชำนาญการ
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรรณศร แสงสง่า ครู
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายภานุพงษ์ รวมสุข ครู
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.กานติมา ปาคำ ครู
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ธิษะนา กะรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางระบอบ ทองแท้ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายบุญนัก ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางสมศรี เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางสุวพัชร เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายนรัญ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางเบญญาภา แก้วทิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นายทรงศักดิ์ เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางปิยธิดา หม่องต๊ะ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางเสาวลักษณ์ สายสอน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางศิริลดา เปียงชมภู ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายพันศักดิ์ กิจการ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม นายประพันธุ์ สมันจิตร์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม นายโชคชัย กองชุม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.นฤมล อาษา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางสุนันทา ทิศหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ L.T.C.
บ่อเกลือ นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ น.ส.วรางคณา สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ น.ส.อรพรรณ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นางกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.ดารากร หาญยุทธ ครูชำนาญการ
นาน้อย น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
บ่อเกลือ น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ นายสุเนตร สุยะ ครูชำนาญการ
บ่อเกลือ น.ส.มะลิวัลย์ บริคุต ครู
บ่อเกลือ น.ส.ราตรี แปงอุด ครู S.S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง น.ส.ปริศนา งามทวีกุล ครู A.L.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.จิราพร สุยะ ครู S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.อุทัยทิพย์ ธนทิพยเนตร ครู
มัธยมป่ากลาง นายวีระชาติ บุญเทพ ครู
บ่อเกลือ น.ส.อังคณา ศรีบุญเรือง ครู
บ่อเกลือ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ ครู
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางนัททิดา ระลึก ครูชำนาญการพิเศษ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายวรชัย สุทธไชย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวศศิประภา สูงขาว ครู C.B.T.C.
น่านนคร นายยุทธนา กันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร น.ส.บัณฑิตา ดอนกาวิน ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร นางธัญรดา รุนทา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
น่านนคร นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางกาญจนา ปวนสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางเฉลิมพร ชาญรักษา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางพัทธนันท์ ขันยม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
น่านนคร นางกณิศา ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ L.T.
น่านนคร นางเปรมจิต กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร นายสมบัติ คณะเทศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
น่านนคร นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีนครน่าน นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีนครน่าน นางอรทัย วิชัยยา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีนครน่าน น.ส.ปรียานุช อุททะนา ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
ศรีนครน่าน นายหยาด พิมสาร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีนครน่าน นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ศรีนครน่าน นายชูพงษ์ ธนามี ครูชำนาญการ
ศรีนครน่าน นายสมทบ สุปินะ ครูชำนาญการ
ศรีนครน่าน น.ส.วิรัญญา พรมจักร ครู
ศรีนครน่าน นายปุณยวีร์ บริสุทธิ์ ครู
ปัว นางสุวรรณี อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสุภเวช ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายภูริต พงษ์พิรุณ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.ชนิตา ศรีเรือง ครู S.S.B.T.C.
สา นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ทุ่งช้าง น.ส.จุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวิทูล อุดอ้าย ครู S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.พรพิไล ธรรมวงค์ ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพจนีย์ ทาทอง ครู คศ.1 S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพงศกร รุณอินตา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางมาลี ขันทแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางขวัญใจ ปะทิ ครูชำนาญการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.แสงดาว การินตา ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.รวินท์นิภา สุปัน ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมภพ ใจบุญ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางวีนา มั่งมี ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุภา ครุฑเงิน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอภิญญา หมอป่า ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกนกรัตน์ กันบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเปรมฤดี พิทักษ์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางละมัย แซ่เต็น ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางอัญชัน ธนะวงศ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพริม เทพทิพย์ ครูชำนาญการ C.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสีลา สารรัตนะ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพิมพ์พร วุฒิไชย ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพนิดา กุศล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุทธิดา ผ่องโอภาส ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกาญจนา กันแก้ว ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอาทิตย์ อนันท้าว ครู S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายวชิรพนธ์ ไชยยา ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมบัติ มูลทา ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอารักษ์ อุตมะ ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ นันทธนาคาร ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายนิรันดร์ กันตา ครู S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานะ นิรันรัตน์ ครู S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ กันธิยาใจ ครู S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนรพนธ์ คนสูง ครูผู้ช่วย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเอกรินทร์ สงคราม ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง ครูผู้ช่วย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ครู ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อภิสรา จินะ ครู S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววชิราภรณ์ ปิจนัน ครู ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.ณิชกมล โพธิรังสิยากร ครู
สตรีศรีน่าน น.ส. ปริญญารัตน์ แซ่ท่อ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.กุลธิดา อินทะอุด ครู C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายพิทยวัส ช่างจัด ครูผู้ช่วย
สตรีศรีน่าน นายณัฐปภัทร จรัสบูรณาพันธุ์ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส. พัทธนันท์ กองจักร ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.โชติกา ดวงทิพย์ ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย ครู
สตรีศรีน่าน น.ส. กัญญานัฐ ตาวงษ์ ครูผู้ช่วย
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์ ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายวีระพล อินต๊ะวิชัย ครู S.S.A.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ ครู S.S.B.T.C.
แม่จริม น.ส.วิลันดา กอบกอง ครู S.S.B.T.C.
แม่จริม น.ส. พันนิตา วงษารัฐ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
แม่จริม นายภาคภูมิ ต้นผล ครูผู้ช่วย
แม่จริม นางสาวสุมาริน อัง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.จิตติมา คำมุง ครู S.S.B.T.C.
ปัว น.ส. ตรีนภา จิตตรง ครู
ปัว น.ส. ธัญญลักษณ์ เจริญสุข ครู
ปัว น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ครู
ปัว นายสุวสรรณ์ เป็งอินทร์ ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
ปัว นางสาวพรชนก ต้อยแก้ว ครูผู้ช่วย
ท่าวังผาพิทยาคม น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ครู S.S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายณัชพล แสนยะเสนีย์ ครูผู้ช่วย
สา นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี ครูผู้ช่วย
สา น.ส.มณฑิตา สีแก้ว ครู S.S.B.T.C.
สา นางสาวธัญรัตน์ วุทธะนู ครูผู้ช่วย
สา นางสาวณัฐนันท์ ชาวน่าน ครูผู้ช่วย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เกศินี มูลต๊ะ ครู
สารทิศพิทยาคม น.ส.วิไลวรรณ สงทับ ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครู คศ.1
นาหมื่นพิทยาคม นายธีรนัย วงค์เหมอะ ครู S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง ครู S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ ครู S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ธันยพร วันสนุก ครูผู้ช่วย
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จินดามาศ รักฉาย ครู
เมืองลีประชาสามัคคี นายกิตติพันธ์ ท่าชัย ครู S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นายประธาน จันทร์สุข ครูผู้ช่วย
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.สุรีย์รัตน์ มีสา ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.จุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ ครู S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ น.ส.กชพร พงษ์ธนรินทร์ ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ นายบารามินทร์ สำลีราช ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ น.ส.ณัฐณิชา ขันหลวง ครูผู้ช่วย
แม่จริม นายวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูผู้ช่วย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ครู S.S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวโชติกา ยาวิไชย ครูผู้ช่วย
ศรีนครน่าน นางไพวรรณ ธินันท์ ครูผู้ช่วย R.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส. อรัญญา หอมดอก ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายจันทร์ กุลพรม ครู A.L.T.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานิตย์ พรมถานา ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปราณี ไชยโภชน์ ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา ครู S.S.B.T.C.
สา นางสาวชญากานต์ ส่วนบุญ ครูผู้ช่วย
สา นายวิชัย นวลสิริกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางณัชชาวีณ์ สุยะนา พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายศิวกร โพธิขาว พนักงานราชการ S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้น ครูอัตราจ้าง
มัธยมป่ากลาง นางสุจินดา ทรายแหลมทอง พนักงานราชการ A.L.T.C.
มัธยมป่ากลาง นางสาวกุณฑล อินปา พี่เลี้ยงเด็กพิการ S.S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวเรณู สุทธน้อย พนักงานราชการ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ท่าวังผาพิทยาคม นางพลับพลึง ปะระมะ พนักงานราชการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวธัญลักษณ์ นะสอน พนักงานราชการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวญารัตน์ โนราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวปรียาพัชร โนราช ธุรการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสันทาน โนราช นักการ
ท่าวังผาพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชร ก๋าวงศ์ พนักงานราชการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโกวิทย์ รักษา พนักงานราชการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวสาธิรัช สะสม พนักงานราชการ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายอดิศักดิ์ ทองสุข พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนภา วงศ์รัก พนักงานราชการ
สันติสุขพิทยาคม นายสงกรานต์ คำนาน พนักงานราชการ
สันติสุขพิทยาคม นายกิตติชัย สอนศิริ พนักงานราชการ C.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางสาววาสนา ต๊ะปุกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายลือชา ปัญญาธิ พนักงานบริการ
บ้านหลวง นายภูริต ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาววรกานต์ วงค์งาม ครูTeach for thailand
บ้านหลวง นายทินธารัตน์ แก้วมุกดา ครูอัตราจ้าง
บ้านหลวง นายวีระวัฒน์ อายุยืน นักการภารโรง
บ้านหลวง นางสาวณัฐวรา เชื้อหมอ ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาวสุวรรณรัตน์ ยาวงษ์ ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาวพิมพิกา ปูคำ ครู Teach for Thailand
บ้านหลวง นางสาวศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร ครู Teach for Thailand
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวพิชญภัษม์ เหลืองวัฒนะโชติ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววิมลรัตน์ คำพล ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภาคภูมิ อินต๊ะแก้ว ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทังจี มาลีผดุง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางฐิติรัตน์ ไชยศิริ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณัฐพล หอมดอก ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศา สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวลักขณา นาถืก ครูอัตราจ้าง
ปัว นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ครู
สารธรรมวิทยาคาร นายวัชระ ปายสาร พนักงานราชการ
สารธรรมวิทยาคาร นางสาวศุภาวดี ศิริวรวัจน์ชัย ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
มัธยมป่ากลาง นางเฮนรี่ ภัทรานุกิจ พนักงานราชการ S.S.W.B.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ครู S.W.B.
ท่าวังผาพิทยาคม นางอุรา ปิงยศ พนักงานราชการ
แม่จริม นางฤทัยรัตน์ ชินายศ พนักงานราชการ ครูผู้สอน ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สารธรรมวิทยาคาร นายณัทธนัท สมคำ พนักงานราชการ ครูผู้สอน S.S.W.B.
แม่จริม นายสมพงษ์ กันชนะ พนักงานราชการ ครูผู้สอน S.S.W.B.
แม่จริม นายณรงค์ พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวชลิตา กิจการ พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
แม่จริม นางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายนิยมศิลป์ สุนทร ครู C.B.T.C.
ศรีนครน่าน นางโศรญา สัจจะ ครู S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายทศพร ประเคียน ครูอัตราจ้าง
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนฤมล วรรณา ครูอัตราจ้าง
หนองบัวพิทยาคม นางสุกัญญา ใบยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
บ้านหลวง นางสาวภัทรกันย์ กิติยศ ครูผู้ช่วย
แม่จริม นายอลังการ มาลาคำ ครูผู้ช่วย
แม่จริม นางสาวศศิธร มาลา ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
สา นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
สา นางกนกกาญจน์ บุญชูภักดิ์ ครูผู้ช่วย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
นาน้อย นายสหัสวัต สุวรรณ ครูผู้ช่วย S.S.A.T.C.
นาน้อย นางสาวดารารัตน์ พันธวงค์ ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
สา นายวิธวศิน กองคำ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
แม่จริม นางสาวพัชราภรณ์ ปินตา ครู
สตรีศรีน่าน นายอธิวัตน์ โนจักร ครูชำนาญการ
แม่จริม นางสาวเบญจวรรณ ชัยธิ ครูผู้ช่วย
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
แม่จริม นางสาววรรณภา ทะอินทร์ ครู A.L.T.C.
แม่จริม นางสาวสราณี แก้วโก๋ ครู
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี ครู S.S.W.B.
แม่จริม นางสาวภคพร วงศ์ชัยพานิชย์ ครูผู้ช่วย
สารทิศพิทยาคม นางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน S.A.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางสาวสุกัญญา ภูรักษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.S.W.B.
ปัว นางสาวณัฐพร แก้วมา ครูผู้ช่วย
ปัว นายอัชวิน ทีฆาวงค์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ปัว นายกัมพล ปางน้อย ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นายเจษฎา ปลุกใจ ครูผู้ช่วย
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมัลลิกา น้อยอินต๊ะ ครูผู้ช่วย
มัธยมป่ากลาง นายวิชัย จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง
สตรีศรีน่าน นางสาวศศินิภา อุทธิยา ครูผู้ช่วย
สา นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ
สา นายธัชชัย ตาลตา ครู S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
สา นายศุภฤกษ์ กิตินันท์ ครูผู้ช่วย
ท่าวังผาพิทยาคม นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ครู S.S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวมุทิตรา กตสุริย์ ครู S.B.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวกาญจนา ยังลือ ครู S.B.T.C.
นาน้อย นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ครู S.S.W.B.
นาน้อย นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครู
นาน้อย นางศรันยา จิตอารี ครู
นาน้อย นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ ครู
บ้านหลวง นางสาวกนกพร ปิจดี ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
บ้านหลวง นายพิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ ครูผู้ช่วย
บ้านหลวง นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ ครูอัตราจ้าง
บ้านหลวง นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู
บ้านหลวง นายนพดล สมใจ ครู
มัธยมป่ากลาง นางสาวพิชชาพร จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง
มัธยมป่ากลาง นางสาววัชราภรณ์ แก้วกา ครูอัตราจ้าง
มัธยมป่ากลาง นางสาวนัทชา จิณเสน ครูอัตราจ้าง
บ่อเกลือ นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี ครู วิทยฐานะชำนาญการ S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายชนะภัย ศิริ ครู
บ่อเกลือ นายอนุวัต แก้วด้วง ครู S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายปฏิพล ผาดคำ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ปัว นายธนาวุฒิ มนต์ขลัง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
ปัว นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครูชำนาญการ
แม่จริม นายเทพทัต ไชยศิลป์ ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายรัฐศาสตร์ พรมลังกา ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเจนภพ วิถาน ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวดวงหทัย อินทำ ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชยากร สารเถื่อนแก้ว พนักงานราชการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวจนัญญา อูปต๊ะ ครูผู้ช่วย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ ครูพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นายสุพจน์ นันท์เกษม ครู S.S.W.B.
ทุ่งช้าง นางสาวกชกร อ่ำทอง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง นางสาวศดานันท์ เทพจันตา ครู S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายสถาพร จันต๊ะยอด ครูพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์ พนักงานราชการ
น่านประชาอุทิศ นางบังเอิญ คำสองสี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.W.B.
บ่อเกลือ ว่าที่ร้อยตรีฐกฤต อาจกูล ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ นายโสฬส พาจันทร์ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่ ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอภิญญา สีกัน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชัชชฎาภร คณะจันทร์ ครู C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนันทนา อินแก้ว ครู S.S.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายกรกช กติยศ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐ อมรินทร์ ครู S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวรภพ ใจก้อนแก้ว พนักงานราชการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอัญธิการณ์ สุทธิไส พนักงานราชการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น ครูอัตราจ้าง C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา ครูอัตราจ้าง S.S.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวษิณานันท์ ปิงนา ครูอัตรจ้าง C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ ครูอัตราจ้าง
ทุ่งช้าง นางจรรยา กันทะลือ ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นลัทพร มาละวัง ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา ครูผู้ช่วย
บ่อสวกวิทยาคาร นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูชำนาญการ
บ้านหลวง นางสาวชิดชนก แก้วใหม่ ครูอัตราจ้าง
ปัว นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์ ครูผู้ช่วย
ปัว นายณัฐวัตร สวัสดิผล ครูผู้ช่วย
ปัว นางสาวอิสราวดี สีโน ครู
ปัว นางสาวกิ่งดาว จำปา ครูชำนาญการพิเศษ
ท่าวังผาพิทยาคม นายกิตติคุณ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน A.L.T.C.
ท่าวังผาพิทยาคม นางสาวณัฏฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์ ครู S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง นายคัมภีย์ อินภูมี ครู
ทุ่งช้าง นางสาวกมลฤทัย เนตรทิพย์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายสุทธิชัย ใบยา ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอิงพร ติ๊บเมืองมา ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวธัญญาภรณ์ นวลเเขว่ง ครู S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพิมพ์ดาว เเซ่ซ้ง ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวจุฑามาศ จินะนา ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพอหทัย สมจิตต์ ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายอิทธิมนต์ ทาทอง ครู ชำนาญการ S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวิระพล ไชยวงค์ ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์ ดอนพะลัด ครูผู้ช่วย S.S.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวรพล ปินะสุ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายเผด็จ ปัญญาวงค์ ครู S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวสกุลทิพย์ คำแคว่น ครูผู้ช่วย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวรุ่งทิวา อุ่นใจ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายวุฒิพงศ์ จันฝุ่น ครู S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวธาดา มหายศนันท์ ครูชำนาญการ R.B.T.C.
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
3.24 %
35 คน
C.A.T.C.
0.37 %
4 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
6.58 %
71 คน
S.A.T.C.
1.48 %
16 คน
S.W.B.
1.02 %
11 คน
S.S.B.T.C.
15.29 %
165 คน
S.S.A.T.C.
11.31 %
122 คน
S.S.W.B.
8.71 %
94 คน
R.B.T.C.
0.28 %
3 คน
R.A.T.C.
0.09 %
1 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
2.41 %
26 คน
A.L.T.
0.93 %
10 คน
L.T.C.
0.28 %
3 คน
L.T.
0.37 %
4 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
1.48 %
16 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.09 %
1 คน
ไม่มีข้อมูล
46.06 %
497 คน
รวม 1079 คน