รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
หนองบัวพิทยาคม นายศราวุธ ธรรมวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางอุตสาห์ โนราช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางดวงสมร ดวงตา ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นายอัศวิน กลับมา ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นางนวพร ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน อินต๊ะแสน ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นายสนับพงษ์ คำรังษี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
หนองบัวพิทยาคม นางสุธีร์ โคตรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
หนองบัวพิทยาคม นางพิลาวัลย์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
หนองบัวพิทยาคม นายมนตรี ฆ้องเดช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางเกษร สติมั่น ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางนริศรา กิติวงค์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ หาญพล ครูชำนาญการ S.S.W.B.
หนองบัวพิทยาคม นายวราพงศ์ วงศ์ดาว ครู S.S.B.T.C.
หนองบัวพิทยาคม นางสุกัญญา ใบยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคม นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา ครูผู้ช่วย
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
0.00 %
0 คน
C.A.T.C.
0.00 %
0 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
0.00 %
0 คน
S.A.T.C.
0.00 %
0 คน
S.W.B.
0.00 %
0 คน
S.S.B.T.C.
25.00 %
4 คน
S.S.A.T.C.
12.50 %
2 คน
S.S.W.B.
12.50 %
2 คน
R.B.T.C.
0.00 %
0 คน
R.A.T.C.
0.00 %
0 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
6.25 %
1 คน
A.L.T.
6.25 %
1 คน
L.T.C.
0.00 %
0 คน
L.T.
0.00 %
0 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
0.00 %
0 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.00 %
0 คน
ไม่มีข้อมูล
37.50 %
6 คน
รวม 16 คน