รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง ครูชำนาญการพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นางจิราภา อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นายศิลป์ชัย จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.สุรีย์พร อินไชย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.กาญจนา ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.มนัสยา จินะแปง ครูชำนาญการ S.S.W.B.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.วิกรานต์ อนุภาพ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
พระธาตุพิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
7.14 %
1 คน
C.A.T.C.
0.00 %
0 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
0.00 %
0 คน
S.A.T.C.
0.00 %
0 คน
S.W.B.
0.00 %
0 คน
S.S.B.T.C.
14.29 %
2 คน
S.S.A.T.C.
14.29 %
2 คน
S.S.W.B.
14.29 %
2 คน
R.B.T.C.
0.00 %
0 คน
R.A.T.C.
0.00 %
0 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
7.14 %
1 คน
A.L.T.
0.00 %
0 คน
L.T.C.
0.00 %
0 คน
L.T.
0.00 %
0 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
7.14 %
1 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.00 %
0 คน
ไม่มีข้อมูล
35.71 %
5 คน
รวม 14 คน