รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางสุมิตรา ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
บ่อสวกวิทยาคาร นางทิวาพร บุตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร นางจารุมาศ ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางไพรินทร์ แสนอินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นายวรพล ปุญญมัย ครูชำนาญการ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง ครู
บ่อสวกวิทยาคาร นายสัมพันธ์ อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูชำนาญการ
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
0.00 %
0 คน
C.A.T.C.
0.00 %
0 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
0.00 %
0 คน
S.A.T.C.
0.00 %
0 คน
S.W.B.
9.09 %
1 คน
S.S.B.T.C.
18.18 %
2 คน
S.S.A.T.C.
9.09 %
1 คน
S.S.W.B.
0.00 %
0 คน
R.B.T.C.
0.00 %
0 คน
R.A.T.C.
0.00 %
0 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
0.00 %
0 คน
A.L.T.
0.00 %
0 คน
L.T.C.
9.09 %
1 คน
L.T.
0.00 %
0 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
0.00 %
0 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.00 %
0 คน
ไม่มีข้อมูล
54.55 %
6 คน
รวม 11 คน