รายชื่อบุคลากร สังกัด สหวิทยาเขตเวียงปอ

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
สตรีศรีน่าน นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สารทิศพิทยาคม นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการชำนาญการ
น่านประชาอุทิศ นายเวธิต ยะติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สารทิศพิทยาคม นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สา น.ส.ณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สา นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายชโยดม พลายสาร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางปุณณดา ปราบริปู ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภานุลักษณ์ แสงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางธีรยา นันตา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางประภากร เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกรวี วาฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุนิดา อนุรุด ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกมลวัน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายแท้ นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายวรพงษ์ กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สตรีศรีน่าน นายธนวัฒน์ เชียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางคนึงนิตย์ สวนกัน ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางนีรนารา คำอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางพัชรินทร์ ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายสรจักร จันนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.สัจจาพร หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางจีรนันท์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพิกุลทัย ยอดบัว ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางมณทิรา เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางวัจนา ประคำมา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางวิโยภา ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางอรอุษา เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายกฤตภพ ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายโชดก สีต๊ะสาร ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายแซน มาแว่น ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายณัฐวุฒิ ทาตาล ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายนิวัฒน์ ใจบาล ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
สตรีศรีน่าน นายมิตร ดีกัลลา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายอุเทน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางฉันทิตา แก้วชมภู ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางมิตรทิรา กาบนันทา ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางชวนพิศ นันตาดี ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางบุญเทียม สมคำ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางประทิน สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน น.ส.พวงพยอม ถึงสุข ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน Mrs. Kamonphan Suwannahong ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางจรวยพร หมายสม ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางพิมสิริ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายสืบสกุล หลงเวช ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายพรชัย การุณยฐิติ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สตรีศรีน่าน นางมัณฑนี อยู่เย็น ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายภคสัณห์ วรรณวิไล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางวิชชุตา พานิชอิน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นายยอดชาย คำชาย ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.อัจฉริยา สารถ้อย ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ณลีกาญจน์ ทาคำ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางจิตรา อ่อนชำนิ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางนลินธรณ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางสุภาสินี งามธุระ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายศศกร เฟื่องนิคม ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.จิรัชญา กาแสน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางเกษแก้ว รัศมี ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางจามจุรี ศรีกันทะ ครูชำนาญการพิเศษ
สตรีศรีน่าน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายธีรพล เป็งมา ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางพัฒชา คำแสน ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายพิเชษฐ์ ใบยา ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายวาฑิต บัวมีธูป ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.พิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุล ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุภัคศา หมั่นดี ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ทิวาพร รัตนเสถียร ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ธัญณรัตน์ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.รัตน์ชรีพร ศิริปรีชานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางณัฐรดา จันฟุ่น ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธิดา อธิกูล ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายชุมพล พรหมโชติ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.เบญจพร เอกจิตร ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางศิวรินทร์ ตาเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางดวงสมร ธรรมลังกา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ดุลยา บุพันธ์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางประพิณ ปิยาพันธ์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล ครู
สตรีศรีน่าน นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ไชยยศ ครู
สตรีศรีน่าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.สุกัญญา ปราบหงษ์ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธารส ไชยศิลป์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.กันยารัตน์ คำสิทธิ ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกพร เทพอินทร์ ครู S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.กมลลักษณ์ ทนันไชย ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นางสาวนฤมล บริคุต ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.อรัชพร ต๊ะปะแสง ครู
สตรีศรีน่าน นายพิชาภพ ศรีธิ ครู
สตรีศรีน่าน นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย ครู
สตรีศรีน่าน นางรัศมี ศรียา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส.ศุภลักษณ์ ณ ราช ครู
สตรีศรีน่าน นายจองพล ถุงเงิน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.จุฑามณี ยอดคำ ครู S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.นิลาวัลย์ สถิรศาสตร์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.เมวดี หน่อท้าว ครู
สตรีศรีน่าน นางภัทธิรา มณีรัตน์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.ปรียาพรรณ พรมเพ็ง ครู C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายรณฤทธิ์ ติ๊บอุด ครู
สตรีศรีน่าน นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี ครู S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน นางรินรวดี วงศ์เป็ง ครู
สตรีศรีน่าน นายอลงกต สุทธการ ครู S.S.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ น.ส.พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นางลัดดาวัลย์ นันคำ ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
น่านประชาอุทิศ นางจินตนา แก้วตา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นางสกาวเดือน นาคศรี ครูชำนาญการพิเศษ
น่านประชาอุทิศ นายณภัทร์สกล ปัญญา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายคมสัน นิ่มพยา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา ครู A.L.T.C.
สา น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นายพงษ์ศิริ สินเสาร์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สา นายสุรชัย ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.วรรณิศา จินนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายสัจจะ รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางวรรณี ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นางสุกานดา รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางนันทวัน แดงฟู ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางสุดาพร เหรียญพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นางอรนุช ขาลพรหม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาน้อย นายเรืองเดช ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
นาน้อย นางรวงทอง ธุระยศ ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางวิจิตรตา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
นาน้อย นางปริยากร คำสุรันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
นาน้อย นายบัญชา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นายจันทรชัย เกษรชื่น ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางนิ่มนภา อินทร์กอง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นาน้อย น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นาน้อย นางพัชรี รินนาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาน้อย นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายกฤษนัส วังสาร ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย นายธีระพันธ์ ทะก๋า ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครูชำนาญการ
นาน้อย น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นางอมรรัตน์ กอชาลี ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นาน้อย น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย ครูชำนาญการ
นาน้อย นางสาวเบญจพร ธนะมิตร ครูชำนาญการ S.W.B.
นาน้อย นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน ครู
นาน้อย น.ส. รักษิณา มาราช ครู S.S.A.T.C.
นาน้อย นางชนิดา กิติตุ้ย ครูชำนา​ญ​การ S.B.T.C.
นาน้อย น.ส.พรชนก ขัติวงษ์ ครู
นาน้อย นางอมรรัตน์ โพธิขาว ครู S.B.T.C.
นาน้อย นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ ครู
สา นางภิสชา ไชยบาล ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.กัญญา โชคสวัสดิ์ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา น.ส.มาลินี อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางวัชราพร มาลี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.จริยา ใจยศ ครูชำนาญการพิเศษ
สา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.ชรินพร ทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นายภาสกร กติยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสิตานัน เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางพวงทอง ชมภูมิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นางลัดดาวัลย์ ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.อัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.ชนิดา ทาระเนตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.เบญจพร นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สา น.ส.หทัยกาญจน์ อินบุญมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นางณัฐพร การศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางรัตนา เนตรใส ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางวัชรีพร จิตอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
นาน้อย นายเกษมศานต์ กาวิชัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สา นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.นลัทพร ปวงไชยา ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา น.ส.นิธิกานต์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา น.ส.วจีพร แก้วหล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางณิชารีย์ น้อยราช ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางนงคราญ เจริญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางภัทราปภา บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นายสมโภชน์ จันด้วง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
สา น.ส.สิริวลี พิลา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางนฤตยา อะทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางอทิตยา ปิมปา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางมาลี ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นายเกรียงไกร คำมอญ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
สา น.ส.แสงรวี รุณวุฒิ ครูชำนาญการ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สา นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นางจิราภัค แก้วมีศรี ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นางมณีรัตน์ ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ
สา นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางทรรศน์มน กาละดี ครูชำนาญการ
สา นางสาวเรณุกา ปราณีทะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายกัมพล ปิจดี ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สา นางอัมพร ศรีเทพ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายชยพล รัชติวงศ์ ครูชำนาญการ
สา นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา น.ส.นภัทร เสนพงศ์ ครู S.S.B.T.C.
สา นายณรงค์ สมศักดิ์ ครู S.S.B.T.C.
สา น.ส.ปรียารัตน์ ขันทะสอน ครู
สา น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ ครู S.B.T.C.
สา นายประทีป ปัญญานะ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายอรุณ กันทะขู้ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางแววดาว ชัยมณี ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางเรณู ปันทะมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางยุพิน เขื่อนดิน ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.วานิกา มามาตร ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สา นางสุภัญกานต์ อินสา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ ครูชำนาญการ S.A.T.C.
สารทิศพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สารทิศพิทยาคม น.ส.พูนทรัพย์ คนสูง ครูชำนาญการพิเศษ
สารทิศพิทยาคม น.ส.มนัญยา สายซอ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางบุญญารัสมิ์ เตชะบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางศุภลักษณ์ พาลวัล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นางนงเยาว์ แสนอิว ครูชำนาญการ A.L.T.C.
สารทิศพิทยาคม น.ส.จารวี เขื่อนเพชร ครู
สารทิศพิทยาคม นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สารทิศพิทยาคม นายวสันต์ อุ่นอก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม นายสุทัศน์ คำลอม ครูชำนาญการพิเศษ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.มยุรา มะราช ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางศิวาภรณ์ อินขาว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สา นางรัตนาภรณ์ ขันทะยศ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ประทุม บัวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นาน้อย นายกสานติ์ วรรณภพ รองชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
นาหมื่นพิทยาคม นายสมศักดิ์ ต้นใส ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายวุฒิชัย ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายอาทิตย์ กันทะกาลัง ครูชำนาญการ S.A.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จุฑารัตน์ สอนยศ ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางสุชญาณ์ เสนใส ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา ครูชำนาญการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ทัดดาว กันตะนา ครู
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุดารัตน์ ถนอมสิน ครูชำนาญการ
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรรณศร แสงสง่า ครู
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.กานติมา ปาคำ ครู
นาน้อย น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สา นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สตรีศรีน่าน น.ส.ณิชกมล โพธิรังสิยากร ครู
สตรีศรีน่าน น.ส. ปริญญารัตน์ แซ่ท่อ ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.กุลธิดา อินทะอุด ครู C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายพิทยวัส ช่างจัด ครูผู้ช่วย
สตรีศรีน่าน นายณัฐปภัทร จรัสบูรณาพันธุ์ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน น.ส. พัทธนันท์ กองจักร ครู
สตรีศรีน่าน น.ส.โชติกา ดวงทิพย์ ครู S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย ครู
สตรีศรีน่าน น.ส. กัญญานัฐ ตาวงษ์ ครูผู้ช่วย
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์ ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายวีระพล อินต๊ะวิชัย ครู S.S.A.T.C.
น่านประชาอุทิศ นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ ครู S.S.B.T.C.
สา นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษี ครูผู้ช่วย
สา น.ส.มณฑิตา สีแก้ว ครู S.S.B.T.C.
สา นางสาวธัญรัตน์ วุทธะนู ครูผู้ช่วย
สา นางสาวณัฐนันท์ ชาวน่าน ครูผู้ช่วย
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น.ส.เกศินี มูลต๊ะ ครู
สารทิศพิทยาคม น.ส.วิไลวรรณ สงทับ ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายธีรนัย วงค์เหมอะ ครู S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง ครู S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ ครู S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ธันยพร วันสนุก ครูผู้ช่วย
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จินดามาศ รักฉาย ครู
เมืองลีประชาสามัคคี นายกิตติพันธ์ ท่าชัย ครู S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นายประธาน จันทร์สุข ครูผู้ช่วย
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.สุรีย์รัตน์ มีสา ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
สา นางสาวชญากานต์ ส่วนบุญ ครูผู้ช่วย
สา นายวิชัย นวลสิริกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นางณัชชาวีณ์ สุยะนา พนักงานราชการ S.S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายศิวกร โพธิขาว พนักงานราชการ S.B.T.C.
นาหมื่นพิทยาคม นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้น ครูอัตราจ้าง
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นางสาววาสนา ต๊ะปุกคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายลือชา ปัญญาธิ พนักงานบริการ
สา นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
สา นางกนกกาญจน์ บุญชูภักดิ์ ครูผู้ช่วย
นาน้อย นายสหัสวัต สุวรรณ ครูผู้ช่วย S.S.A.T.C.
นาน้อย นางสาวดารารัตน์ พันธวงค์ ครูผู้ช่วย
สา นายวิธวศิน กองคำ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สา นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
สตรีศรีน่าน นายอธิวัตน์ โนจักร ครูชำนาญการ
สารทิศพิทยาคม นางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน S.A.T.C.
สตรีศรีน่าน นางสาวศศินิภา อุทธิยา ครูผู้ช่วย
สา นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ
สา นายธัชชัย ตาลตา ครู S.S.B.T.C.
สา นายศุภฤกษ์ กิตินันท์ ครูผู้ช่วย
นาน้อย นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ครู S.S.W.B.
นาน้อย นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครู
นาน้อย นางศรันยา จิตอารี ครู
นาน้อย นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ ครู
น่านประชาอุทิศ นางบังเอิญ คำสองสี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.W.B.
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นลัทพร มาละวัง ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
เมืองลีประชาสามัคคี นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
3.57 %
12 คน
C.A.T.C.
0.00 %
0 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
5.65 %
19 คน
S.A.T.C.
0.89 %
3 คน
S.W.B.
1.49 %
5 คน
S.S.B.T.C.
17.56 %
59 คน
S.S.A.T.C.
12.20 %
41 คน
S.S.W.B.
11.01 %
37 คน
R.B.T.C.
0.00 %
0 คน
R.A.T.C.
0.00 %
0 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
2.08 %
7 คน
A.L.T.
0.89 %
3 คน
L.T.C.
0.00 %
0 คน
L.T.
0.00 %
0 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
2.68 %
9 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.00 %
0 คน
ไม่มีข้อมูล
41.96 %
141 คน
รวม 336 คน