รายชื่อบุคลากร สังกัด สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.C.
แม่จริม นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
น่านนคร ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.
สันติสุขพิทยาคม นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศรีนครน่าน นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อริศรา สะสม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร นางอนุศรา อินต๊ะภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สันติสุขพิทยาคม น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.A.T.C.
น่านนคร น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
แม่จริม น.ส.กัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปวีณา ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุธีรา งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวิชิต สาธร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมธุละดา วีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธนากร สอนใจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธวัชชัย เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายมนตรี นันตา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางปียมาศ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรุณี ชัยพิชิต ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศุภรัตน์ สะสม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางศิริลักษณ์ ทรายคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธนพร นันทะเสน ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางรัฐพร ธิเสนา ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสมชาย ตนใจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วิลาวรรณ มงคล ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิรารัตน์ บริวัน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางมนชยา อธิกรม ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวัชราวไลย์ วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ นิกรวงศ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเอมอร สุมามาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจิรัฎฐ์ กาละดี ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ C.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา ครูชำนาญการพิเศษ R.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ภัทรมน นาเหมือง ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจินตนา ศิริรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุจิตรา ยศอาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวาสนา อ่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กัลยกร สุปง ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง ครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อรวรรณ ไชยดี ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจิตรานุช ไชยเพียร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนภาพร วรรณภพ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางนิศากร เย็นใจมา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพวงพันธุ์ ชูสกุลนิติสินธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางลักษณา ได้พร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางวิจิตรา กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชะบา สุดสม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะ คณะธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจรัญ อุดอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอภิราม งานชูกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายจำลอง สุขสาร ครูชำนาญการพิเศษ L.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางภริตา เสนาสุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัชเมธาวรรณ วุฒิ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรวรรณ ศรีอักษร ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอลิศชา สุริยะวงศ์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสุกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอมรรัตน์ แก่นแก้ว ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนพพล สุขภิรมย์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงค์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจารุณี นันศิริ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางจุฑามาศ คำสม ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายสันติ คำเต็ม ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.กนกวรรณ จัดสวย ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางเบญญารัศม์ สุขจริยะวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายพนาสันต์ กาบวัง ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางชนิดา สวนสาร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอรรณพ สิทธิสาร ครูชำนาญการ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จันทิรา เครือใจ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.สิรินดา สุทธไชย ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปุณยนุช ลักษณะ ครู S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ พันน้อย ครู S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ชลดา นันทะน้อย ครู S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.พิชญา ขันเพชร ครู S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทักษกร เพ็ญมณี ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ครู S.S.W.B.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางคัทลียา พลธนะ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางอรนิดา อิ่มทอง ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.จิรภัทร์ ธิปัญญา ครู S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางสุมิตรา ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.W.B.
บ่อสวกวิทยาคาร นางทิวาพร บุตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร นางจารุมาศ ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นางไพรินทร์ แสนอินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นายวรพล ปุญญมัย ครูชำนาญการ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง ครู
แม่จริม นางวิวาพร ชายครอง ครูชำนาญการพิเศษ
แม่จริม นายเกรียงไกร ไชยภักษา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
แม่จริม นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
แม่จริม นางมลฤดี บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
แม่จริม นายนิรันดร์ แท่นทอง ครูชำนาญการ
แม่จริม นายจักรกฤษณ์ พรมไชย ครูชำนาญการ S.S.W.B.
แม่จริม น.ส.พวงผกา ไชยชนะ ครูชำนาญการ
แม่จริม น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
แม่จริม น.ส. อาภารัตน์ อ้ายมา ครู S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นางมนัสยา แก้วใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นางศิริรัตน์ สุขยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นายสวิง ใจพันธ์ ครูชำนาญการ
บ้านหลวง น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.รัชฎาพร ตนภู ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นายธันย์ธวัช บัวบาน ครูชำนาญการ
บ้านหลวง น.ส.ประทุมพร คำวัน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
บ้านหลวง นายหัสดินทร์ บุญเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
บ้านหลวง นางอภิญญา กัปกัลป์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
บ้านหลวง นางนงนุช นิลคง ครู S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ S.S.W.B.
บ้านหลวง น.ส.วาสนา ปินตา ครู S.S.A.T.C.
บ้านหลวง นายกิตติกร จ๋าวะนา ครู A.L.T.C.
บ่อสวกวิทยาคาร นายสัมพันธ์ อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ธิษะนา กะรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางระบอบ ทองแท้ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายบุญนัก ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางสมศรี เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางสุวพัชร เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายนรัญ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นางเบญญาภา แก้วทิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
สันติสุขพิทยาคม นายทรงศักดิ์ เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางปิยธิดา หม่องต๊ะ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางเสาวลักษณ์ สายสอน ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางศิริลดา เปียงชมภู ครูชำนาญการ S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายพันศักดิ์ กิจการ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม นายประพันธุ์ สมันจิตร์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม นายโชคชัย กองชุม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม น.ส.นฤมล อาษา ครูชำนาญการ S.S.W.B.
สันติสุขพิทยาคม นางสุนันทา ทิศหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูชำนาญการ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ L.T.C.
น่านนคร นายยุทธนา กันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร น.ส.บัณฑิตา ดอนกาวิน ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร นางธัญรดา รุนทา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
น่านนคร นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางกาญจนา ปวนสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางเฉลิมพร ชาญรักษา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
น่านนคร นางพัทธนันท์ ขันยม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
น่านนคร นางกณิศา ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ L.T.
น่านนคร นางเปรมจิต กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
น่านนคร นายสมบัติ คณะเทศ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
น่านนคร นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ศรีนครน่าน นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ศรีนครน่าน นางอรทัย วิชัยยา ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ศรีนครน่าน น.ส.ปรียานุช อุททะนา ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
ศรีนครน่าน นายหยาด พิมสาร ครูชำนาญการพิเศษ
ศรีนครน่าน นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ศรีนครน่าน นายชูพงษ์ ธนามี ครูชำนาญการ
ศรีนครน่าน นายสมทบ สุปินะ ครูชำนาญการ
ศรีนครน่าน น.ส.วิรัญญา พรมจักร ครู
ศรีนครน่าน นายปุณยวีร์ บริสุทธิ์ ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพงศกร รุณอินตา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางมาลี ขันทแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางขวัญใจ ปะทิ ครูชำนาญการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.แสงดาว การินตา ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.รวินท์นิภา สุปัน ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมภพ ใจบุญ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางวีนา มั่งมี ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุภา ครุฑเงิน ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอภิญญา หมอป่า ครูชำนาญการ S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกนกรัตน์ กันบุญ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเปรมฤดี พิทักษ์ ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางละมัย แซ่เต็น ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางอัญชัน ธนะวงศ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพริม เทพทิพย์ ครูชำนาญการ C.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสีลา สารรัตนะ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพิมพ์พร วุฒิไชย ครูชำนาญการ C.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพนิดา กุศล ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุทธิดา ผ่องโอภาส ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกาญจนา กันแก้ว ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอาทิตย์ อนันท้าว ครู S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายวชิรพนธ์ ไชยยา ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมบัติ มูลทา ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอารักษ์ อุตมะ ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ นันทธนาคาร ครู S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายนิรันดร์ กันตา ครู S.S.W.B.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานะ นิรันรัตน์ ครู S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ กันธิยาใจ ครู S.S.A.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายนรพนธ์ คนสูง ครูผู้ช่วย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายเอกรินทร์ สงคราม ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.มิณณัฐชา จันทร์ผง ครูผู้ช่วย
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ครู ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.อภิสรา จินะ ครู S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววชิราภรณ์ ปิจนัน ครู ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ครู
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ครู
แม่จริม น.ส.วิลันดา กอบกอง ครู S.S.B.T.C.
แม่จริม น.ส. พันนิตา วงษารัฐ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
แม่จริม นายภาคภูมิ ต้นผล ครูผู้ช่วย
แม่จริม นางสาวสุมาริน อัง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
บ้านหลวง น.ส.จิตติมา คำมุง ครู S.S.B.T.C.
แม่จริม นายวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูผู้ช่วย
ศรีนครน่าน นางไพวรรณ ธินันท์ ครูผู้ช่วย R.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายจันทร์ กุลพรม ครูผู้ช่วย A.L.T.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานิตย์ พรมถานา ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปราณี ไชยโภชน์ ครู S.S.A.T.C.
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา ครู S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนภา วงศ์รัก พนักงานราชการ
สันติสุขพิทยาคม นายสงกรานต์ คำนาน พนักงานราชการ
สันติสุขพิทยาคม นายกิตติชัย สอนศิริ พนักงานราชการ C.A.T.C.
บ้านหลวง นายภูริต ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาววรกานต์ วงค์งาม ครูTeach for thailand
บ้านหลวง นายทินธารัตน์ แก้วมุกดา ครูอัตราจ้าง
บ้านหลวง นายวีระวัฒน์ อายุยืน นักการภารโรง
บ้านหลวง นางสาวณัฐวรา เชื้อหมอ ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาวสุวรรณรัตน์ ยาวงษ์ ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาวพิมพิกา ปูคำ ครู Teach for Thailand
บ้านหลวง นางสาวศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร ครู Teach for Thailand
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาววิมลรัตน์ คำพล ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายภาคภูมิ อินต๊ะแก้ว ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวสิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายทังจี มาลีผดุง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางฐิติรัตน์ ไชยศิริ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายณัฐพล หอมดอก ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวอริศา สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ครูอัตราจ้าง
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางสาวลักขณา นาถืก ครูอัตราจ้าง
แม่จริม นางฤทัยรัตน์ ชินายศ พนักงานราชการ ครูผู้สอน ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
แม่จริม นายสมพงษ์ กันชนะ พนักงานราชการ ครูผู้สอน S.S.W.B.
แม่จริม นายณรงค์ พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
แม่จริม นางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูอัตราจ้าง S.S.B.T.C.
ศรีนครน่าน นางโศรญา สัจจะ ครู S.S.B.T.C.
สันติสุขพิทยาคม นายสุรจักร ต๊ะผัด ครูอัตราจ้าง
สันติสุขพิทยาคม นายทศพร ประเคียน ครูอัตราจ้าง
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนฤมล วรรณา ครูอัตราจ้าง
บ้านหลวง นางสาวภัทรกันย์ กิติยศ ครูผู้ช่วย
แม่จริม นายอลังการ มาลาคำ ครูผู้ช่วย
แม่จริม นางสาวศศิธร มาลา ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
แม่จริม นางสาวพัชราภรณ์ ปินตา ครู
แม่จริม นางสาวเบญจวรรณ ชัยธิ ครูผู้ช่วย
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
แม่จริม นางสาววรรณภา ทะอินทร์ ครู A.L.T.C.
แม่จริม นางสาวสราณี แก้วโก๋ ครู
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี ครู S.S.W.B.
แม่จริม นางสาวภคพร วงศ์ชัยพานิชย์ ครูผู้ช่วย
บ้านหลวง นายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน ครูอัตราจ้าง S.B.T.C.
บ้านหลวง นางสาวกนกพร ปิจดี ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
บ้านหลวง นายพิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ ครูผู้ช่วย
บ้านหลวง นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ ครูอัตราจ้าง
บ้านหลวง นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู
บ้านหลวง นายนพดล สมใจ ครู
แม่จริม นายเทพทัต ไชยศิลป์ ครู
บ่อสวกวิทยาคาร นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูชำนาญการ
บ้านหลวง นางสาวชิดชนก แก้วใหม่ ครูอัตราจ้าง
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
3.36 %
10 คน
C.A.T.C.
1.01 %
3 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
7.05 %
21 คน
S.A.T.C.
2.01 %
6 คน
S.W.B.
1.01 %
3 คน
S.S.B.T.C.
17.11 %
51 คน
S.S.A.T.C.
9.06 %
27 คน
S.S.W.B.
8.05 %
24 คน
R.B.T.C.
0.34 %
1 คน
R.A.T.C.
0.34 %
1 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
1.34 %
4 คน
A.L.T.
0.34 %
1 คน
L.T.C.
1.01 %
3 คน
L.T.
0.67 %
2 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
1.34 %
4 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.00 %
0 คน
ไม่มีข้อมูล
45.97 %
137 คน
รวม 298 คน