รายชื่อบุคลากร สังกัด สหวิทยาเขตวรนคร

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ เอกสารวุฒิทางลูกเสือ
ปัว นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง ว่าที่ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ L.T.
พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
บ่อเกลือ นายมรกต แก้วสุวรรณกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัว นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัว นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปัว นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.ศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
ทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม รองผู้อำนายการ ชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.นันทนา เทพกัน ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกรภู ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชาติชาย ทองแดง ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ครู S.B.T.C.
ปัว Mr. Putthapong Lekhawiphat ครูเชี่ยวชาญ
ปัว นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอรณี ผาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.พิมลพรรณ ธรรมไชย ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายนพรัตน์ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอารีย์ พิเคราะห์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายอนุรักษ์ เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายภคพล วัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายเชิด ปันแปง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางรัชนี บูรณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นางสุรีพร เขียวสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายเดชา จันทร์ผง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.กาญจนา มโนขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.รุจิรัตน์ พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางธัญญพัทธ์ ชูเวช ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนันทิกานต์ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางวัจนา ชัยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุจิน เปี่ยมอริยธน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายชัยยุทธ ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นายพินิจ ขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายศราวุฒิ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ปัว นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางประพิมพร แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางพัฒนา กันอาทา ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
ปัว นางรัชชนก จิตระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ R.B.T.C.
ปัว นางสาวสุทธิสา จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ปัว นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายคมสันต์ ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
ปัว นายสมชาย เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางวิรัชนก จันทร์เรีย ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายชำนาญ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายอรรถวุธ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.ชมนาด ไชยวงค์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ปัว น.ส.รทนน กันฟอง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนฤมล มารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ C.A.T.C.
ปัว นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
ปัว นายวิจารย์ จิณะเสน ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายไพรัตน์ ยังศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายปวินท์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางกุลวรรณ จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นางสุภาพ นากาศ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
ปัว นางกนกพร ประทุมแก้ว ครูชำนาญการ S.A.T.C.
บ่อเกลือ นายมานพ ตันติกตัญญุ รองผู้อำนวยการชำนาญการ S.W.B.
ปัว นางสายฝน พรหมลังกา ครูชำนาญการ
ปัว นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ
ปัว นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
ปัว น.ส.พิมผการัง ช่างทอง ครู S.S.B.T.C.
ปัว นางทยาภา โพฐิติกุล ครูชำนาญการ
ปัว น.ส.กิตติภรณ์ วังกะ ครู
ปัว น.ส.พัชรินทร์ สมบัติ ครู
ปัว น.ส.สุมนลักษณ์ สุวรรณ์ ครู
ปัว น.ส.วานิสสา คำมูลอินทร์ ครู
ปัว น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ครู
ปัว นายชัยยศ จงจิตร ครู
ปัว นางสาวสุภาศิณี จิตอารี ครู
ปัว น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ครู S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.อรวรรณยา วุฒิ ครู S.S.B.T.C.
ปัว นางสริตา เขื่อนธะนะ ครู
ปัว นางเกศฎาภรณ์ ชัยสูงเนิน ครูชำนาญการ C.B.T.C.
ปัว จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ครู SS.W.B.
ปัว น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครู
เมืองแงง น.ส.สุมาลี ความสุข ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เมืองแงง นางศรีไพ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เมืองแงง นางนิตยา พรมมินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เมืองแงง นางวณิชยา ธุระอบ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เมืองแงง 3650100299147 ครูชำนาญการพิเศษ
เมืองแงง นายอัตถวิชญ์ โพธิ์อ่อง ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.C.
เมืองแงง นางภาระดี เกิดกล้า ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
เมืองแงง น.ส.วัชราภรณ์ อะทะจา ครูชำนาญการ
เมืองแงง นายปรีชา กะรัตน์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
เมืองแงง น.ส.กฤติยา มณีกาศ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
เมืองแงง น.ส.บุณณดา บัณฑิต ครู S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกิตติศักดิ์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ A.L.T.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง ครูชำนาญการพิเศษ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเกษมศานต์ กาวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นางเยาวเรศ รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง น.ส.อารีรัตน์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นางกัลยา โนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง นายวิรัช รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
ทุ่งช้าง นายธงชัย คฤหานนท์ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.อนงลักษณ์ ปันแก้ว ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยและ ครูชำนาญการพิเศษ
ทุ่งช้าง นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นางรัตนา วรินทร์ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.จารินี มนตรี ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นางดอกส้ม จิตอารีย์ ครู
ทุ่งช้าง น.ส.จีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ครู
ทุ่งช้าง น.ส.ยุวรัตน์ จันทร์เติม ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางรัญจวน คำชนะ ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางวชิรญาณ์ มาผิว ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายปภังกร เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางจันทราณี วงศ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางดาราลักษณ์ อินปา ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางทัศนีย์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางลำแพน บูรณะชาติ ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนงลักษณ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศุราลักษณ์ แก้วโก ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอินทิราลักษณ์ นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมณีภัทร์ รางแดง ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธนกฤต หนักหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอำนาจ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร ครูชำนาญการพิเศษ S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมลฤดี เตชะตา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธราภพ ยานการ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.นุศรา สินชู ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญชนก สิริบุญตา ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
ปัว น.ส.รัชนี พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร ครูชำนาญการ S.S.W.B.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอิทธิพล จิตอารี ครูชำนาญการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพรมราตรี สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสุณัฐชา ยวงคำ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ
พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ C.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นางจิราภา อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม นายศิลป์ชัย จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ S.S.W.B.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.สุรีย์พร อินไชย ครูชำนาญการ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.กาญจนา ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ S.S.B.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.มนัสยา จินะแปง ครูชำนาญการ S.S.W.B.
พระธาตุพิทยาคม น.ส.วิกรานต์ อนุภาพ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวลำยวน แก้วตัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ น.ส.วรางคณา สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ น.ส.อรพรรณ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ
บ่อเกลือ นางกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.ดารากร หาญยุทธ ครูชำนาญการ
บ่อเกลือ น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ ครูชำนาญการ S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ S.S.A.T.C.
บ่อเกลือ นายสุเนตร สุยะ ครูชำนาญการ
บ่อเกลือ น.ส.มะลิวัลย์ บริคุต ครู
บ่อเกลือ น.ส.ราตรี แปงอุด ครู S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.จิราพร สุยะ ครู S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ น.ส.อุทัยทิพย์ ธนทิพยเนตร ครู
บ่อเกลือ น.ส.อังคณา ศรีบุญเรือง ครู
บ่อเกลือ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์ หอมดอก ครูชำนาญการพิเศษ S.S.A.T.C.
ปัว นางสุวรรณี อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายภูริต พงษ์พิรุณ ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง น.ส.จุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา ครู S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวิทูล อุดอ้าย ครู S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.พรพิไล ธรรมวงค์ ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพจนีย์ ทาทอง ครู คศ.1 S.S.B.T.C.
ปัว น.ส. ตรีนภา จิตตรง ครู
ปัว น.ส. ธัญญลักษณ์ เจริญสุข ครู
ปัว น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ครู
ปัว นายสุวสรรณ์ เป็งอินทร์ ครูผู้ช่วย C.B.T.C.
ปัว นางสาวพรชนก ต้อยแก้ว ครูผู้ช่วย
พระธาตุพิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ น.ส.จุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ ครู S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ น.ส.กชพร พงษ์ธนรินทร์ ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ นายบารามินทร์ สำลีราช ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ น.ส.ณัฐณิชา ขันหลวง ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส. อรัญญา หอมดอก ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
ปัว นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
ปัว นางสาวณัฐพร แก้วมา ครูผู้ช่วย
ปัว นายอัชวิน ทีฆาวงค์ ครูชำนาญการ S.S.W.B.
ปัว นายกัมพล ปางน้อย ครูผู้ช่วย S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี ครู วิทยฐานะชำนาญการ S.S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายชนะภัย ศิริ ครู
บ่อเกลือ นายอนุวัต แก้วด้วง ครู S.B.T.C.
บ่อเกลือ นายปฏิพล ผาดคำ ครู
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ปัว นายธนาวุฒิ มนต์ขลัง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
ปัว นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครูชำนาญการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายรัฐศาสตร์ พรมลังกา ครูผู้ช่วย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเจนภพ วิถาน ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวดวงหทัย อินทำ ครู
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ธงชัย คำรังษี ครู S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชยากร สารเถื่อนแก้ว พนักงานราชการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวจนัญญา อูปต๊ะ ครูผู้ช่วย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ ครูพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครูชำนาญการ
ทุ่งช้าง นายสุพจน์ นันท์เกษม ครู S.S.W.B.
ทุ่งช้าง นางสาวกชกร อ่ำทอง ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง นางสาวศดานันท์ เทพจันตา ครู S.S.B.T.C.
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายสถาพร จันต๊ะยอด ครูพิเศษ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์ พนักงานราชการ
บ่อเกลือ ว่าที่ร้อยตรีฐกฤต อาจกูล ครูผู้ช่วย
บ่อเกลือ นายโสฬส พาจันทร์ ครูผู้ช่วย S.S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่ ครูผู้ช่วย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอภิญญา สีกัน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชัชชฎาภร คณะจันทร์ ครู C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนันทนา อินแก้ว ครู S.S.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายกรกช กติยศ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐ อมรินทร์ ครู
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวรภพ ใจก้อนแก้ว พนักงานราชการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอัญธิการณ์ สุทธิไส พนักงานราชการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น ครูอัตราจ้าง C.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา ครูอัตราจ้าง S.S.A.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวษิณานันท์ ปิงนา ครูอัตรจ้าง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ S.B.T.C.
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ ครูอัตราจ้าง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววนิดาพร เรืองตระกุลชัย ครูอัตราจ้าง
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายก่อฤกษ์ มหาวงค์ เจ้าหน้าที่ ICT Talent S.S.B.T.C.
ทุ่งช้าง นางจรรยา กันทะลือ ครูชำนาญการพิเศษ
ปัว นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์ ครูผู้ช่วย
ปัว นายณัฐวัตร สวัสดิผล ครูผู้ช่วย
ปัว นางสาวอิสราวดี สีโน ครู
ปัว นางสาวกิ่งดาว จำปา ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิทางลูกเสือ ร้อยละ จำนวน
C.B.T.C.
2.38 %
6 คน
C.A.T.C.
0.40 %
1 คน
C.W.B.
0.00 %
0 คน
S.B.T.C.
4.76 %
12 คน
S.A.T.C.
1.98 %
5 คน
S.W.B.
0.40 %
1 คน
S.S.B.T.C.
11.90 %
30 คน
S.S.A.T.C.
12.30 %
31 คน
S.S.W.B.
5.95 %
15 คน
R.B.T.C.
0.40 %
1 คน
R.A.T.C.
0.00 %
0 คน
R.W.B.
0.00 %
0 คน
A.L.T.C.
1.19 %
3 คน
A.L.T.
0.79 %
2 คน
L.T.C.
0.00 %
0 คน
L.T.
0.40 %
1 คน
ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
0.79 %
2 คน
ชื่อวุฒิไม่ถูกต้อง
0.40 %
1 คน
ไม่มีข้อมูล
55.95 %
141 คน
รวม 252 คน