โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
รหัส 10 หลัก 1055250426
รหัส 8 หลัก 55012001
รหัส 6 หลัก 250426
ผู้อำนวยการ ดร.กมล สุทธาวาส
โทรศัพท์ 0856953228
รองผู้อำนวยการ นางสาวอริศรา สะสม
โทรศัพท์ 0652289975
รองผู้อำนวยการ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์
โทรศัพท์ 0936159549
รองผู้อำนวยการ นายเวธิต ยะติ
โทรศัพท์ 0979181143
รองผู้อำนวยการ นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง
โทรศัพท์ 0812345678
จำนวนครู 126
จำนวนนักเรียน 2186
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 6. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 9. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 10. โครงการเพศวิถีศึกษา
 11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 12. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 13. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 14. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
7 IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 25 กันยายน 2566 สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6 รางวัลต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญา 04/01/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
5 สถานศึกษาที่พัฒนาและส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับโล่รางวัลจาก SEAMEO Regional Centre for STEM Educationรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ 23/01/2566 SEAMEO Regional Centre for STEM Education
4 รางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม รางวัลเชิดชูเกียรติ (EIA Monitoring Awards 2021) 08/08/2565 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ 27/01/2565 กระทรวงศึกษาธิการ
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรืยญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-ม.6 23/12/2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
25 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รับโล่รางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม รางวัลเชิดชูเกียรติ (EIA Monitoring Awards 2021) "47 สผ. สืบสานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินโครงก 10 สิงหาคม 2565
24 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมมอบทุนการศึกษาและช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS และ YES 10 สิงหาคม 2565
23 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10 สิงหาคม 2565
22 รางวัลจากการแข่งขันกีฬายูโดของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 10 สิงหาคม 2565
21 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศต้อนรับและให้ข้อมูลกะบคณะกรรมการการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) 10 สิงหาคม 2565
20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
19 กิจกรรมการเรียนรู้พิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ม.4/10 และ ม.5/10 25 กรกฎาคม 2565
18 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.4/7 และ ม.5/7 25 กรกฎาคม 2565
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1 มีนาคม 2565
16 ผู้อำนวยการ สพม.น่านและคณะผู้บริหาร คณะครูให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 1 มีนาคม 2565
15 นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมศาสนาและวัฒนธรรม 1 มีนาคม 2565
14 คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ มอบรางวัลนักเรียนโอลิมปิก สอวน. 1 มีนาคม 2565
13 นักเรียนรับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 1 มีนาคม 2565
12 นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 แนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค 14 กุมภาพันธ์ 2565
11 การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 14 กุมภาพันธ์ 2565
10 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 14 กุมภาพันธ์ 2565
9 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม.น่าน และนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการ สพม.น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พบปะให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมค่าย “ศรีสวัสดิ์ฯ สานฝัน 64” โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 กุมภาพันธ์ 2565
8 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส 5 กุมภาพันธ์ 2565
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต 1 กุมภาพันธ์ 2565
6 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและชี้แจงการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 มกราคม 2565
5 คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมประชุมคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 มกราคม 2565
4 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติรัตน์ อินไชย นักเรียนชั้น ม.3/5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ 31 มกราคม 2565
3 วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภาณุกุล และนางกัลยาวรรณ มีแสง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 27 มกราคม 2565
2 วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญห้องสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นาย 27 มกราคม 2565
1 วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้มอบผักปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการการจีดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้แทนคำขอบคุณในการอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื 25 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
10 กิจกรรมการร่วมแสดงดนตรีพื้นเมืองประกอบการฟ้อนรำในงาน Night at the museum 2021 21 มกราคม 2565
9 กิจกรรมพิธีเปิดห้องนิทรรศการศิลปะถาวร Srisawat Art Gallery 21 มกราคม 2565
8 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2564 21 มกราคม 2565
7 สภานักเรียนสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงเรียน 21 มกราคม 2565
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนพัฒนาและสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 21 มกราคม 2565
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 21 มกราคม 2565
4 ค่ายบูรณาการโครงการ Gifted Science 21 มกราคม 2565
3 การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.6 ครั้งที่ 26 21 มกราคม 2565
2 กิจกรรมชุมนุมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 มกราคม 2565
1 กิจกรรมร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ 21 มกราคม 2565