โรงเรียนเมืองแงง
รหัส 10 หลัก 1055250435
รหัส 8 หลัก 55022003
รหัส 6 หลัก 250435
ผู้อำนวยการ นายพิชิต ยาวิไชย
โทรศัพท์ 0956989528
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 11
จำนวนนักเรียน 81
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 6. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 7. โครงการนิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
 8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 10. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 11. โครงการเพศวิถีศึกษา
 12. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
 13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
 15. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 16. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 17. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ()
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
4 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษามัธยม ศึกษาขนาดเล็ก ระดับทองยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 20/06/2566 สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
3 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ 26/05/2565 กระทรวงศึกษาธิการ
2 - สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2566ของกระทรวงศึกษาธิการ 18/05/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
1 - รางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเหรียญทอง 20/08/2562 สพฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
3 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูยุวรีย์ ใจการณ์ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแงง 19 กันยายน 2566
2 ผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 30 กันยายน 2566 19 กันยายน 2566
1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเมืองแงงต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สพฐ,สพม 2 มิถุนายน 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
1 พิธีทำบุญตักบาตร 3 มิ.ย 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2 มิถุนายน 2565