โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
รหัส 10 หลัก 1055250436
รหัส 8 หลัก 55022004
รหัส 6 หลัก 250436
ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา
โทรศัพท์ 0871933296
รองผู้อำนวยการ นายสุริยา พนะสัน
โทรศัพท์ 0898550600
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 26
จำนวนนักเรียน 494
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
13 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค 29/08/2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15
12 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 22/08/2566 สพฐ
11 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ 04/07/2566 ศูนย์ประสานงานพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16
10 รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 14/06/2566 สพม.น่าน
9 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท เนตรนารีวิสามัญ ระดับประเทศ 10/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 รางวัลชมเชย ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ 10/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 รางวัลชมเชย ประเภท ลูกเสือวิสามัญ ระดับประเทศ 10/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 รางวัลเหรียญเงิน รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ 16/01/2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
5 iรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 07/04/2564 สพม.น่าน
4 รางวัลระดับเพชร โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สหวิทยาเขต ประจำปี 2563 31/08/2563 สหวิทยาเขตศิลาทอง
3 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับ สหวิทยาเขต ประจำปี 2563 26/08/2563 สหวิทยาเขตศิลาทอง
2 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 iระดับทอง 25/08/2564 สพม. เขต 37
1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 iระดับทอง อันดับ 2 03/08/2561 สำนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่