โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250437
รหัส 8 หลัก 55022005
รหัส 6 หลัก 250437
ผู้อำนวยการ นางธิดา เสมอใจ
โทรศัพท์ 0871803731
รองผู้อำนวยการ นายวศิน จิณะกับ
โทรศัพท์ 0610246936
รองผู้อำนวยการ นายมนตรี กาวี
โทรศัพท์ 0833760893
รองผู้อำนวยการ นายพิชิต ยาวิไชย
โทรศัพท์ 0956989528
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 0
จำนวนนักเรียน 0
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
 4. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
 5. โรงเรียนมาตรฐานสากล
 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
 8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 9. โครงการนิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
 10. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 12. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 13. โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แหล่งน้ำใจและความหวัง”
 14. โครงการเพศวิถีศึกษา
 15. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 16. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 17. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 18. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 19. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
31 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 14/07/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
30 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อสร้างสรรค์นักเรียน นักศึกษาต้นแบบ หัวข้อ "สื่อสารสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นแบบ" 26/09/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
29 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปอาหาร (อะโวคาโด้) งานเทศกาลอะโวคาโด้ 20/08/2566 องค์การบริหารตำบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโด้ไทย
28 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม 11/09/2566 สพม.น่าน
27 รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) 26/08/2566 สพฐ.
26 รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 14/07/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
25 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 24/07/2566 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
24 รางวัล ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดใหญ่ เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 04/08/2566 สพม.น่าน
23 เป็นหน่วยงานรับการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตราชการที่ 16 29/06/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
22 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ "เพาะพันธ์ุปัญญาาแคมป์" รุ่นที่ 1 "66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง 11/06/2566 มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา
21 สถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 18/01/2566 สพฐ.
20 ชนะเลิศ การประกวด Tik Tok ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 05/09/2565 ผุ้ว่าราชการจังหวัด
19 ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2564 05/09/2565 ผุ้ว่าราชการจังหวัด
18 ชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2564 28/06/2565 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
17 ชนะเลิศ ประเภทยุวกาชาด การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 01/07/2565 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
16 โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ปี 2564 01/10/2564 สพฐ
15 วัฒนคุณากร 03/10/2564 กระทรวงวัฒธรรม
14 ราววัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ แนวทางการแก้ปัญหาหมอกควัน 16/10/2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้
13 องค์กรคุณธรรม 08/02/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
12 ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ ScQA 19/09/2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 10/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 24/12/2563 สพม.37
9 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2563 15/09/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 รางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 10/09/2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 22/05/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 20/05/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 30/06/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เข้าร่วม การแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรารี ประจำปี 2562 ระดับภาค 30/05/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 30/05/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562 30/06/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ระดับทอง อันดับที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 31/05/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่