โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
รหัส 10 หลัก 1055250438
รหัส 8 หลัก 55022006
รหัส 6 หลัก 250438
ผู้อำนวยการ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด
โทรศัพท์ 0612914470
รองผู้อำนวยการ นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ์
โทรศัพท์ 0895521321
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 0
จำนวนนักเรียน 0
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 5. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 8. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 9. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)
 2. โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดน่าน)
 3. สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1 (สวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน)
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
15 ชนะเลิศถ้วยรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
14 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
13 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
12 ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
11 ชนะเลิศอันดับที่ 2 พุ่งแหลน รุ่นอายุเกิน 16 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
10 ชนะเลิศเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุเกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
9 ชนะเลิศ ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
8 ชนะเลิศ ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
7 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 11/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กระโดดสูง อายุรุ่นไม่เกิน 16 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
5 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
4 ชนะเลิศ กระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
3 ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 10/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
2 ชนะเลิศกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย รายการแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 09/12/2564 สพม.น่าน และ อบจ.น่าน
1 ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 25/08/2563 สมพ.37
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่