โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250439
รหัส 8 หลัก 55022007
รหัส 6 หลัก 250439
ผู้อำนวยการ นางพิลาวัลย์ อยู่สุข (ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
โทรศัพท์ 0899222657
รองผู้อำนวยการ นางพิลาวัลย์ ธะนะ (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
โทรศัพท์ 0899222657
รองผู้อำนวยการ นายอัศวิน กลับมา (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
โทรศัพท์ 0896317779
รองผู้อำนวยการ นายสนับพงษ์ คำรังษี (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 0895550455
รองผู้อำนวยการ นางแสงเทียน อินต๊ะแสน (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน นโยบายและแผนฯ)
โทรศัพท์ 0817969801
จำนวนครู 15
จำนวนนักเรียน 94
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  5. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  6. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 29/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” ประเภทผลงานระดับมัธยมศึกษา 21/08/2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
11 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566 27/07/2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่)
10 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้น ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 19/07/2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดน่าน
9 รางวัลคุณภาพดีเยี่ยม นำเสนอผลงาน ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 09/12/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิปสั้น) 24/08/2563 สำนักงานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16
7 ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็น "องค์กรคุณธรรม" 08/02/2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
6 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับ A 24/12/2563 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สพฐ., สพม.เขต 37
4 ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต 30/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 26/06/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 26/06/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
18 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 30 พฤศจิกายน 2566
17 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอท่าวังผา กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และคณะฯ ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน พร้อมนำผ้าห่มกันหนาวและไอศครีมมาแจกให้แก่นักเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
16 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พร้อมทั้งหัวหน้างานทั้ง 4 กลุ่มงาน รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 3 พฤศจิกายน 2566
15 ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ ยี่ห้อ YAMAHA 27 ตุลาคม 2566
14 วารสารประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีสั้น ระดับประเทศ โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566 21 กันยายน 2566
13 วารสารประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง" 21 กันยายน 2566
12 กิจกรรมวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี 21 กันยายน 2566
11 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาน่าน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 21 กันยายน 2566
10 การจัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่” 29 มิถุนายน 2566
9 กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566” 29 มิถุนายน 2566
8 อบรมโครงการ EGAT TOGETHER 2023 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 27 มิถุนายน 2566
7 อบรมโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา 27 มิถุนายน 2566
6 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานในพิธี 27 มิถุนายน 2566
5 นางพิลาวัลย์ อยู่สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม มอบหมายให้ นายอัศวิน กลับมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน ในการอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 16 มิถุนายน 2566
4 นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูอัศวิน กลับมา และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณ 27 มกราคม 2565
3 พิธียกเสาธงใหม่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ความสูง 14 เมตร ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท (สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพ 27 มกราคม 2565
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาในระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยมเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 25 มกราคม 2565
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท(สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมต้นใหม่ สูง 14 เมตร 20 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
4 นักเรียนและคณะครูร่วมพิธีสร้าง"พระเจ้าทันใจ" ณ วัดพระธาตุหนองหยิบ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 27 มกราคม 2565
3 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่อูปแก้ว โนศรี คุณแม่ของ ผู้อำนวยการศักดิ์ โนศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 27 มกราคม 2565
2 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ 27 มกราคม 2565
1 พิธียกเสาธงชาติ 27 มกราคม 2565