โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
รหัส 10 หลัก 1055250440
รหัส 8 หลัก 55022008
รหัส 6 หลัก 250440
ผู้อำนวยการ นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
โทรศัพท์ 0810351149
รองผู้อำนวยการ นายอำนวย กันศร
โทรศัพท์ 084-372089
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 13
จำนวนนักเรียน 134
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 6. โครงการเพศวิถีศึกษา
 7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
 9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 10. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. โครงการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)
 2. โครงการเมืองยมปริทัศน์ (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน)
 3. ()
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
8 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 nd NANMEEBOOKS READING CLUB 31/01/2566 บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
7 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำความดี ถวายในหลวง" ปี ที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15/02/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
6 รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 25/08/2565 จังหวัดน่าน
5 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 26/06/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
4 รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับดีเด่น 19/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
3 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับเหรียญทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
2 สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A 24/12/2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
1 รางวัลโล่เกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร 16/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
1 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จากการประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 25 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่