โรงเรียนสา
รหัส 10 หลัก 1055250441
รหัส 8 หลัก 55012009
รหัส 6 หลัก 250441
ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
โทรศัพท์ 0818819133
รองผู้อำนวยการ นางสาวณัฏฐ์ชยา ธรรมชัย
โทรศัพท์ 0619041869
รองผู้อำนวยการ นายบรรเลง สินต๊ะ
โทรศัพท์ 0931383524
รองผู้อำนวยการ นายรุ่งโรจน์ ศรรบศึก
โทรศัพท์ 0636293616
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 77
จำนวนนักเรียน 1505
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการนิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
 6. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 9. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 10. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. โครงการสร้างแกนนำนักเรีนยรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ มีทักษะเรื่องเพศสัมพันธ์ร่วมใจป้องกันท้องก่อนวัยอันควร และทรวนความรู้เรื่องยาเสพติด (กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง(กปท))
 2. โครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา (มหาวิทยาลัยพะเยา และ บมจ.กสิกรไทย)
 3. โครงการรักษ์ป่าน่าน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 4. โครงการกล้าดีวิถีใหม่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
 5. โครงการเฝ้าระวังและติดตามภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนโรงเรียนสา (กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง(กปท))
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพด้วยทักษะกีฬาคริกเก็ต (กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง(กปท))
 7. โครงการห้องสมุดสีเขียว (สมาคมห้องสมุดสีเขียวแห่งประเทศไทย และชมรมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
49 โรงเรียนสา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุรุ่นไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 256 25/07/2566 -สมาคมกีฬาคริกเก๊ตแห่งประเทศไทย - กกท - NSDF กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
48 โรงเรียนสา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุรุ่นไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2566 25/07/2566 -สมาคมกีฬาคริกเก๊ตแห่งประเทศไทย - กกท - NSDF กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
47 โล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสาได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง การพัฒนาอาสาสมัครกาชาดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบริหารงานในรูปแบบของชมรมอาสายุวกาชาด ที่สามารถส่งต่อการช่วยเหลือไปสู่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง 13/09/2566 สภากาชาดไทย
46 ใบประกาศเกียรติคุณ ลมหายใจของชุมชน “กาชาดหัวใจครู” โดยโรงเรียนสา สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แห่งผลการกระทำอันสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เด็กไทยอ่านออ 13/09/2566 สภากาชาดไทย
45 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย ACTIVE LEARNING เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
44 โรงเรียนสา ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภท สถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานเขตพ 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
43 รางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 11/09/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42 รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) 27/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 รางวัลชมเชย สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 25/07/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 26/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ สมควรได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 10/04/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38 โล่รางวัลนักกีฬาคริกเก็ตชายดีเด่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ( พ.ศ.2566) นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค-3 เมษา 2566 03/04/2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย
37 เกียรติบัตรทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสา ผ่านการคัดเลือกลำดับที 1-8 จากการแข่งขัน of Robot Gathering Online Streaming Edition 2021 Samila Thailand International Robot Game 2022 Sankhaburi Grand Robotic 2022 Thailand Manual Robot Challenge 2022 Pornsirikul In 16/01/2566 International Robot Olympiad (IRO)
36 โล่เกียรติยศให้แก่ โรงเรียนสา ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ระหว่างวันที่ 6- 9 ธันวาคม 2565 09/12/2565 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
35 เกียรติบัตร รับรองว่า SA SCHOOL เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดสอบการพัฒนาและประเมินผลการศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (TEDET) 15/11/2565 TEDET Thailand Educational SEAMEO TEM-ED
34 เกียรติบัตร โรงเรียนสา ได้นำขบวนกระทงใหญ่และการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 08/11/2565 เทศบาลตำบลเวียงสา
33 เกียรติบัตร โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด" 24/09/2565 ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media)
32 เกียรติบัตร โรงเรียนสา ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และวิทยาศาสตร์อากาศยานระบบจำลองการควบคุมเสมือนจริง ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 18/09/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทยและชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย SGR
31 เกียรติบัตร ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสา เป็นตัวแทนทีมประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ 07/09/2565 ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย SGR
30 โล่เกียรติยศอันแสดงถึงผู้เกื้อกูลประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาดไทยในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ยกย่องโรงเรียนสาเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการล้านต้นบนแผ่นดิน ตามเกณฑ์สูงสุด 01/09/2565 สำนักงานยุวกาชาด สภาชาดไทย
29 เกียรติบัตรแสดงว่าหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 24/08/2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
28 เกียรติบัตรแสดงว่าโรงเรียนสา เป็นโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การอบรมแข่งขันและพัฒนาทักษะขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับ โดรงการการพัฒนาทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 SANKHABURI CRAND ROBOTIC 2022 07/08/2565 ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย SGR
27 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมหญิงการแข่งขันกีฬาคริกเก๊ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2565 30/06/2565 -สมาคมกีฬาคริกเก๊ตแห่งประเทศไทย - กกท - NSDF กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
26 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาคริกเก๊ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2565 30/06/2565 -สมาคมกีฬาคริกเก๊ตแห่งประเทศไทย - กกท - NSDF กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
25 เกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง 30/06/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
24 ชมรม To Be Number One โรงเรียนสา เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ 13/12/2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
23 ชมรม To Be Number One โรงเรียนสา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 07/03/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
22 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง 25/06/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
21 รางวัลระดับดี กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ " Zero Waste School" จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษา 05/06/2562 กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20 โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนสาได้ให้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดน่านด้วยดีตลอดมา ประจำปีการศึกษา 2562 16/12/2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
19 รางวัลระดับดีเยี่ยมในการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 30/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
18 เกียรติบัตรขอบคุณโรงเรียนสาที่ให้การสนับสนุน “เยาวชนต้นกล้านันทนาการ” โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19/09/2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
17 รางวัล “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 08/02/2564 ส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมการศาสนา
16 ถ้วยรางวัลรวมการแข่งขันหุ่นยนตร์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22/11/2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ถ้วยรางวัลรวมการแข่งขันหุ่นยนตร์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22/11/2563 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 เชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A 24/12/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
13 โล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนด้านการพัฒนาทางการบริหารวิชาการ 26/11/2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ " ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โครงการ " เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์" 23/09/2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
11 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ " ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โครงการ " เรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์" 23/09/2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
10 รางวัลโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 16/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
9 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
8 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับระเทศ 1 วิชาปีการศึกษา 2562 (วิชา คณิตศาสตร์) 26/06/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
7 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับระเทศ 3 วิชาปีการศึกษา 2562 (วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 26/06/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
6 โครงการกล้าดี ประจำปี 2564 " กลุ่มเยาวชน "มหัศจรรย์เพาะพันธ์ุจากกระดาษ" 29/12/2564 บริษัทราชกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)และโรงเรียนสา
5 รางวัล "นักทำหนังรุ่นใหม่ที่น่าจับตา" และเป็นโรงเรียนสร้างสรรค์ภาพยนตร์ได้ดียิ่ง 04/04/2563 สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
4 แข่งขันหุ่นยนต์ระบบออนไลน์ Robot Gathering Online Streaming Edition Thailand 2021 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ในประทศไทย และ ในระดับนานาชาติ ร่วมมือกันพั 26/09/2564 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ในประทศไทย
3 รางวัลยอดเยี่ยมประเภท Poster Presentation การประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานโครงงานฐานวิจัย ปีการศึกษา 2563 20/03/2564 มหาวิทยาลัยพะเยาและ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
2 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 03/09/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
1 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ระดับสหวิทยาเขตเวียงป้อ โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 03/09/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
48 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 8 ธันวาคม 2566
47 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 8 ธันวาคม 2566
46 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2566 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 15 พฤศจิกายน 2566
45 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2566 26 กันยายน 2566
44 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2566 20 กันยายน 2566
43 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2566 20 กันยายน 2566
42 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2566 20 กันยายน 2566
41 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2566 20 กันยายน 2566
40 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2566 20 กันยายน 2566
39 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2566 20 กันยายน 2566
38 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2566 20 กันยายน 2566
37 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 20 กันยายน 2566
36 มกราคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
35 ธันวาคม 2565 4 มกราคม 2566
34 พฤศจิกายน 2565 3 ธันวาคม 2565
33 ตุลาคม 2565 3 ธันวาคม 2565
32 กันยายน 2565 3 ธันวาคม 2565
31 สิงหาคม 2565 15 กันยายน 2565
30 กรกฎาคม 2565 15 กันยายน 2565
29 มิถุนายน 2565 7 กรกฎาคม 2565
28 พฤษภาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
27 เมษายน 2565 19 พฤษภาคม 2565
26 มีนาคม 2565 10 เมษายน 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565 10 เมษายน 2565
24 มกราคม 2565 10 เมษายน 2565
23 27 - 31 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
22 20 - 26 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
21 13 - 19 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
20 6 - 12 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
19 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
18 23 - 28 พฤศจิกายน 2564 21 มกราคม 2565
17 15 - 22 พฤศจิกายน 2564 21 มกราคม 2565
16 8 - 14 พฤศจิกายน 2564 21 มกราคม 2565
15 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 21 มกราคม 2565
14 25 - 31 ตุลาคม 2564 21 มกราคม 2565
13 18 - 24 ตุลาคม 2564 21 มกราคม 2565
12 11 - 17 ตุลาคม 2564 21 มกราคม 2565
11 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 21 มกราคม 2565
10 20 - 26 กันยายน 2564 21 มกราคม 2565
9 13 - 19 กันยายน 2564 21 มกราคม 2565
8 6 - 12 กันยายน 2564 21 มกราคม 2565
7 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 21 มกราคม 2565
6 23 - 29 สิงหาคม 2564 21 มกราคม 2565
5 16 - 22 สิงหาคม 2564 21 มกราคม 2565
4 9 - 15 สิงหาคม 2564 21 มกราคม 2565
3 2 - 8 สิงหาคม 2564 21 มกราคม 2565
2 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 21 มกราคม 2565
1 19 - 25 กรกฎาคม 2564 21 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
41 เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว 21 มกราคม 2565
40 อบรมสมุนไพรต้านโควิด 21 มกราคม 2565
39 ยุวอาสา 21 มกราคม 2565
38 กิจกรรมวันคริสมาส 21 มกราคม 2565
37 เกียรติบัตรฟุตบอล 21 มกราคม 2565
36 อบรมลูกเสือจิตอาสา 21 มกราคม 2565
35 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำ ป่า รักแผ่นดิน 21 มกราคม 2565
34 ครูดีในดวงใจ 21 มกราคม 2565
33 ค่ายวิทยาศาสตร์ 21 มกราคม 2565
32 พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน 21 มกราคม 2565
31 อบรมจราจร 21 มกราคม 2565
30 เกียรติบัตรนักกรีฑา 21 มกราคม 2565
29 เจ้าหน้าที่จราจรให้ความรู้ 21 มกราคม 2565
28 ประชุมสหวิทยาเขตเวียงป้อ 21 มกราคม 2565
27 โครงการคัดแยกขยะ 21 มกราคม 2565
26 เกียรติบัตรโครงการกล้าดี 21 มกราคม 2565
25 ธนาคารออมสินสาขาเวียงสามอบทุนการศึกษา 21 มกราคม 2565
24 โครงการจิตอาสาพัฒนา 21 มกราคม 2565
23 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 21 มกราคม 2565
22 ประชุมผู้บริหาร สพม.น่าน 21 มกราคม 2565
21 เกียรติบัตร To be Number 1 21 มกราคม 2565
20 สพฐ.เยี่ยมชมโรงเรียน 21 มกราคม 2565
19 ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่ง 21 มกราคม 2565
18 เกียรติบัตรแข่งทักษะภาษาจีน 21 มกราคม 2565
17 บำเพ็ญประโยชน์ อ.เวียงสา 21 มกราคม 2565
16 อบรม ว PA 21 มกราคม 2565
15 นักเรียนรับวัคซีน 21 มกราคม 2565
14 ประเมินรองผู้อำนวยการ 21 มกราคม 2565
13 เกียรติบัตรหุ่นยนต์ หนังสั้น 21 มกราคม 2565
12 ครูสุดยอดนักอ่าน 21 มกราคม 2565
11 แข่งขันคัดลายมือ 21 มกราคม 2565
10 ประเมินผู้อำนวยการ 21 มกราคม 2565
9 สำรวจข้อมูลการจัดการขยะ 21 มกราคม 2565
8 บริจาคเลือด 21 มกราคม 2565
7 สาธารณสุขตรวจความพร้อมเปิดเรียน 21 มกราคม 2565
6 ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 65 21 มกราคม 2565
5 ครู-บุคลากรโรงเรียสา ร่วมใจสู้โควิด-19 21 มกราคม 2565
4 มอบเกียรติบัตรนักกีฬาฟุตบอล 21 มกราคม 2565
3 นำเสนอโครงการกล้าดี 21 มกราคม 2565
2 ประกวดบอร์ดต่อต้านยาเสพติด 21 มกราคม 2565
1 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 21 มกราคม 2565