โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รหัส 10 หลัก 1055250443
รหัส 8 หลัก 55012011
รหัส 6 หลัก 250443
ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร
โทรศัพท์ 0654845772
รองผู้อำนวยการ นายชาญณรงค์ โนทะ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 16
จำนวนนักเรียน 148
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 4. โครงการนิเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
 5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 6. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 7. โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แหล่งน้ำใจและความหวัง”
 8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 10. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 11. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. รักษ์ป่าน่าน (สพม.น่าน)
 2. ITFE (สพม.น่าน)
 3. น่านเพาะพันธุ์ปัญญา (ม.พะเยา)
 4. กรุงไทยต้นกล้าสีขาว (ธ.กรุงไทย)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
19 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง "การประกวดสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักต่อการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน" 22/09/2566 จังหวัดน่าน
18 ได้รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 29/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
17 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
16 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
15 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกประจาปีการศึกษา 2565 17/02/2566 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
14 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18/03/2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา 2564 18/02/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลจิตอนุรักษ์ สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้วมที่ยั่งยืน ASK Model 31/05/2564 สำนักงานเลขาธิการคุรูสภา
11 ได้รับรางวัล เป็น "องค์กรคุณธรรม" 08/02/2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
10 โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น 21/12/2564 บริษัท สยามสไมล์โบรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 07/04/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน
8 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ 16/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
7 การประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ZBest Pratice) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต 10/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
6 ได้รับผลการประเมินระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 24/12/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
5 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดประเมินผลจิตอนุรักษ์สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ASK Model 31/05/2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับเงิน ปี ๒๕๖๒ 18/09/2562 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
3 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๒ ระดับทอง 27/06/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน
2 รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับดีมาก ของสำนักงานอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข 03/02/2563 สำนักงานอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข
1 รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) จังหวัดน่าน ระดับ มัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์ระดับดี กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 05/06/2562 กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
1 กิจกรรมวันพระสวนะ 24 มกราคม 2565