โรงเรียนทุ่งช้าง
รหัส 10 หลัก 1055250446
รหัส 8 หลัก 55022009
รหัส 6 หลัก 250446
ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง
โทรศัพท์ 0647692383
รองผู้อำนวยการ นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล
โทรศัพท์ 0932925957
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 25
จำนวนนักเรียน 439
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการนิเทศโรงเรียนกองทุนการศึกษา
  2. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
  7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  8. โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)
  9. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  10. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
14 โรงเรียนทุ่งช้างได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 30/06/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
13 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
12 โรงเรียนทุ่งช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA 07/07/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
11 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแห่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
10 โครงงานคุณธรรมระดับประเทศ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ)) 07/04/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 โครงงานคุณธรรมระดับประเทศ "เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ)) 07/04/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ ต้นแบบ ระดับภาคสงฆ์ที่ 6 ปีการศึกษา 2566 30/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) 04/04/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ผลงานภาพยนต์สั้น ต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง"ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงานดีเยี่ยม 09/06/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษา มัธยมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
4 โรงเรียนทุ่งช้างได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"ตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย 21/01/2565 จังหวัดน่าน
3 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ 01/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 25/06/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม สาขาสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 07/01/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
4 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566
3 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566
2 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566
1 วารสารโรงเรียนทุ่งช้าง 20 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
19 ันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครู นำนักเรียนกลุ่มโครงงานคุณธรรมร่วมกับสภานักเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภาวะซึมเศร้า โดยมีน 14 กันยายน 2566
18 วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 6 กลุ่ม ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการรัชณีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผู้บริ 14 กันยายน 2566
17 นที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนทุ่งช้าง นำโดย ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเยาวเรศ รัตนะ ครู นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครู นางสาวจีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนต้ 14 กันยายน 2566
16 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง มอบหมายให้นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียน ให้การต้อนรับ นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน และคณะในโอกาสต 14 กันยายน 2566
15 ันที่ 28 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง มอบหมายให้นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนจำนวน 100 คนเข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบ 14 กันยายน 2566
14 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูที่ปรึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสุขภาพจิต และภาวะโรค 14 กันยายน 2566
13 ครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต (ปลูกข้าว) กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2566 ” ณ โรงเรียนทุ่งช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวข้าว 14 กันยายน 2566
12 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง และนางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง มอบหมายให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำค 14 กุมภาพันธ์ 2565
11 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง และนางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานวันตรุษจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธ 14 กุมภาพันธ์ 2565
10 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบูญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง และนางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก 1 กุมภาพันธ์ 2565
9 วันที่ 27 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง มอบหมายให้นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเะลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อเร 1 กุมภาพันธ์ 2565
8 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง มอบหมายให้นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ ให้เกียรติต้อนรับ พ.ต.กฤษณะ กิจประเสริฐ และคณะ จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสอบผนังกันดินท 1 กุมภาพันธ์ 2565
7 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าทีร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายศุภสิทธิ์ ศรีวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งช้า 1 กุมภาพันธ์ 2565
6 ในระหว่างวันที่ 17- 21 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง และนางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราช 1 กุมภาพันธ์ 2565
5 ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง และนางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกรีฑานักเรียน “น้ำแงนเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง จังหวัดน่าน 1 กุมภาพันธ์ 2565
4 ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งช้าง 1 กุมภาพันธ์ 2565
3 อำเภอทุ่งช้าง มอบหมายให้โรงเรีียนทุ่งช้าง จัดบูธนิทรรศการเนื่องในงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 มีนักเรียนและผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 มกราคม 2565
2 การประกวดวาดภาพส้มสีทอง เนื่องในงานส้มสีทอง ประจำปี 2564 4 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565
1 วันคริสต์มาส 30 ธันวาคม 2564 26 มกราคม 2565