โรงเรียนสตรีศรีน่าน
รหัส 10 หลัก 1055250427
รหัส 8 หลัก 55012002
รหัส 6 หลัก 250427
ผู้อำนวยการ นายไตรพฤก ผางาม
โทรศัพท์ 0861140978
รองผู้อำนวยการ นางกฤติยา ไชยเรียน
โทรศัพท์ 0844830216
รองผู้อำนวยการ นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
โทรศัพท์ 0899535977
รองผู้อำนวยการ นางดรุณี ดีปินตา
โทรศัพท์ 0956897778
รองผู้อำนวยการ นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
โทรศัพท์ 0661935362
จำนวนครู 0
จำนวนนักเรียน 2653
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
  2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
  7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  8. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  9. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  10. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
1 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 03/01/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน 2565
22 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 พฤศจิกายน 2565
21 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 พฤศจิกายน 2565
20 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 4 พฤศจิกายน 2565
19 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 256 31 ตุลาคม 2565
18 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนหัวแหลม เพื่อเข้าค่าย Hualaem Summer Camps 2022 ระหว่างวันที่ 11 - 24 เมษายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 คน 30 มีนาคม 2565
17 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงสุดของรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 30 มีนาคม 2565
16 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 2) 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาคอมพิวเตอร์ และ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน 30 มีนาคม 2565
15 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงสุดของรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 30 มีนาคม 2565
14 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 30 มีนาคม 2565
13 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564 30 มีนาคม 2565
12 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน" 22 กุมภาพันธ์ 2565
11 การจัดงานปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รุ่นวกุลพัชร์) 22 กุมภาพันธ์ 2565
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่านและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จ 22 กุมภาพันธ์ 2565
9 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา นักเรียนชั้น ม.๓.๑ ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (19th IJSO 2022) 22 กุมภาพันธ์ 2565
8 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภพร สวนกัน ม.5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 กุมภาพันธ์ 2565
7 ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการท้องถิ่นน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 กุมภาพันธ์ 2565
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 22 กุมภาพันธ์ 2565
5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา ในงานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 14 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผู้อำนวยการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ และต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 14 กุมภาพันธ์ 2565
2 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) 14 กุมภาพันธ์ 2565
1 โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอกบ้าน 14 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่