โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
รหัส 10 หลัก 1055250447
รหัส 8 หลัก 55022010
รหัส 6 หลัก 250447
ผู้อำนวยการ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
โทรศัพท์ 0819607026
รองผู้อำนวยการ นายศราวุธ ธรรมวงศ์
โทรศัพท์ 0861164393
รองผู้อำนวยการ นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
โทรศัพท์ 0899988723
รองผู้อำนวยการ นายศราวุธ ธรรมวงศ์
โทรศัพท์ 086 116 43
รองผู้อำนวยการ นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
โทรศัพท์
จำนวนครู 0
จำนวนนักเรียน 0
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  6. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
16 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo 08/09/2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)
15 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 11/09/2566 สพฐ.
14 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 08/09/2566 สพม.น่าน
13 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา โครงการ การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน 08/09/2566 สพม.น่าน
12 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26/04/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
11 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 05/09/2566 สพฐ. และสพม.เชียงหม่
10 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 24/07/2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16
9 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12/06/2566 สพม.น่าน
8 รางวัลผลการค้นหาต้นแบบ​ นักเรียน​ ครู​ ผู้บริหาร​ และชุมชนที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา​ ประเภทครู จาก​ สพม.น่าน 20/07/2566 สพม.น่าน
7 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 14/08/2566 สพฐ.
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 14/08/2566 สพฐ.
5 รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด 07/10/2565 คปภ.จังหวัดน่าน
4 ทีมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 07/10/2565 คปภ.จังหวัดน่าน
3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 15/08/2565 สพม.น่าน
2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 01/07/2565 สพม.น่าน
1 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 15/08/2565 สพฐ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่