โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250448
รหัส 8 หลัก 55022011
รหัส 6 หลัก 250448
ผู้อำนวยการ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์
โทรศัพท์ 0895606687
รองผู้อำนวยการ นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง
โทรศัพท์ 0829295478
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 19
จำนวนนักเรียน 93
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
  1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี, มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต)
  2. ละอ่อนน่านเรียนรู้รักษ์ป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (ศคภ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
21 รางวัลโรงเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสาตร์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 09/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การส฿กาษมัธยมศึกษาเขต 37
20 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWADS 02/03/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
19 รางวัลเหรียญทองแดง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning เพื่อพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน 11/09/2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
18 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 12/01/2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 28/08/2562 สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม
16 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 21/06/2562 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
15 รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกาษา 2562 ระดับภูมิภาค 18/07/2562 สำนักงานคุรุสภา
14 การทำความดีผ่านโครงการคุณธรรมเรื่อง การบริหารการจัดการขยะตามหลัก 3Rs 05/12/2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายการับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19/10/2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12 รางวัลเหรียญทอง 17/07/2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
11 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ระดับ A 24/12/2563 สำนักงานป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
10 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ รูปแบบพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16/01/2564 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 รางวัล Poppular Vote ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 26/04/2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
8 ชมเชย โครงการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน จังหวัดน่าน 20/07/2566 กองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๔ 25/06/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
6 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 30/06/2566 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ 15/09/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4 Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA 07/07/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนขนาดเล็ก 10/07/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชกาลที่ 10 25/08/2565 จังหวัดน่าน
1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับทอง ประจำปี ๒๕๖๕ 30/06/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
149 เปิดศูนย์ศพอ.วัดดอนแก้ว และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษา 25 สิงหาคม 2566
148 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 25 สิงหาคม 2566
147 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 24 สิงหาคม 2566
146 อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงเสือ แมลง BSF เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 24 สิงหาคม 2566
145 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 24 สิงหาคม 2566
144 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี 24 สิงหาคม 2566
143 รับการนิเทศจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 24 สิงหาคม 2566
142 สำรวจลูกน้ำยุงลาย 24 สิงหาคม 2566
141 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 24 สิงหาคม 2566
140 ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 24 สิงหาคม 2566
139 ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 24 สิงหาคม 2566
138 ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 24 สิงหาคม 2566
137 ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566 20 กรกฎาคม 2566
136 ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 20 กรกฎาคม 2566
135 เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE 20 กรกฎาคม 2566
134 “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” 20 กรกฎาคม 2566
133 รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 20 กรกฎาคม 2566
132 ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครน่านคัพ ประจำปี 2566 20 กรกฎาคม 2566
131 โรงเลี้ยงหนอนแมลงเสือ 20 กรกฎาคม 2566
130 ป้องกันโรคไข้เลือดออก 20 กรกฎาคม 2566
129 รางวัลชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 20 กรกฎาคม 2566
128 จัดกิจกรรมแข่งกีฬา ต้านภัยยาเสพติด 20 กรกฎาคม 2566
127 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol 20 กรกฎาคม 2566
126 จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย” 20 กรกฎาคม 2566
125 พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 20 กรกฎาคม 2566
124 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 6 กรกฎาคม 2566
123 รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 6 กรกฎาคม 2566
122 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 23 มิถุนายน 2566
121 ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 13 มิถุนายน 2566
120 จิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล 13 มิถุนายน 2566
119 “เยาวชนคนดี วิถีพุทธ” 13 มิถุนายน 2566
118 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13 มิถุนายน 2566
117 ให้ความรู้ คำแนะ การตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้น 13 มิถุนายน 2566
116 โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” 13 มิถุนายน 2566
115 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (4+6 Model) 13 มิถุนายน 2566
114 การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 13 มิถุนายน 2566
113 รับการสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย 13 มิถุนายน 2566
112 โรงเรียนประสบวาตภัย 13 มิถุนายน 2566
111 ติดตามการพัฒนาอาคารสถานที่ และชี้จุดต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้า 9 เมษายน 2566
110 ตรวจเยี่ยมการสร้างห้องน้ำที่เสร็จเรียบร้อย 9 เมษายน 2566
109 ร่วมพิธีสืบชาตาพระอาจารย์เจ้าคุณ พระโสภิตวิริยาลังการ ร่วมพิธีบวงสรวง งานสมโภชวิหารพระแก้วมรกต 9 เมษายน 2566
108 คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 9 เมษายน 2566
107 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน” 9 เมษายน 2566
106 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเส้นทางอาชีพ 9 เมษายน 2566
105 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแนวทางการบริหารหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน” 9 เมษายน 2566
104 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ 9 เมษายน 2566
103 จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน” 9 เมษายน 2566
102 นักเรียนแกนนำร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา “กล้าเรียน กล้าลุย กล้าก้าว 66 วัน” 9 เมษายน 2566
101 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 9 เมษายน 2566
100 ร่วมงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว 9 เมษายน 2566
99 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด” 9 เมษายน 2566
98 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 27 กุมภาพันธ์ 2566
97 ร่วมทำบุญเจ้าหลวงวาว ณ บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา 27 กุมภาพันธ์ 2566
96 “ครบรอบ 30 ปี สร้างคนดีสู่สังคม” 27 กุมภาพันธ์ 2566
95 ประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 27 กุมภาพันธ์ 2566
94 ผลการแข่งขันงานศิลปกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 27 กุมภาพันธ์ 2566
93 ร่วมกิจกรรมรวมพลคนออกกำลังกาย 27 กุมภาพันธ์ 2566
92 รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2566
91 ชุมนุมนาฏศิลป์ ร่วมกิจกรรม 27 กุมภาพันธ์ 2566
90 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเติมบุญ 4 ร้อยปีสบกอน” 27 กุมภาพันธ์ 2566
89 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก 27 กุมภาพันธ์ 2566
88 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 18 มกราคม 2566
87 “ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” 18 มกราคม 2566
86 ได้รับการบริจาคงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 18 มกราคม 2566
85 ประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 5 มกราคม 2566
84 ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 70 5 มกราคม 2566
83 นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน 5 มกราคม 2566
82 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 5 มกราคม 2566
81 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 5 มกราคม 2566
80 ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 5 มกราคม 2566
79 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูในยุคดิจิทัล” 5 มกราคม 2566
78 รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสรุปองค์ความรู้จากหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย 5 มกราคม 2566
77 นักเรียนร่วมแข่งขันเปตอง 21 ธันวาคม 2565
76 พิธีการจัดทำข้อตกลง (MOU) การพัฒนางาน Performance Agreement: PA 21 ธันวาคม 2565
75 ร่วมแข่งขัน Scout Cover Dance 20 ธันวาคม 2565
74 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัย Shanghai Ocean University 上海海洋大学 ประเทศจีน 20 ธันวาคม 2565
73 “มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง” 18 ธันวาคม 2565
72 กิจกรรมตักบาตรและทำบุญ “ตานข้าวใหม่” 18 ธันวาคม 2565
71 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม 8 ธันวาคม 2565
70 ตักบาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาต ณ บ้านพร้าว 8 ธันวาคม 2565
69 การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ธันวาคม 2565
68 เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนแก้ว 6 ธันวาคม 2565
67 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 1 ธันวาคม 2565
66 การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 30 พฤศจิกายน 2565
65 การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจําปีการศึกษา 2565 29 พฤศจิกายน 2565
64 รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ 28 พฤศจิกายน 2565
63 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) 26 พฤศจิกายน 2565
62 “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” 24 พฤศจิกายน 2565
61 ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก ประจำปี 2565 23 พฤศจิกายน 2565
60 “วิถีข้าววิถีพอเพียง” 22 พฤศจิกายน 2565
59 ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 19 พฤศจิกายน 2565
58 ร่วมงานกฐินวัดพร้าว วัดสร้อยพร้าว และวัดห้วยเลื่อน 18 พฤศจิกายน 2565
57 การศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2565
56 ร่วมกิจกรรมศิลปาชีพทางดนตรี ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 16 พฤศจิกายน 2565
55 ฟ้อนต้อนรับคณะกฐินกรุงเทพฯ - น่าน ณ วัดดอนแก้ว 14 พฤศจิกายน 2565
54 ติดตามและประเมินโรงเรียน อย.น้อย 11 พฤศจิกายน 2565
53 Halloween Day 9 พฤศจิกายน 2565
52 ให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 31 ตุลาคม 2565
51 อบรมโครงการ Cap - Corner Stone (CCS) “เยาวชน ดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม” 29 ตุลาคม 2565
50 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2565
49 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 21 ตุลาคม 2565
48 ร่วมงานบุญกฐินวัดกลาง 20 ตุลาคม 2565
47 รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 28 กันยายน 2565
46 รับการประเมิน การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA : Performance Agreement) 28 กันยายน 2565
45 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ระดับภูมิภาค 28 กันยายน 2565
44 ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 28 กันยายน 2565
43 รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 28 กันยายน 2565
42 ร่วมการประชุมแนวทางการจัดสอบ O-Net 28 กันยายน 2565
41 “การจัดการเรียนรู้ Active Learning และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21” 28 กันยายน 2565
40 อบรม Q - Info ให้กับคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 28 กันยายน 2565
39 นักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” 28 กันยายน 2565
38 นักเรียนเข้าร่วมเวทีประลองปัญญา Eduthon 19 กันยายน 2565
37 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) 19 กันยายน 2565
36 อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 19 กันยายน 2565
35 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 19 กันยายน 2565
34 นำเสนอผลงานและเสริมพลังแกนนำเยาวชนก๋วยสลาก 19 กันยายน 2565
33 เข้าร่วมโครงการ ละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 19 กันยายน 2565
32 นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.น่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมนักเรียน 5 กันยายน 2565
31 จัดโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รู้จักรักให้เป็น ควบคุม ป้องกันโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน” 31 สิงหาคม 2565
30 โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 31 สิงหาคม 2565
29 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 31 สิงหาคม 2565
28 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา" 31 สิงหาคม 2565
27 พ่นหมอกควันกำจัดยุง 31 สิงหาคม 2565
26 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 31 สิงหาคม 2565
25 นักเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ “น่านหนึ่งเดียว” 30 สิงหาคม 2565
24 นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” 30 สิงหาคม 2565
23 นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์ ฟ้อนรำในพิธีเปิด กิจกรรม "Open House” 30 สิงหาคม 2565
22 การแข่งขันการนำเสนอโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 30 สิงหาคม 2565
21 ร่วมนำเสนอนิทรรศการ ในกิจกรรมประเมินสัมฤทธิ์ผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 30 สิงหาคม 2565
20 นักเรียนร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 30 สิงหาคม 2565
19 ประชุมปฏิบัติการ พัฒนานิทรรศการแลกเปลี่ยน 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต 30 สิงหาคม 2565
18 ร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา” 30 สิงหาคม 2565
17 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 30 สิงหาคม 2565
16 นำนักเรียนแกนนำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” 30 สิงหาคม 2565
15 นักเรียนร่วมแข่งขัน E-Sport 30 สิงหาคม 2565
14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC 30 สิงหาคม 2565
13 จัดแข่งขัน E-Sport 30 สิงหาคม 2565
12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เนื่องจากประสบเหตุอุทกภัย 30 สิงหาคม 2565
11 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565 30 สิงหาคม 2565
10 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30 สิงหาคม 2565
9 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ประเภท ครูและคณาจารย์ 30 สิงหาคม 2565
8 อบรมการใช้งานโปรแกรม School Health HERO ให้กับครูที่ปรึกษา 30 สิงหาคม 2565
7 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 30 สิงหาคม 2565
6 สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 30 สิงหาคม 2565
5 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 30 สิงหาคม 2565
4 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น” 30 สิงหาคม 2565
3 ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา ก๋วยสลากจังหวัดน่าน 30 สิงหาคม 2565
2 ร่วมแสดงบนเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE 30 สิงหาคม 2565
1 กิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัล “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ” 30 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
9 โครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 25 สิงหาคม 2566
8 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
7 ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
6 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นครน่านคัพ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน วันที่ 8, 9 และ 12 กรกฎาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
5 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 25 สิงหาคม 2566
4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Idol ในกิจกรรมรวมพลังคนเก่งและคนดีทูบีนัมเบอร์วันในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 25 สิงหาคม 2566
3 กิจกรรมแข่งกีฬา ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 29 มิถุนายน 2566 25 สิงหาคม 2566
2 กิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย” วันที่ 29 มิถุนายน 2566 25 สิงหาคม 2566
1 พิธีไหว้ครู 66 25 สิงหาคม 2566