โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250449
รหัส 8 หลัก 55012014
รหัส 6 หลัก 250449
ผู้อำนวยการ นายนนทภัทร มะโน
โทรศัพท์ 0871764414
รองผู้อำนวยการ นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง
โทรศัพท์ 0806164556
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 27
จำนวนนักเรียน 335
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  8. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  9. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
7 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
6 ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับดีเด่น 19/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
5 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิทศภายในสถานศึกษา 27/07/2564 สหวิทยาเขตเวียงป้อ
4 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับดี 15/12/2563 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
3 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร 16/09/2563 สพม.37
2 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 29/07/2563 การกระทรวงศึกษาธิการ
1 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะของสหวิทยาเขตเวียงป้อ ประจำปีพุทธศักราช 2564 11/08/2564 สหวิทยาเขตเวียงป้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 วันที่ 21 มกราคม2565 ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ 25 มกราคม 2565
1 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ขอขอบคุณ คุณศุภิสรา รุจิรานุรักษ์ ผู้จัดการ หจก.แพร่เซ็นเตอร์ ที่ได้มอบกางเกง รองเท้าและกระเป๋า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 14 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน (พวงแสดเกมส์) ปีการศึกษา 2564 2 กุมภาพันธ์ 2565