โรงเรียนบ่อเกลือ
รหัส 10 หลัก 1055250452
รหัส 8 หลัก 55022012
รหัส 6 หลัก 250452
ผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล
โทรศัพท์ 0612919987
รองผู้อำนวยการ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
โทรศัพท์ 0879234623
รองผู้อำนวยการ นายชาญณรงค์ โนทะ
โทรศัพท์ 0819522197
รองผู้อำนวยการ นายมานพ ตันติกตัญญุ
โทรศัพท์ 0967839092
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 31
จำนวนนักเรียน 623
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
  1. น่านเพาะพันธุ์ปัญญา (ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
10 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo 08/09/2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)
9 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลผลงานที่มีคุณภาพ ด้านการมีงานทำ-มีอาชีพ โรงเรียนขนาดกลาง 21/07/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 รางวัลเหรียญทอง การประกวด ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 30/08/2564 สพฐ
7 รางวัลชนะเลิศ กล้าดี ปี 6 17/11/2564 จังหวัดน่านและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 10/06/2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
5 รางวัลชมเชย สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร 10/06/2563 กรมส่งเสริมการเกษตร
4 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนชื่อพืช (ผัก ผลไม้ เมล็ดพันธุ์) แมลง สัตว์ และประมง (Lab กริ๊ง) 26/07/2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 26/07/2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร 26/07/2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกร 26/07/2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 26 กันยายน 2566
1 ดำเนินการเปิดภาคเรียน 26 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
5 กิจกรรมวันตรุษจีน 4 ก.ย. 65 8 กุมภาพันธ์ 2565
4 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนบ่อเกลือ วันที่ 14 ม.ค. 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
3 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1 กุมภาพันธ์ 2565
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 1 กุมภาพันธ์ 2565
1 กิจกรรมโครงการลูกจิตอาสาพระราชทาน วันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 1 กุมภาพันธ์ 2565