โรงเรียนน่านนคร
รหัส 10 หลัก 1055250454
รหัส 8 หลัก 55012017
รหัส 6 หลัก 250454
ผู้อำนวยการ นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล
โทรศัพท์ 0847733642
รองผู้อำนวยการ นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ
โทรศัพท์ 0846245566
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 12
จำนวนนักเรียน 171
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  6. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
6 รางวันชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น 15/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
5 รางวัลสถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Practice)" ประจำปีงบประมาณ 2566 24/08/2566 กลุ่มบริหารพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16
4 รางวัลระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษาสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ 2566 04/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
3 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
2 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลง 4 สุภาพ(4 บท) ระดับช้น ม.4-ม.6 05/02/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 05/02/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่