โรงเรียนศรีนครน่าน
รหัส 10 หลัก 1055250455
รหัส 8 หลัก 55012018
รหัส 6 หลัก 250455
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0828958209
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 11
จำนวนนักเรียน 62
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  5. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  6. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
1 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีนครน่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองจัง 24 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่