โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
รหัส 10 หลัก 1055250457
รหัส 8 หลัก 55022014
รหัส 6 หลัก 250457
ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์
โทรศัพท์ 0824559364
รองผู้อำนวยการ นางสาวลำยวน แก้วตัน
โทรศัพท์ 0848850083
รองผู้อำนวยการ นายเกษมศานต์ กาวิขัย
โทรศัพท์ 0871841001
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 16
จำนวนนักเรียน 307
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โครงการนิเทศโรงเรียนกองทุนการศึกษา
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
 6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 7. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
 8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 9. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 10. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
 13. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ)
 14. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 15. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 16. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
13 รางวัล ระดับดีมาก กิจกรรมถอดบทเรียน (ฺBest Practice) ครู การประกวดผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) 09/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
12 รางวัลระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
11 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2565 14/07/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
10 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
9 รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
8 รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
7 รางวัลระดับดี ประเภทครูผู้สอน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการเเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
6 รางวัลระดับดีมาก ประเภท ผู้อำนวบการโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเละพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
5 รางวัลระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 3 การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเเก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น) 04/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
4 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการเเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
3 โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 08/09/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
2 ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 30/06/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
1 เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดเเละอบายมุข 14/07/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในการลงมือปฏิบัติและทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ 19 กันยายน 2566
1 วันที่ 7-8 กันยายน 2566 นำโดยว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นำนักกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการเเข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 19 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
3 กิจกรรมค่ายวิชาการ 19 กันยายน 2566
2 การเเข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศ จังหวัดน่าน 19 กันยายน 2566
1 การเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 19 กันยายน 2566