โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
รหัส 10 หลัก 1055250462
รหัส 8 หลัก 55013001
รหัส 6 หลัก 250462
ผู้อำนวยการ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
โทรศัพท์ 0923625355
รองผู้อำนวยการ นางณัฏฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร
โทรศัพท์ 0994125998
รองผู้อำนวยการ -
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 52
จำนวนนักเรียน 434
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 6. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
 1. บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางถนน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ()
 2. โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ()
 3. โครการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน (สำนักงานเสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง)
 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน (สำนักงานสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง)
 5. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตรลักษณ์วิถีพุทธ (สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
15 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27/09/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
14 รางวัลได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 27/08/2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
13 รางวัลชนะเลิศ การสวดสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา 03/03/2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวราชวิทยาลัย
12 รางวัลส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 04/04/2565 สำนักงานพระสอนศีลธรรม
11 รางวัลให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมละการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา "เด็กไทยยุคใหม่ กล้าคิด ร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคม" 02/02/2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวราชวิทยาลัย
10 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
9 รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ N.W.S. KHONDEE MODEL "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 " "ระดับภูมิภาค" 29/06/2566 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
8 รางวัลชมเชยยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหญิงล้วน การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ 06/07/2566 กรมศาสนา
7 รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับจังหวัด โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2563-02-08 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
6 รางวัลรอองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ระดับภาค 16/08/2562 ศาลยุติธรรม
5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ระดับจังหวัด 07/08/2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
4 รางวัลชนะเลิศประทาน โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประเทศ 31/08/2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค 02/08/2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 2564-05-20 กรมศาสนา
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับ ทอง 2564-06-25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 วันที่ 11- 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนบ้านหลวง จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนนันทบุรี 10 กุมภาพันธ์ 2565
1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำหรับผู้บริหารในสังกัด สพม.น่าน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
2 การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำหรับผู้บริหารในสังกัดสพม.น่าน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันที่ 9/02/65 10 กุมภาพันธ์ 2565
1 การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำหรับผู้บริหารในสังกัดสพม.น่าน ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 กุมภาพันธ์ 2565