โรงเรียนแม่จริม
รหัส 10 หลัก 1055250430
รหัส 8 หลัก 55012006
รหัส 6 หลัก 250430
ผู้อำนวยการ นางพัชราภา ผาแสง
โทรศัพท์ 0896452813
รองผู้อำนวยการ นางสาวกัณนิกา จินะตา
โทรศัพท์ 0882335154
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 26
จำนวนนักเรียน 369
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
19 ผ่านการประเมินการจัดการด้านระดับคุณภาพตามเกณ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: SCQA) 07/07/2566 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 ได้รับการเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ภาค 6 22/05/2566 เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ,ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง,วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
17 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดน่าน 14/02/2566 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
16 ได้รับเกีนรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 27/08/2566 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทยและชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
15 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) 11/06/2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
14 รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2565 "ระดับภูมิภาค" รางวัลระดับเหรียญเงิน 30/06/2565 เลขาธิการคุรุสภา
13 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินผล ระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง ในโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา 09/05/566 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
12 รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 22/08/2565 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
11 รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 2 ติดต่อกัน 08/07/2565 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 24/12/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
9 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 10/10/2563 สพฐ.
8 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 29/07/2563 กระทรวงศึกษาธิการ
7 รางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียบนการสอน 01/09/2564 สพฐ.
6 รางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" 29/07/2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5 องค์กรคุณธรรม 08/02/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
4 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน 20/05/2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
3 เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 02/04/2564 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2 รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน 18/03/2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา2563 07/04/2564 สพม.น่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
8 โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทองแดง จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 3 กรกฎาคม 2566
7 โรงเรียนแม่จริม ลงทะเบียนหมอพร้อม พิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID 2 กรกฎาคม 2566
6 โรงเรียนแม่จริมได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหนองแดง และ สาธารณสุขอำเภอ อสม. พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท (Abate) 2 กรกฎาคม 2566
5 โรงเรียนแม่จริม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อนุรักษ์อักษรา สืบศรัทธา สุนทรภู่ : 26 มิถุนายน 2566 2 กรกฎาคม 2566
4 โรงเรียนแม่จริม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 2 กรกฎาคม 2566
3 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเขียนเรียงความ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2 รางวัลครูดีศรีพุทธศาสน์ ประจำปีการศึกษา 2564 22 กุมภาพันธ์ 2565
1 การคัดเลือกรางวัลครูดีศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต 4 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
2 งานอนามัยกู้ชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาล 14 มีนาคม 2566
1 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 7 กุมภาพันธ์ 2565