โรงเรียนบ้านหลวง
รหัส 10 หลัก 1055250431
รหัส 8 หลัก 55012007
รหัส 6 หลัก 250431
ผู้อำนวยการ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
โทรศัพท์ 0861810565
รองผู้อำนวยการ นายปราโมทย์ กิวัฒนา
โทรศัพท์ 0846142889
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 30
จำนวนนักเรียน 407
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
 3. โครงการนิเทศโรงเรียนกองทุนการศึกษา
 4. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
 5. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 6. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 8. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 10. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
1 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 24/12/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
11 กล่าวคำปฎิญาณต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 29 มิถุนายน 2566
10 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว 29 มิถุนายน 2566
9 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 29 มิถุนายน 2566
8 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2566
7 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 29 มิถุนายน 2566
6 นายชาญชัย สมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากร ลูกสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 16 สิงหาคม 2565
5 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 16 สิงหาคม 2565
4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 สิงหาคม 2565
3 ต้อนรับคณะตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในการประเมินและติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 สิงหาคม 2565
2 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 1 สิงหาคม 2565
1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี 2565 1 สิงหาคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่