โรงเรียนนาน้อย
รหัส 10 หลัก 1055250432
รหัส 8 หลัก 55012008
รหัส 6 หลัก 250432
ผู้อำนวยการ นายพรเทพ เสนนันตา
โทรศัพท์ 0871877338
รองผู้อำนวยการ นายมงคล แดงฟู
โทรศัพท์ 0869164735
รองผู้อำนวยการ นายกสานติ์ วรรณภพ
โทรศัพท์ 0979982754
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 49
จำนวนนักเรียน 935
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
 2. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 7. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 9. โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)
 10. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
31 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่ 14/07/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
30 สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ 15/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
29 สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น 04/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
28 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ 14/07/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
27 ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ลำดับที่ 3 ประจำปี 2566 11/07/2566 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
26 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร 10/05/2566 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
25 รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน "โทษของกัญชาและยาเสพติด" 24/09/2565 ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D NEW MEDIA)
24 รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) 17/12/2565 สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
23 รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) 17/12/2565 สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
22 รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) 17/12/2565 สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
21 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 03/12/2565 กระทรวงศึกษาธิการ
20 รางวัลชนะเลิศ FPV Racing Simulator งานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 03/12/2565 กระทรวงศึกษาธิการ
19 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 10/08/2565 การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพัทลุง
18 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 04/09/2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย
17 รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ 10/12/2565 การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร
16 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ 15/05/2565 การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพะเยา
15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 01/07/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
14 รางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภูมิภาค 30/06/2565 คุรุสภา
13 สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 04/06/2565 สพฐ
12 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18/03/2565 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
11 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Wind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Valaya Alongkorn Music Competition 2022) 18/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท String Combo รุ่นไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Valaya Alongkorn Music Competition 2022) 18/02/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 รางวัลชมเชยการออม สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 29/10/2564 ธนาคารออมสิน
8 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA 14/10/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 รางวัลเหรียญเงิน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564 27/07/2564 สหวิทยาเขตเวียงป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
6 รางวัลระดับทอง ระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 25/06/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
5 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 23/07/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4 รางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ “นาน้อยร้อยดวงใจ ใช้แก้วน้ำส่วนตัว” โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2563 21/09/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
2 รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA 19/09/2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 รางวัลการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับดีเด่น 30/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
28 วงโยธวาทิตโรงเรียนนาน้อย รับรางวัลจำนวน 3 รายการ การประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World Music Championships 2022 21 ธันวาคม 2565
27 ทีมกาบัดดี้ โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 21 ธันวาคม 2565
26 Nanoi Robot Team ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ SA-International Grand Robotic 2022 21 ธันวาคม 2565
25 นักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลแข่งขันวาดภาพ งานเทศกาลโลกของกว่างและของดีเมืองปัว 21 ธันวาคม 2565
24 นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ 21 ธันวาคม 2565
23 โรงเรียนนาน้อยรับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 21 ธันวาคม 2565
22 ทีมนักกีฬากาบัดดี้โรงเรียนนาน้อย คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์" 21 ธันวาคม 2565
21 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 21 ธันวาคม 2565
20 โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 21 ธันวาคม 2565
19 โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 8 สิงหาคม 2565
18 โรงเรียนนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 5 พฤษภาคม 2565
17 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันจักรี 10 เมษายน 2565
16 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 เมษายน 2565
15 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2564 24 มกราคม 2565
14 การประชุมคณะกรรมการสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 มกราคม 2565
13 โรงเรียนนาน้อยมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลนาน้อยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาน้อย 24 มกราคม 2565
12 การมอบใบประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี โท เอ และธรรมศึกาาชั้นตรี โท เอก 24 มกราคม 2565
11 การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด Pfizer รอบแรก 24 มกราคม 2565
10 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลยอดสวดมนต์สูงสุด ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 24 มกราคม 2565
9 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565
8 โรงเรียนนาน้อยมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอ 24 มกราคม 2565
7 พิธีลงนามสัญญารับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. 24 มกราคม 2565
6 โรงเรียนนาน้อยมอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย นักเรียนทำความดี 24 มกราคม 2565
5 กิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 24 มกราคม 2565
4 กิจกรรมการแข่งกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 23 มกราคม 2565
3 มอบทุนการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดี ประพฤติเรียบร้อย 23 มกราคม 2565
2 โรงเรียนนาน้อยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ 23 มกราคม 2565
1 ยินดีต้อนรับพลอากาศตรีชาตรี พรหมพันธกรณ์ และคณะ 23 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
31 การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายงายผู้บริหาร 24 มกราคม 2565
30 กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565
29 การอบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care Solution 24 มกราคม 2565
28 พิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร เนื่องในวันสุนทรภู่ 24 มกราคม 2565
27 กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ 24 มกราคม 2565
26 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน 2563 24 มกราคม 2565
25 กิจกรรมวันทานาบาตะ 24 มกราคม 2565
24 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา 24 มกราคม 2565
23 การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา2564 24 มกราคม 2565
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน 24 มกราคม 2565
21 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 24 มกราคม 2565
20 ทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน 24 มกราคม 2565
19 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 24 มกราคม 2565
18 โรงเรียนนาน้อยต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายกสานติ์ วรรณภพ 24 มกราคม 2565
17 โรงเรียนนาน้อยต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายกสานติ์ วรรณภพ 24 มกราคม 2565
16 พิธีเปิดร้านน่านฟ้าค่าเฟ่และเจิมรถโรงเรียน 24 มกราคม 2565
15 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มกราคม 2565
14 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มกราคม 2565
13 Sahapat Admission โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ 24 มกราคม 2565
12 กิจกรรม น้อมำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 24 มกราคม 2565
11 กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 24 มกราคม 2565
10 กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 24 มกราคม 2565
9 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565
8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ 23 มกราคม 2565
6 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 23 มกราคม 2565
5 อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 23 มกราคม 2565
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 23 มกราคม 2565
3 ประเพณีถวายทานสลากภัตประจำปี 2564 23 มกราคม 2565
2 จิตอาสาพระราชทาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 23 มกราคม 2565
1 จิตอาสา เนื่องในวันกองทัพไทยและวันระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 23 มกราคม 2565