โรงเรียนปัว
รหัส 10 หลัก 1055250433
รหัส 8 หลัก 55022001
รหัส 6 หลัก 250433
ผู้อำนวยการ นายประกวด พายัพสถาน
โทรศัพท์ 0933935493
รองผู้อำนวยการ นายมนตรี ศรีสุขคำ
โทรศัพท์ 0843688588
รองผู้อำนวยการ นายสุบรรณ ไชยหาญ
โทรศัพท์ 0980142852
รองผู้อำนวยการ นายบรรจง ขอดแก้ว
โทรศัพท์ 0871311224
รองผู้อำนวยการ นางศศิวิมล หอมนวล
โทรศัพท์ 0616698982
จำนวนครู 92
จำนวนนักเรียน 1922
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
 1. โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
 5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
 6. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
 8. โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)
 9. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
 11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
5 รางวัลเครือข่ายระดับจังหวัด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัด 14/10/2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
4 รางวัลโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ ระดับภาคเหนือ 14/10/2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
3 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับดีเด่น 19/10/2565 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 01/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 01/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 6 กันยายน 2566
1 โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม"งานลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ บูรณาการงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566" 6 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
2 ลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ 6 กันยายน 2566
1 ลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ 6 กันยายน 2566