โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
รหัส 10 หลัก 1055250434
รหัส 8 หลัก 55022002
รหัส 6 หลัก 250434
ผู้อำนวยการ นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย
โทรศัพท์ 0857379987
รองผู้อำนวยการ นางสาวสุกัญญา ภูรักษา
โทรศัพท์ 0851676987
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 15
จำนวนนักเรียน 121
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  6. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
8 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
7 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 30/06/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
6 รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice) ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี 04/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
5 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำ 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม 14/06/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
4 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภท โรงเรียนขนาดเล็ก 14/07/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
3 รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 6 ประจำปี 2564 17/11/2564 จังหวัดน่านและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนต้นแบบผลสำเร็จและความโดดเด่น ของการจัดการเรียนรู้ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 19/11/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
1 รางวัลสถานศึกษาสร้างชาติดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 18/11/2563 สถาบันการสร้างชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่