รางวัลที่ได้รับ

?>
# ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ วันที่ได้รับ ปี
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565