บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

# ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ตำแหน่ง กลุ่มงาน
1 นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา 0979235317 krubiomr@gmail.com ครูชำนาญการพิเศษ
2 น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ 0629145441 Phattra4628@gmail.com ครูชำนาญการพิเศษ
3 ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
4 นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
5 นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา 0645394599 kritamet99@gmail.com นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล
6 นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์ 0946162525 yotsawatwinyarat@gmail.com ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7 นางสาวราตรี  อินทิวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 นายอรรถพล  ศิริมูล 0894298224 supervisorspmnan@gmail.com ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9 นางสาวไพรพรรณ  สารวุฒิพันธ์ 0819582939 praipann@gmail.com นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
10 นายธนชาต  รักษ์ศิลป์ 0979493541 korn11nan@gmail.com พนักงานราชการ กลุ่มอำนวยการ อำนวยการ
11 นางสาวฐานิตา  จิตตะปาโล ครูช่วยราชการ เลขาผู้อำนวยการ สพม.
12 นางสาวเอมอร  ศรีคำ นักวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผน นโยบายและแผน
13 นางสาววรณัน  สุภาแก้ว 0961564985 Woranankeng31@gmail.com นักวิชาการเงินและบัญชี
14 นางสาวจีราวรรณ  สมบุตร 0919369894 vun_za_@hotmail.com นักทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล
15 นายชนกันต์  แสนขันธ์ 0932122108 krutour.cs@gmail.com นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายและแผน
16 นายอิฐธิพงษ์  พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 นางพลอยกษพร  มหายศนันท์ 0842359741 nongnok.889@gmail.com ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่ อำนวยการ
18 นายวินัย  ปันอิน อำนวยการ
19 นางสาวสุรีพร  คำรังษี 0849043598 khamrangsri136@gmail.com นักจิตวิทยาโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 นางสาวรัตนา หลวงจันทร์ 0929191942 vawloungjan@gmail.com นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 นางสาวจิราภรณ์ ชัยวัง 0875446368 jirapornchaiwang5@gmail.com นักวิชาการเงินและบัญชี
22 นายทองใส ไทยธานี 0831135364 a@a.a นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 นางสาวเนตรนภา สารสร้อย 0858650799 netnapa.sansroi@gmail.com นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
24 นางสาวนฐา รัตนกูล 0644239259 Nipoon1@gmail.com นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 นายวิชัย เทพกอม 0835761040 a@a.a นักวิชาการศึกษา
26 นายอรรถกร วรยศ +668005099 a นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
27 สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง 0623089618 a@a.a นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
28 นางฉวีวรรณ สวนจักร์ 0951432955 chaweewan.suanjug@spmnan.go.th ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ