รางวัลที่นักเรียนได้รับ

# โรงเรียน ชื่อรางวัล ระดับ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบ วันที่ได้รับรางวัล
1 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวกานต์ธิดา แซ่เล้า
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
2 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายสิทธิพล มหาวัน
เด็กหญิงกัญญพัชร เสาร์วงค์
เด็กหญิงธมลวรรณ สมศรี
เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊ะติ๊บ
เด็กชายทรรศนกร ขัดแก้ว
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
3 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงชุติกาญน์ จันตาทิ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เวียงคำ
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
4 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การเขียนเรียงความมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงฐิตาภา บุตะมี
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
5 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวรัญชิดา สุทธิมา
นางสาวณัฏฐณิชา คำกาน
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
6 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาววรัญญา พรมรักษา
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
7 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายธวัชชัย ผัดจันตา
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
8 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายวัชพล คำชื่น
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
9 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายธนกร ใจบุญ
เด็กหญิงศักดิ์ติญา หัตถี
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
10 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายจักรธร นันปลิว
เด็กหญิงสิราภรณ์ เมืองคำ
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
11 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรหมอินทร์
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
12 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวธนพร ใหม่น้อย
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
13 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายชีวธันย์ ตาขันทะ
เด็กชายนิติศาสตร์ ปากอง
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
14 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายคณิศร เต็มต้น
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
15 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะเขื่อน
นางสาวยุวธิดา ชาประวัง
นางสาวพนิดา มาน้อย
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
16 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาววริศา จานแก้ว
นางสาวชัญญานุช จันตาทิ
นายภูวนัตถ์ อินทะเขื่อน
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงจิรัชญา สุนันท์
เด็กหญิงปัณฑิตา ทิพย์คำ
เด็กหญิงศรุตา ศรีบุรินทร์
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
18 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวปานตะวัน ปันหน้อย
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
19 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม คัดลายมือภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายจิรพัฒน์ เมืองทิพย์
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
20 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงณัฏฐณิชา คะกะเนปะ
เด็กหญิงทักษอร บุตรเต
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ กาติ้ง
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
21 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายธัชพงศ์ ดาน้อย
นายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง
นางสาวชนากนต์ ยศปา
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
22 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายบุญชัย อ่ำลมัย
นางสาวเจนจิรา ผัดจันตา
นางสาวยุวการ สุริยะวงศ์
นางสาวภัทรภรณ์ กองบุญเรือง
นางสาวรุ่งทิวา สุทธิมา
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
23 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม มารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายพีระพงศ์ พรมแพง
นางสาวชุติกาญจน์ กันทะวิชัย
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
24 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม มารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงภคนันท์ วงศ์ตาล
เด็กชายศุภณัฐ หอมป้อง
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
25 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาววนิดา เสมเพลา
นางสาวกาญจนา สระสินิล
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
26 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงพิชญา อินทะเขื่อน
เด็กหญิงกัลญานี ปัญญาธิ
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
27 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวมัณฑนา นันตา
นางสาวอัญชิษฐา สุภากาวี
นายชานน พรมรักษา
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
28 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงจิรัชญา สาแก้ว
เด็กหญิงชนิภรณ์ ขอดแก้ว
เด็กหญิงธนพร อ้นยะ
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 5 สิงหาคม 2565
29 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เยาวสตรีไทยดีเด่น ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 1 สิงหาคม 2565
30 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2565 กระทรวงศึกษาธิการ 8 มกราคม 2565
31 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันรายการ Asian Youth athletics championships 2022 ณ ประเทศคูเวต นานาชาติ นายฐิตินันท์ ศรีใจวงค์
2565 สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ 11 สิงหาคม 2565
32 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว การแข่งขันการประกวดพากย์เรือสร้างสุขระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ณ สนามแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ประเทศ ด.ช.ภูพิพัฒน์ กิตตินันท์ ม.2/3
2565 มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สสส. 23 ตุลาคม 2565
33 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแข่งขันการประกวดพากย์เรือสร้างสุขระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ณ สนามแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ประเทศ ด.ช.ศักรินทร์ ยาแก้ว ม.1/7
น.ส.จิราธร กรีเรียน ม 6/1
2565 มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สสส 23 ตุลาคม 2565
34 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เหรียญเงิน วิ่งผลัดผสม เมดเล่ย์ การแข่งขัน Asian Youth Athletics 13 นานาชาติ นายฐิตินันท์ ศรีใจวงค์ นักเรียน ม.5
2565 Asian Youth Athletics 16 ตุลาคม 2565
35 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขัน จังหวัด นางสาวณพัชร สุทธิแสน
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยฯ 5 กันยายน 2565
36 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด นายกิตติภณ ใหม่ทนะ
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยฯ 5 กันยายน 2565
37 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัด นางสาวกิติยารัตน์ ปากเกร็ด
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยฯ 5 กันยายน 2565
38 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ชนะเลิศ การประกวด Tik Tok ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ จังหวัด 1 นายปภังกร ธรรมราช
2. นางสาวชนิกานต์ ไชยชนะ
3. นางสาวณัฎฐ์นรี คงหนู
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยฯ 5 กันยายน 2565
39 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นักกีฬายอดเยี่ยมประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดน่านประจำปี 2565 จังหวัด นายฐิตินันท์ ศรีใจวงค์
2565 สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน 24 ธันวาคม 2565
40 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รางวัล ชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น จังหวัด เด็กชายปฏิพัทธ์ อินยา
นางสาวภิญญามาศ นามวงค์
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มโนดี
นายชัยยันต์ แซ่เติน
นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวภัคธีมา แซ่ล้อ
เด็กชายชวรัชช์ กำแทง
2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 7 ตุลาคม 2565
41 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก 78 กิโลกรัมขึ้นไป ภูมิภาค นายรณกร พลอยประเสริฐ
2565 พะเยาเกมส์ 5 พฤษภาคม 2565
42 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชนะเลิศเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก 45 กิโลกรัมชาย ภูมิภาค เด็กชายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์
2565 พะเยาเกมส์ 5 พฤษภาคม 2565
43 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนัก 45 กิโลกรัมชาย ภูมิภาค เด็กชายปฎิภาณ ริกากรณ์
2565 พะเยาเกมส์ 5 พฤษภาคม 2565
44 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับม.ต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ประจําปีการศึกษา 2565 “Lifelong Learners, The Power of Education” นวัตกรรมการเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัฐศาสตร์ ใจจันทร์ นักเรียนชั้นม.2/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับม.ต้น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ประจําปีการศึกษา 2565 “Lifelong Learners
The Power of Education” นวัตกรรมการเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธันวาคม 2565
45 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน การแข่งขัน Crossword ระดับ ม.ต้น งาน EduPloy Triple game Crossword A-math Kumkom Soduku Northern Challenge 2023 ณ Central Phitsanulok โรงเรียน นางสาวนรมน อ่อนน้อม
นายนิติธรรม ทองสิริพงษ์สมบัติ ม.3/1
2565 EduPloy 8 กุมภาพันธ์ 2566
46 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน การแข่งขันเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (THE 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) จัดโดย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภูมิภาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (THE 2nd NATIONAL Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) จัดโดย ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ต้น ด.ญ. ภูริชญา สบานงา ม.3/10 ครูที่ปรึกษา 1.นางปวีณา ปิ่นทอง 2.นายเอกรินทร์ สงคราม 2.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ต้น ดช. ชวิน อะทะไชยม.2/9 ครูที่ปรึกษา 1.นางปวีณา ปิ่นทอง 2.นายเอกรินทร์ สงคราม 3..รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย น.ส.ทิพปภา ปันสอน ม.5/6 ครูที่ปรึกษา 1.นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 2.น.ส. ชนาธิป อาราธนกุล 4.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย น.ส.พรปรียา ไกลถิ่น ม.5/6 ครูที่ปรึกษา 1.นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง 2.น.ส. ชนาธิป อาราธนกุล 5.รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม STEAM Photo contest นายวิชญ์พล ดีพรมกุล ม.5/7 ครูที่ปรึกษา นายนรพนธ์ คนสูง 6.รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม STEAM Photo contest น.ส.พิชญา เป็งจันตา ม.5/7 ครูที่ปรึกษา นายนรพนธ์ คนสูง
2565 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3 ตุลาคม 2565
47 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต (ออนไลน์) ประเทศ นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กรกฎาคม 2565
48 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งงขังคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต(ออนไลน์) ประเทศ นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กรกฎาคม 2565
49 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต (ออนไลน์) ประเทศ นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กรกฎาคม 2565
50 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ประเทศ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแพ
นางสาววริศรา แย้มสิงห์
นางสาววราภรณ์ กาจัย
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 3 กุมภาพันธ์ 2566
51 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ(3D) ระดับชั้นม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ประเทศ เด็กชายชยพล มะโนปีน
เด็กชายจิรันธนิน ผารินทร์ ฝึกสอนโดยนางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ และนายภูพิพัฒน์ แก้วเทพ
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 กุมภาพันธ์ 2566
52 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ประเทศ เด็กหญิงบัณพร ควรคิด ฝึกสอนโดยนางมณทิรา จำรูญ
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 3 กุมภาพันธ์ 2566
53 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
54 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวปวีณ์ลดา พรหมสกุลปัญญา
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
55 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชนะเลิศอันดับที่ 3 รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
56 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชมเชยอันดับ 1 รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
57 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชมเชยอันดับ 2 รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวชิตาภา ธรรมสะละ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
58 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อันดับที่ 3 เวทคณิตระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวปาณิศษ จินดาคำ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
59 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลอันดับที่ 10 การแข่งขันเวทคณิตระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
60 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลอันดับที่ 10 การแข่งขันเวทคณิตระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
61 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลอันดับที่ 11 การแข่งขันเวทคณิตระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวโชติรัตน์ สีต๊ะสาร
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
62 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลอันดับที่ 33 การแข่งขันเวทคณิตระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ เด็กหญิงเปรมิกา พรหมสกุลปัญญา
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
63 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลเหรียญทอง ชมเชยอันดับที่ 1 การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
64 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับเหรียญทองการแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวปวีณ์ลดา พรหมสกุลปัญญา
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
65 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวโชติรัตน์ สีต๊ะสาร
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
66 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
67 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวชิตาภา ธรรมสะละ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
68 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
69 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวปาณิศา จินดาคำ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
70 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ เด็กหญิงเปรมิกา พรหมสกุลปัญญา
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
71 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมศึกษา รายการ "คิดเลขเร็ว เอแม็ท บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ประเทศ นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ
2565 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2565
72 โรงเรียนสตรีศรีน่าน การแข่งขันเศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาน่าน เขต 1 ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเวทคณิต ประเทศ เด็กชายปภาวิน ปาฟอง
2565 เขตพื้นที่การศึกษา สพม.น่าน 15 พฤศจิกายน 2565
73 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ นางสาวปวีณ์ลดา พรหมสกุลปัญญา
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
74 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ เด็กชายปัจจพล หน่อตุ่น
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
75 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ เด็กชายธนกฤต อิ่นแก้ว
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
76 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ เด็ฏชายปภาวิน ปาฟอง
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
77 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 เหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ เด็กหญิงพิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
78 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 เหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ เด็กชายธรรมธร พึ่งทอง
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
79 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ภาคเหนือ ประเทศ เด็กชายปภาวิน ปาฟอง
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2566
80 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ นางสาวชิตาภา ธรรมสะละ
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 มีนาคม 2566
81 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเวทคณิตโครงการ "เพชรอุทัย" คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประเทศ นางสาวอาทิตยา ดีพรมกุล
2565 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 26 พฤศจิกายน 2565
82 โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัลการแข่งขัน FPV Racing Simulator Challenge ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IRO2022 (International Robot Olympiad 2022) นานาชาติ นายพลกฤต แก้วใส
2565 International Robot Olympiad Committee 16 มกราคม 2565
83 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ นางสาวอาทิตยา ดีพรมกุล
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
84 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อับดับที่ 1 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ นางสาวปาณิศา จินดาคำ
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
85 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อับดับที่ 2 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ นางสาวโชติรัตน์ สีต๊ะสาร
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
86 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลชมเชย อับดับที่ 1 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ นางสาวธนัชพร มากขนอน
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
87 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลชมเชย อับดับที่ 3 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศ นางสาวพราวพศินี อุทัยรัตน์
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
88 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อับดับที่ 1 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศ เด็กชายปภาวิน ปาฟอง
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
89 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อับดับที่ 2 การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศ เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิวงศ์
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
90 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน LRU Vedic Math Awarda ครั้งที่ 3 อับดับที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศ เด็กหญิงเปรมิกา พรหมสกุลปัญญา
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย 18 พฤศจิกายน 2565
91 โรงเรียนแม่จริม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี และแข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา 4kp.9hdkiส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน RCEB ROBOT SPORTS CHALLENGE 2023 นานาชาติ นายอรพันธ์ พรมคำอ้าย
2565 ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทสไทย 16 มกราคม 2566
92 โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม หุ่นยนต์ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน RCEB ROBOT SPORTS CHALLENGE 2023 นานาชาติ นางสาวมนทกานต์ แก้วใส
นายพลกฤต แก้วใส
2565 ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทสไทย 15 มกราคม 2566
93 โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 กิจกรรม หุ่นยนต์ว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง ระดับมัธยมศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน RCEB ROBOT SPORTS CHALLENGE 2023 นานาชาติ นางสาวมนทกานต์ แก้วใส
นางสาวกัญญาภัค กามินทร์
2565 ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทสไทย 15 มกราคม 2566
94 โรงเรียนแม่จริม รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) จังหวัด นางสาวณิชารีย์ จันทร์เดช
2565 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2566
95 โรงเรียนแม่จริม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน จังหวัด นางสาวปวาณิศา แสงน้อย
นางสาวสภาวดี ภูชะธง
นางสาวอธิชา สมแสน
นางสาวภัทรภรณ์ คำจันต๊ะ
นางสาวเขมจิรา แก้วใส
2565 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2566
96 โรงเรียนแม่จริม ได้เป็นผู้แทนเสวนาธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัด นางสาวนิชารีย์ จันทร์เดช
2565 สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 6 มีนาคม 2566
97 โรงเรียนน่านนคร รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประเทศ นายณัฐวุฒิ ยะริตะ
นายปิยังกูร หมอสุยะ
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 1088
98 โรงเรียนน่านนคร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประเทศ เด็กชายธนวัฒน์ มะริน
เด็กชายอัครวิชญ์ อาริน
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 กุมภาพันธ์ 2566
99 โรงเรียนน่านนคร รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลง 4 สุภาพ(4 บท) ระดับช้น ม.4-ม.6 ประเทศ นางสาวณัฐกมล แสนวงค์
นางสาวศตพร หิรัญวิทย์
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 กุมภาพันธ์ 2566
100 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค6 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ภูมิภาค นางสาวรุ่งไพลิน ฝีปากเพราะ
2565 กรมการศาสนา 29 เมษายน 2565
101 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวจีรวรรณ บุญตัน
นางสาวปริญญา งิ้วผา
นางสาวปนัดดา อาชาบุญญฤทธิ์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
102 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายวันชัย เพตะกร
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
103 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพนิดา ธิติมูล
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
104 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงวรรณกานต์ ขอดเตชะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
105 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวธัญชนก ยศยิ่งทวี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
106 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญฺิงธัญยพร เปียงใจ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
107 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวอภิชญา ยะแสง
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
108 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงรินลดา ลำทา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
109 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายยุทธชัย ปาลี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
110 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงณัฐรุจา จิตณรงค์
เด็กหญิงพิชา มะปราง
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
111 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ การแต่งโคลงสี่สุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวอนุธิดา ยะปัญญา
นางสาวสุวิชญา มาลา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
112 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงเบญญาภา คำยันต์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
113 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวนภาพร บุญตัน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
114 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงชนิดา ฝีปากเพราะ
.เด็กหญิงชาลิสา เอิบอาบ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
115 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวนันท์นภัส สิงห์ธนะ
นางสาวชวพร ฝีปากเพราะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
116 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงพรภิมล แสงสุข
นายปัณณวิชญ์ ละม่อม
เด็กหญิงพิชญรัตม์ กุลวรรณ์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
117 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายเดชาธร ละม่อม
นายวชิรวิทย์ เทพอินทร์
นางสาวทอฝัน วิทา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
118 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวชยิสรา ชวาเขต
นางสาวชยุตรา ชวาเขต
นางสาวนิชานันท์ สุโรพันธ์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
119 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวขวัญจิรา จักอะโน
นางสาวนันทิกาล เทพอินทร์
นางสาววิมลสิริ สิงห์ธนะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
120 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายปกาสิต ฝีปากเพราะ
.เด็กหญิงกชพร ลำทา
เด็กหญิง.โสมสุภา จินตนา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
121 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวรุ่งไพลิน ฝีปากเพราะ
นางสาวอารยา ขอดเตชะ
นางสาวณัฐณิชา นิลคง
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
122 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวมณิชญาณ์ คำยันต์
เด็กหญิงพิชญธิดา ริมี
นางสาวลีลาวดี คำยันต์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
123 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายพงศกร สิทธิ
นางสาวธนัชพร นิลคง
นายณภัทร ทวิกิจเลิศสกุล
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
124 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาววาสนา แซ่ท้าว
นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณราช
นางสาวกัญญาณัฐ วนาสุวดี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
125 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายทรงภพ ต๊ะวิไชย
เด็กหญิงวนิดา คงเลิศพานิช
เด็กหญิงนุชนาฎ แซ่ท้าว
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
126 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวปิยะทิพย์ ธิติมูล
นางสาวอารดา ธิติมูล
นางสาวพิมพ์วิภา อินทภู
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
127 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายณัฐกิตติ์ นิลคง
นายนพนันท์ มางิ้ว
นายสราวุธ ปาลี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
128 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงลิตา เขมพัฒน์ธาดา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
129 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวจิตรลดา เจริญกิจ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
130 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงธนพร ไทยป้อม
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
131 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายพสกร สิงห์ธนะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
132 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อคำศัพท์ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายศุทธวีร์ คำยันต์
เด็กชายภัทรพล สีมาเหล็ก
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
133 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อคำศัพท์ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายจีรพัฒน์ ท้าวธนกุล
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
134 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวธมลวรรณ สวรรค์เวียงแก
นางสาวนันทิยา แซ่ท้าว
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
135 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายภูวิศ อินทำ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
136 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงสุภัชญา ยะปัญญา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
137 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยรัตน์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
138 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวาดภาพระบายสี มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพลอยไพลิน เงินเย็น
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
139 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวอรนลิน นิลคง
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
140 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวมาริษา มาลารัตน์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
141 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวนันนภา มาตย์เถื่อน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
142 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวภัสสร คงพิริยะนันท์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
143 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวมรกต สลีอ่อน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
144 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงปณัฐสิรี ธูปชาวนา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
145 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวมรกต สลีอ่อน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
146 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) มัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพรลภัส ศรีเรือน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
147 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวปรีณาพรรณ ภานุวัฒนวงศ์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
148 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายพสกร สิงห์ธนะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
149 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพัทธ์ธีรา ศักดาศรี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
150 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายชินกฤต มางิ้ว
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
151 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวปราณี กอกัน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
152 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) มัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายสิรวิชญ์ ขยายเสียง
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
153 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายทักษ์ดนัย ปาละ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
154 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา ๑. เด็กชายพิษณุวัชร์ จันทประกอบ
เด็กชายสิริดนัย สุวรรณ์
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยชนะ
เด็กชายภัครพล โนราช
เด็กชายธราเทพ อิทธิยะ
เด็กหญิงนารีรัตน์ มีบุญ
เด็กหญิงอนงคนา รัตนกมลชัย
เด็กหญิงกมลชนก คำราพิช
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงสุพิชญา อุทุมพร
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
155 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายพศวีร์ แก้วมณี
นายวุฒิชัย นิลคง
นายจิรายุทธ์ คำชนะ
นายนนธวัช ย่านกลาง
นายสรวิศ อินทำ
นางสาวเนตรชนก พันบุรี
นางสาวศศิธร นันทฤทธิ์
นางสาวชนากานต์ รางแดง
นางสาวณัฐกมล ใจตรงดี
นางสาวพระคุณ ตระกูลเดชะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
156 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวเนตรชนก พันบุรี
นางสาวจันทิมา นิลคง
นางสาวศศิธร นันทฤทธิ์
นางสาวชญานิศ ฝีปากเพราะ
นางสาวนันทภัค อุทุมพร
นางสาวชนากานต์ รางแดง
นางสาวณัฐกมล ใจตรงดี
นางสาวณภัทร เชื้อเทศ
นายพศวีร์ แก้วมณี
นายวุฒิชัย นิลคง
นายสุทิวัส นาวัลย์
นายภานุกร อินทำ
นายวรพงษ์ สลีอ่อน
นายภานุวัฒน์ สมบัติ
นายนิธิกร ศรีทอง
นายอภิสร คำแสน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
157 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สวดมนต์แปลมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงพันธวดี กอกัน
เด็กหญิงสาวินี อินทำ
เด็กหญิงอภิชญา สุโรพันธ์
เด็กหญิงอลีนา มิ่งมิตรวิบูลย์
นางสาวเบญญาภา ใจปิง
นางสาววิภาดา พรมมา
นางสาวเจนจิรา น้อย
นางสาวนวรัตน์ ขันทะสีมา
นางสาวพรรณวรินทร์ หมวดหงษ์
นางสาวชลธิชา ซ้อนพุฒ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
158 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายกฤตกร สวนหมอก
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
159 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาววรัญญา ธัญญะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
160 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง มารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายสิทธินนท์ กุยแก้ว
เด็กหญิงจิตสุภา วิวัฒนาวิไล
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
161 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง มารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายเมธิชัย ท้าวชินกิจ
นางสาววลัยลักษณ์ แซ่ท้าว
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
162 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงเกศรินทร์ ประทุมสัน
เด็กหญิงกันยรัตน์ มโนสาร
เด็กหญิงอริสา ใจยอด
เด็กหญิงณัฐธิดา เทพกอม
เด็กหญิงอรวรรยา รินฤทธิ์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
163 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวทิพวรรณ ฝีปากเพราะ
นางสาวกมลมาศ ท้าวบุญญาภินิกุล
นางสาวศิรประภา ชวาเขต
นางสาวนันทินี แผ่นชมภู
.นางสาวจิราพัชร อรุณกาญจน์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
164 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายธนะชัย ไชยโย
เด็กหญิงวรรณนิชา คำแสน
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สุโรพันธ์
.เด็กหญิงมนัสนันท์ พลจร
เด็กหญิงอังคณา แสงรัตน์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
165 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงพิชชาพร สุทธการ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
166 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพัชรีญา มูลฐี
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
167 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวชญานิศ สิงห์ธนะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
168 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวชนัญชิดา ใจคำ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
169 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายชนะชน ท้าวธนกุล
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
170 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายวิทยา สุทธาจารณเกษม
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
171 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายสุวิจักษ์ ยะปัญญา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
172 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงปวิชญา สมศรี
เด็กชายวุฒิภัทร สุทธนะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
173 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายกรณ์ดนัย วงศ์จันทร์
นายนันทฉัตร สธรรมมา
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
174 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายนพคุณ เอี่ยมจำรัส
นายอาณัติ สุดสงวน
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
175 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ] การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายธัญพิสิษฐ์ ฝีปากเพราะ
นายจิรทีปต์ อินทำ
นายนรสิงห์ โพธิไชยะ
นายนิธิกร คำวงค์
นายธนวิชญ์ อินทำ
นายวีรภัทร อุยานะ
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
176 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จังหวัด นางสาวรุ่งไพลิน ฝีปากเพราะ
นายเดชาธร ละม่อม
นางสาวณัฐณิชา นิลคง
นางสาวชลธิชา ซ้อนพุฒ
นางสาวชญานิศ สิงห์ธนะ
นายพสกร สิงห์ธนะ
นางสาวอารยา ขอดเตชะ
นายวชิรวิทย์ เทพอินทร์
2565 สพม.น่าน 5 สิงหาคม 2565
177 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อประโยชน์และความสำคัญของการทำประกันชีวิต รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด จังหวัด นายนันทฉัตร สุธรรมา
นายจิรวัฒน์ สมฤทธิ์
นายกรณ์ดนัย วงศ์จันทร์
นายปรวิศว์ สมศรี
นางสาวทอฝัน วิทา
2565 คปภ. จังหวัดน่าน 7 ตุลาคม 2565
178 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวอลเลย์บอล นครน่านคัพ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จังหวัด เด็กชายภาณุพงษ์ จิณะแสน
เด็กชายทรงภพ ต๊ะวิไชย
เด็กชายศุทธวีร์ คำยันต์
เด็กชายวิทยา สุทธาจารเกษม
เด็กชายธีระศักดิ์ เขมโสภาวัฒน์
เด็กชายสิทธินนท์ สระคำ
เด็กชายกฤตกร สวนหมอก
2565 จังหวัดน่าน 14 กรกฎาคม 2565
179 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวอลเลย์บอล นครน่านคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จังหวัด เด็กหญิงกุลธิดา ขอดเตชะ
เด็กหญิงจิดาภา งิ้วผา
เด็กหญิงสุมลทิพย์ ธุสาวุฒิ
เด็กหญิงอภิสรา สุขอยู่
.เด็กหญิงวิภาดา กรรเชียง
เด็กหญิงภคพร แซ่ท้าว
เด็กหญิงวนิดา คงเลิศพานิช
เด็กหญิงชนิสรา พิศาสสินธุ์
เด็กหญิงกนกพรรณ ปันคำ
2565 จังหวัดน่าน 14 กรกฎาคม 2565
180 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๕ กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวนภาพร บุญตัน
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
181 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๙ กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ เด็กหญิงณัฐรุจา จิตณรงค์
เด็กหญิงพิชา มะปราง
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
182 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๕ กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวสุวิชญา มาลา
นางอนุธิดา ยะปัญญา
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
183 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่๑๔ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวพนิดา ธิติมูล
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
184 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๒๖ กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวธนัชพร นิลคง
นางสาวาสนา แซ่ท้าว
นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณราช
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
185 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๓๐กิจกรรม การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวพิชญธิดา ริมี
นางสาวมณิชญาณ์ คำยันต์
นางสาวลีลาวดี คำยันต์
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
186 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๐ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูน เรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีหาผล
เด็กชายเฉลิมชัย สืบบุตร
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
187 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ เด็กหญิงกนกวรรณ นิลคง
เด็กชายกฤติกร สวนหมอกมเด็กหญิงเบญญาภา คำยันต์
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
188 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๔ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นายพสกร สิงห์ธนะ
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
189 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๖ กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ เด็กหญิงกมลชนก คำราพิช
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยชนะ
เด็กหญิงนารีรัตน์ มีบุญ
เด็กชายธราเทพ อิทธิยะ
เด็กชายพิษณุวัชร์ จันทร์ประกอบ
เด็กชายภัครพล โนราช
เด็กชายวุฒิภัทร สุทธนะ
เด็กหญิงสุพิชญา อุทุมพร
เด็กหญิงอนงคณา รัตนกมลชัย
เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
190 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๐ กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวชนากานต์ รางแดง
นางสาวชญานิศ ฝีปากเพราะ
นางสาวณภัทร เชื้อเทศ
-นางสาวณัฐกมล ใจตรงดี
นายธนภัทร ศรีสถาน
นางสาวปิยะทิพย์ ธิติมูล
นายพศวีร์ แก้วมณี
นายภาณุกร อินทำ
นางสาวมาริษา มาลารัตน์
นายวุฒิชัย นิลคง
นางสาวศศิธร นันทฤทธิ์
นายสิรวิชญ์ ขยายเสียง
นายสุทิวัส นาวัลย์
นายอภิสร คำแสน
นางสาวเนตรชนก พันบุรี
นายเมธิชัย ท้าวชินกิจ
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
191 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ ๗ กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวพรลภัส ศรีเรือน
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
192 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๓๕ กิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวปรีณาพรรณ ภานุวัฒนวงศ์
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
193 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๒๕ กิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวมรกต สลีอ่อน
2565 สพฐ. 4 กุมภาพันธ์ 2566
194 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๓๓ กิจกรรม สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเทศ นางสาวนวรัตน์ ขันทะสีมา
เด็กหญิงสาวินี อินทำ
นางสาวพรรณวรินทร์ หมวดหงษ์
เด็กหญิงอภิชญา สุโรพันธ์
เด็กหญิงอลีนา มิ่งมิตรวิบูลย์
2565 สพฐ. 5 กุมภาพันธ์ 2566
195 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายณัฐพล โนราช
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
196 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายณัฐพล โนราช
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
197 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กหญิงกฤตธนพร รางแดง
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
198 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กหญิงกฤตธนพร รางแดง
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
199 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน กระโดดสูง รุ่นอายุ14 ปี [ หญิง ]กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กหญิงญาณิน สียา
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
200 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน กระโดดไกล รุ่นอายุ18 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นางสาวชนิดา ฝีปากเพราะ
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
201 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กชายศราวุธ บุญคำ
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
202 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กชายศราวุธ บุญคำ
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
203 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายกฤติกร เนาวพันธ์
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
204 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายกฤติกร เนาวพันธ์
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
205 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ16 ปี [ ชาย ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายสุทิวัส นาวัลย์
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
206 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง กระโดดสูง รุ่นอายุ18 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นางสาวอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
207 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง กระโดดสูง รุ่นอายุ16 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นางสาวสุมลทิพย์ ธุสาวุฒิ
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
208 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่นอายุ 16 ปี [ หญิง ]กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นางสาวสุกัญญา ระลึก
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
209 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง กระโดดสูง รุ่นอายุ18 ปี [ ชาย] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นายสราวุธ ปาลี
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
210 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง กระโดดสูง รุ่นอายุ14 ปี [ ชาย] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด เด็กชายภูวิศ อินทำ
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
211 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี [ หญิง ] กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 จังหวัด นางสาวบงกชรัตน์ การินทร์
2565 สพม.น่าน 26 พฤศจิกายน 2565
212 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ "เพาะพันธ์ุปัญญาาแคมป์" รุ่นที่ 1 "66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง จังหวัด นายยศวรรษ มังคละ
น.ส.ฉัตรทิพย์ สมเงิน
น.ส.กมลนิตย์ คำหว่าง
น.ส. ฐิติกาญจน์ สุทธิแสน
น.ส.จิรัชญา คันธะด้วง
2566 มูลนิธิเพาะพันธ์ุปัญญา 11 มิถุนายน 2566
213 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นบุคคลต้นแบบการทำความดี มีจิตอาสา จังหวัด นายอรรถกรณ์ จันทรธมา ม.5/4
นายพนมชัย สมลา ม.5/3
นายพิชาภพ ปะทิ ม.5/4
2566 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 30 มิถุนายน 2566
214 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุเบื้องต้น (CPR) ประเทศ นายพนมชัย สมลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นายอรรถกรณ์ จันทรธิมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายพิชาภพ ปะทิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2566 สพฐ. 7 กรกฎาคม 2566
215 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาทางกฏหมาย เนื่องในวันรพี จังหวัด นางสาวฐิติญา อุดมมงคล
นางสาวปาณิศา แหวนหลวง
2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน 26 กรกฎาคม 2566
216 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัด เด็กชายภูพิพัฒน์ กิตินันท์
2566 กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 25 กรกฎาคม 2566
217 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัด นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวถิรมน อุ่นใจ
นายนครชัย กำแทง
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์
นายเจษฎากร ไตรทรัพย์
นายควรหาร อจิญช์ธัช
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดน่าน 19 กรกฎาคม 2566
218 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566 ภูมิภาค นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่) 27 กรกฎาคม 2566
219 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รางวัลพระราชทาน ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2565 กระทรวงศึกษาธิการ 10 กรกฎาคม 2566
220 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เยาวชนคนดี วิถีพุทธ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ
2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและพุทธสมาคมจังหวัดน่าน 3 มิถุนายน 2566
221 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นักเรียนต้นแบบ มีความเป็นเลิศในด้านทักษะชีวิต พหุปัญญา เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 28 มีนาคม 2566
222 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน จังหวัด นางสาวกันย์สินี วงษา
นางสาวธัญณดา รวดเร็ว
นางสาวจิดาภา ตันกาบ
2566 จังหวัด 12 กรกฎาคม 2566
223 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัด เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ
2566 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2566
224 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วิ่งมินิมาราทอน "สุขภาพดีศรีมงคล"รางวัลอันดับที่ 2 ระยะ 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี อำเภอ นายชยณัฐ กำเนิดมงคล
2566 วัดศรีมงคล(ก๋ง) 12 กุมภาพันธ์ 2566
225 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดวงดนตรี (โพล์ซอง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นายจิรภัทร ใจป้อ นายจิณณพัต หัตถี นายภูริพัฒ คำดี นายณัฐนนท์ พิญญกิจ นางสาววรัญญา พรกรักษา
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
226 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาวปานตะวัน ปันน้อย
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
227 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาวปานตะวัน ปันน้อย
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
228 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาวกานต์ธิดา แซ่เล้า
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
229 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาววัญญา พรมรักษา
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
230 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ เด็กหญิงณัฏฐณิชา คะกะเนปะ
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
231 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาวธนพร ใหม่น้อย
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
232 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ นางสาวชิดชนก คำหลอม
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
233 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ เด็กหญิงพิชญา อินทะเขื่อน
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
234 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานอนุสรณ์รอยพระบาทแห่งแผ่นดินน่าน อำเภอ เด็กชชายจิรพัฒน์ เมืองทิพย์
2565 อำเภอเวียงสา ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงสา 3 ธันวาคม 2565
235 โรงเรียนน่านนคร รองชนะเลิศเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภท ทีมหญิง ภูมิภาค นางสาวปวริสา กองมะณี
2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 29 พฤษภาคม 2566
236 โรงเรียนน่านนคร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จังหวัด นายรัชภูมิ กอกเชียงแสน
2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน 12 สิงหาคม 2566
237 โรงเรียนน่านนคร รางวัลเยาวชนคนดี วิถีพุทธ จังหวัด นางสาววชิรา ประลังการ
2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 3 มิถุนายน 2566
238 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเทศ นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 29 สิงหาคม 2566
239 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเทศ เด็กหญิงรัตนาวลี ลบไพรินทร์
เด็กหญิงญาณิน สียา
เด็กหญิงปณิดา ปิยะคำ
นางสาววิภาดา กรรเชียง
2566 สมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2566
240 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟลอร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นานาชาติ นางสาวจันทิมา นิลคง
2566 สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 กรกฎาคม 2566
241 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเทศ นางสาวจันทิมา นิลคง
2566 สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย 28 มิถุนายน 2566
242 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ภูมิภาค นางสาวเกษกมล มงคลสินธุ์
นางสาวสุพนิต แซ่เล้า
นางสาวรุ่งนภา รกไพร
นางสาวณัฐชา มงคลส่ง
2566 จังหวัดลำปาง 22 พฤษภาคม 2566
243 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 จังหวัด นางสาวปวีณา แซ่วื้อ
2565 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 24 กุมภาพันธ์ 2565
244 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศษสตร์ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงกานต์มณี ระลึก
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ หอคัมภีร์
เด็กชายภานุวิชญ์ โชตินธภัทร
2565 สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
245 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศษสตร์ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวพลอย ธารผกา
นางสาวสุทธดา อินทเสโน
นางยาวยุราพร นิธิพงศ์ชญาน์
2565 สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
246 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวลินลนี รกไพร
นางสาวพัฒฑิรา รกไพร
2565 สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
247 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายกฤษณเดช เพชรวัชรนันท์
นางสาวฤทัยวรรณ เฉลิมบุญฤทธิ์
นางสาวสุนทรี สิริปัญญาวงศ์
2565 สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
248 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวสุพนิต แซ่เล้า
เด็กหญิงปิยนุช ไถลแก้ว
เด็กหญิงชนาธิป สุนันตา
2565 สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 6 สิงหาคม 2565
249 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ประเเภททีมหญิง กีฬาเปตอง จังหวัด นางสาวสุรีรัตน์ ว่างวงค์เจริญชัย
2565 จังหวัดลำพูน 23 มกราคม 2565
250 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 กีฬาปันจักสีลัต เดี่ยวหญิง ภูมิภาค นางสาวสุธิมา นพรัตน์บุญ
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2565
251 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู่ รุ่น A หญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ภูมิภาค นางสาวสุธิมา นพรัตน์บุญ
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2565
252 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทอง รุ่น C ชาย กีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ภูมิภาค นายปิยะวัฒน์ แท่งทอง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2565
253 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทอง รุ่น D ชาย กีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ภูมิภาค นายธรรศ แซ่ยั้ง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2565
254 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 14-17 ปี ชาย ประเภทต่อสู่ รุ่น C ระดับ OPEN การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประเทศ นายปิยวัฒน์ แท่งทอง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2565
255 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ ระดับ OPEN รุ่นอายุ 14-17 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประเทศ นายทัศนัย แซ่ยั้ง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 10 มิถุนายน 2565
256 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลกาเข้าร่วมกาแข่งขัน ประเภทต่อสู้ ระดับ OPEN รุ่นอายุ 14-17 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาปันจันสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประเทศ นายธรรศ แซ่ยั้ง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 10 มิถุนายน 2565
257 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นานาชาติ นายปิยะวัฒน์ แท่งทอง
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2565
258 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู่หญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นานาชาติ นางสาวสุธิมา นพรัตน์บุญ
2565 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2565
259 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจัวหวัดน่าน ครั้งที่ 6 จังหวัด เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แซ่ท้าว
เด็กหญิงพิชชาภา รอดมา
เด็กหญิงพรจิรา วรนันสิทธิ์
นางสาวชัญญานุช กีรตินันท์
2565 จังหวัดน่าน 15 กันยายน 2565
260 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6 จังหวัด เด็กชายนันท์ศักดิ์ แซ่โฝ่ง
เด็กชายนันทกร แซ่จ๋าว
เด็กชายธนกร แซ่จ๋าว
นายพงศกร แซ่ท้าว
นายเขมทัต มาลา
2565 จังหวัดน่าน 15 กันยายน 2565
261 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชาย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่น ครั้งที่ 6 จังหวัด เด็กชายธีรภัทร กาญจนพงศ์ทวี
เด็กชายกรรชัย แตงอ่อน
นายนภัทร จันทร์หีบ
นายวิศิษฐ์ศักดิ์ ลาภลักษมี
นายสุกฤต พงศ์ชัยถิวัฒน์
2565 จังหวัดน่าน 15 กันยายน 2565
262 โรงเรียนแม่จริม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน ภูมิภาค นายพัชรพล พงศ์ศิระกิตติ
2565 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2565
263 โรงเรียนแม่จริม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ทำอาหาร ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ประเทศ นางสาวชวัลรัตน์ แก้วใส
นายณัฐพล ก้อชนะ
นางสาวภัคจิรา ธรรมรักษา
2565 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2566
264 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภูมิภาค นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และ IEP
2566 สพม. นครสวรรค์ 23 สิงหาคม 2566
265 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาต้น จังหวัด เด็กหญิงทยิดา คำวัง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รูปประดิษฐ์
เด็กหญิงศิรินภัส ศิริล้วน
2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 31 สิงหาคม 2566
266 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน ระดับจังหวัด จังหวัด เด็กชายภูมิพัฒน์ กิตินันท์
2566 กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 25 กรกฎาคม 2566
267 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเทศ ด็กชายภูพิพัฒน์ กิตินันท์ นักเรียนชั้น ม.3/3
เด็กชายศักรินทร์ ยาแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/5
2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.),มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 10 กันยายน 2566
268 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเดี่ยว โครงการนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ครั้งที่ 3 ณ สนามแข่งเรือท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ประเทศ เด็กหญิงปริยฉัตร ปะมะ นักเรียนชั้น ม.2/3
2566 นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ,มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 10 กันยายน 2566
269 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ นักพากย์เรือรุ่นจิ๋ว ประเภทอายุ 13-15 ปี โครงการนักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว ThaiBevThaiTalent แข่งขันวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ณ วัดหัวดง อ.หัวดง จ.พิจิตร ภูมิภาค ด.ช.ศักรินทร์ ยาแก้ว
2566 ThaiBevThaiTalent 27 สิงหาคม 2566
270 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงาน ดีเยี่ยม ประเทศ นายภรัณยู จันต๊ะวงศ์
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มิถุนายน 2566
271 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปอาหาร (อะโวคาโด้) งานเทศกาลอะโวคาโด้ ประเทศ นายยศวรรธน์ มังคละ
นางสาวกมลนิดย์ คำหว่าง
นางสาวธิติกาญจน์ สุทธิแสน
นางสาวจิรัชญา คันธะด้วง
นางสาววารี ปาลาว
2566 องค์การบริหารตำบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโด้ไทย 20 สิงหาคม 2566
272 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงาน ดีเยี่ยม ประเทศ นางสาวมรกต แซ่ท้าว
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มิถุนายน 2566
273 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงาน ดีเยี่ยม ประเทศ นางสาวจุฑาทิพย์ โทปุรินทร์
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มิถุนายน 2566
274 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงาน ดีเยี่ยม ประเทศ นางสาวรุ่งทิพย์ ภูริบริรักษ์
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มิถุนายน 2566
275 โรงเรียนทุ่งช้าง ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณภาพผลงาน ดีเยี่ยม ประเทศ นางสาววีนัส แก้วกระจ่าง
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 มิถุนายน 2566
276 โรงเรียนน่านนคร รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด เด็กหญิงกนกวรรณ พันเป็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เด็กหญิงภัคจิรา ศรีจะตะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 31 สิงหาคม 2566
277 โรงเรียนน่านนคร รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แบบจับเวลา(แล็ปกริ๊ง) จังหวัด นางสาววชิรา ประลังกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวอัจฉราภรณ์ ธงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 31 สิงหาคม 2566
278 โรงเรียนน่านนคร ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา 1.เด็กชายสุรบดินทร์ คำดี 2.เด็กชายปกาศิต จินะไชย
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
279 โรงเรียนน่านนคร ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา 1.เด็กชายธีรภัทร มหาปาน 2.เด็กชายชินดนัย วินากรม
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
280 โรงเรียนน่านนคร ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา 1.เด็กชายกิตติคุณ แสนวัน 2.เด็กชายต่อสกุล ศรีสุวรรณ 3.เด็กหญิงธัญวรัตน์ ธงเงิน
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
281 โรงเรียนเมืองแงง ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงอุ่นแสง แสนคำลือ เด็กชายวรพล อินไชย เด็กชายคฑาวุฒิ อ่อนศรี
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 กันยายน 2566
282 โรงเรียนเมืองแงง ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวจันทภา ฟองแก้ว นางสาวกรกนก คำวงค์ นายนิธิกร ไชยชนะ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 กันยายน 2566
283 โรงเรียนเมืองแงง ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายกรรชัย แก้วเทพ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 กันยายน 2566
284 โรงเรียนเมืองแงง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกบกบกพร่องทางการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายอานนท์ ละขะไพ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 กันยายน 2566
285 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันกีฬาซูโม่ ประเภท บุคคลชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ภูมิภาค นายชัยธวัช อุ่นถิ่น
2566 จังหวัดกำเเพงเพชร 29 พฤษภาคม 2566
286 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันกีฬาซูโม่ ประเภท บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 85 กิโลกรัม เเต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ภูมิภาค นายวุฒิไกร อินต๊ะเเก้ว
2566 จังหวัดกำเเพงเพชร 29 พฤษภาคม 2566
287 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศ ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 92 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายวงศพัทธ์ หอมดอก
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
288 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 85 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ เด็กชายอนวัช อินต๊ะเเก้ว
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
289 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศ ประเภท ฟรีสไตล์ชาย รุ่นน้ำหนัก 65 กิโลกรัม จังหวัด เด็กชายพิสิทธิ หอมดอก
2566 จังหวัดน่านร่วมกับสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดน่านเเละสำนักกีฬาเเห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 14 กันยายน 2566
290 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ ประเภท ฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 41-45 กิโลกรัม จังหวัด นายธีรวัฒน์ วิชัย
2566 จังหวัดน่านร่วมกับสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดน่านเเละสำนักกีฬาเเห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 14 กันยายน 2566
291 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศ ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 48 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายนภดล เเปงอุด
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
292 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศ ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 57 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายชัยธวัช อุ่นถิ่น
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
293 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 65 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายอดิเทพ กันทา
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
294 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทฟรีสไตล์ รุ่นน้ำหนัก 110 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายวุฒิไกล อินต๊ะเเก้ว
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
295 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายหาดชาย รุ่นน้ำหนัก 50 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายชิติพันธ์ อุ่นถิ่น
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
296 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 63 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำเเละกีฬามวยปล้ำชายหาด ประเทศ นายศุภกิตติ์ อุ่นถิ่น
2566 จังหวัดเพชรบูรณ์เเละสมาคมกีฬามวยปล้ำเเห่งประเทศไทย 30 มิถุนายน 2566
297 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ ประเภท ฟรีสไตล์ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 92 กิโลกรัม ประเทศ นายพีรวัส อุ่นถิ่น
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2566
298 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาซูโม่ รุ่นน้ำหนัก 57-65 หญิง ประเทศ เด็กหญิงศิริญญา เครือทิพย์
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2566
299 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาซูโม่ รุ่นน้ำหนัก 85-100 ชาย การเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประเทศ นายวุฒิไกร อินต๊ะเเก้ว
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดกาญจนบุรี 29 สิงหาคม 2566
300 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การเเข่งขันกีฬาซูโม่ ประเภท บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 115 กิโลกรัม ขึ้นไป การเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 ภูมิภาค นายศุภกิตติ์ อุ่นถิ่น
2566 จังหวัดกำเเพงเพชร 29 สิงหาคม 2566
301 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันกีฬาซูโม่ ประเภท บุคคลชาย รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก การเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 ภูมิภาค นายภูวดล เเปงอุด
2566 จังหวัดกำเเพงเพชร 29 สิงหาคม 2566
302 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำในร่ม ประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย รุ่นน้ำหนัก 92 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายวงศพัทธ์ หอมดอก
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
303 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันมวยปล้ำในร่มประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 92 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายอนวัช อินต๊ะเเก้ว
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
304 โรงเรียนสา ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) ภูมิภาค นายณัฐภัทร อ่างคำ
นายธนภัทร จันทร์ทอง
นายกวินภพ ธนธีระบรรจง
นายณัฏฐชัย ปัญญานะ
นายวรยุทธ สีเขียว
นายรัฐนันท์ ไทยประเสริฐ
นายสุรพล คำศิลา
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 สิงหาคม 2566
305 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การเเข่งขันมวยปล้ำในร่มประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 55 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายชัยธวัช อุ่นถิ่น
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
306 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศ การเเข่งขันมวยปล้ำในร่มประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 110 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายวุฒิไกร อินต๊ะเเก้ว
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
307 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ชาย รุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายชิติพันธ์ อุ่นถิ่น
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
308 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การเเข่งขันมวยปล้ำในร่มประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย รุ่นน้ำหนัก 71 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายภูวดล เเปงอุด
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
309 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันมวยปล้ำในร่มประเภทเกรกโก-โรมัน ชาย รุ่นน้ำหนัก 110 กิโลกรัม การเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ประเทศ นายเหมันต์ ท้าวคาม
2566 การกีฬาเเห่งประเทศไทยเเละจังหวัดนครสวรรค์ 3 เมษายน 2566
310 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทนักเรียน ประเทศ นายชานน พรมรักษา นางสาววริศา จานแก้ว นายภูวนัตถ์ อินทะเขื่อน
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน 17 กุมภาพันธ์ 2566
311 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รางวัล เหรียญเงินกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา นานาชาติ นางสาวจารุภา แซ่เฮ้อ
2565 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 9 มิถุนายน 2566
312 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเทศ นายธนพนธ์ แซ่โซ้ง
2566 สมาคมกีฬ้าฮอกกี้แห่งประเทศไทย 28 มิถุนายน 2566
313 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิงรุ่นทั่วไป ประเทศ นางสาวแสงดาว แซ่ลี
2566 สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย 28 มิถุนายน 2566
314 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ชนะเลิศอันดับที่ ๑ รุ่นประชาชนหญิง วอลเลย์บอลชายหาด งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นางสาวเสาวลักษณ์กิตติบำรุง
2566 สมาคมกีฬาจังหวัดน่านและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 15 กันยายน 2566
315 โรงเรียนเมืองแงง ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด นายกรรชัย แก้วเทพ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 21 กันยายน 2566
316 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 23 กันยายน 2563
317 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โครงการคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ธันวาคม 2563
318 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จังหวัด นายวีระวัฒน์ ขอตเตชะ
2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 กันยายน 2563
319 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อำเภอ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุต๋า
2562 เทศบาลตำบลเชียงกลาง 12 มกราคม 2562
320 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประเทศ นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ
2562 กระทรวงศึกษาธิการ 11 มกราคม 2562
321 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยยงค์ 2.เด็กหญิงน้ำมนต์ทิพย์ จิตตรง 3.เด็กหญิงวรินทร อุทุมพร 4.เด็กหญิงกมลชนก คำราพิช 5.เด็กหญิงอนงคณา รัตนกมลชัย 6.เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง 7.เด็กชายภัคพล โนราช 8.เด็กชายพิษณุวัชร์ จันทร์ประกอบ 9.เด็กชายธราเทพ อิทธิยะ 10.เด็กชายณัฐนันท์ ไชยชนะ 11.เด็กชายอธิวัฒน์ คชศิลา 12.เด็กชายพัสกร มัชฌิมา 13.เด็กชายชนาธิป อินสองใจ 14.เด็กชายกฤตเมธ ธิติมูล 15.เด็กชายพศวัต ใจประสงค์
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
322 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงอมรสิริ นาถมทอง 2.เด็กหญิงจิรัชยา นาวัลย์
2566 สพม.น่าน 15 กันยายน 2566
323 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กชายเฉลิมชัย สืบบุตร 2.เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีหาผล
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
324 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงกัญญาภัค กันภัย 2.เด็กหญิงมนัสนันท์ อินสองใจ 3.เด็กหญิงน้ำเพชร จันทร์ชูกลิ่น
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
325 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ชนะเลิศเหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายทรงภพ ต๊ะวิไชย 2.นายวุฒิชัย นิลคง 3.นายพศวีร์ แก้วมณี 4.นายเจษฎา เมืองแก่น 5.นางสาวสุพิชญา อุทุมพร 6.นางสาวนารีรัตน์ มีบุญ 7.นางสาวศศิธร นันทฤทธิ์ 8.นางสาวปิยะทิพย์ ธิติมูล
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
326 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต เด็กชายอภิวัฒน์ คชศิลา
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
327 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต เด็กหญิงปณัฐสิรี ธูปชาวนา
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
328 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต นายนรสิงห์ โพธิไชยะ
2566 สพม.น่าน 9 กันยายน 565
329 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันการศึกษาพิเศษ เรียนรวม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกบกบกพร่องทางการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
330 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวศุภนุช สุต๋า 2.นางสาวภคินี อนุวงศ์ประพันธ์ 3.นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร 4.นางสาวธัญณดา รวดเร็ว 5.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น 6.นางสาวกรรณธิดา สุต๋า 7.นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติบำรุง 8.นางสาวนลินนิภา พิมเสน 9.นางสาวกันต์หทัย กอกัน 10.นางสาวดอกไม้ แซ่ว่าง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
331 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวภูรีรัตน์ พิมเสน 2.นางสาวภัทรชรินทร์ สุต๋า
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
332 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวอรไพลิน มาลา
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
333 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงเกวรินทร์ ใจปิง 2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเชยละ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
334 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญเงิน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวธารทิพย์ ทับทวี 2.นางสาวจรรยมณฑน์ ตันกาบ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
335 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายชญวัฏฐ์กวินท์ ฉินสว่าง 2.นางสาวจิราภรณ์ ยืนยงค์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
336 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันการงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวณัฏฐณิชา ยาวุธ 2.นางสาวบุษบา ยะปวง 3.นางสาวกันย์สินี วงษา
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
337 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาววาสิตา จันทิมา 2.นางสาวปิยดา แปงอุด 3.นางสาวนิชธาวัลย์ ตาเต็ง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
338 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ การแสดงมายากล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายสิทธิชัย กิตตินันทวัฒน์ 2.นางสาวนงนภัส วรรณสวัสดิ์ชัย
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
339 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ การแสดงตลก มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายอภิสิทธิ์ ขันหลวง 2.นายชยณัฐ กำเนิดมงคล 3.นางสาวกรรณธิดา สุต๋า 4.นางสาวธัญณดา รวดเร็ว 5.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
340 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 8.10.2 ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
341 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญเงิน การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 13.2.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาววิภาวี ศิริคาม
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
342 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 14.2.1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงพิชญ์สินี มูลรินทร์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
343 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 12.2.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
344 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายวิโรจน์ ดนัยดุริยะ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
345 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. นายกีรติ รุ่งเรือง
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
346 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. นายวงศธร ขันหลวง
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
347 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายชยณัฐ กำเนิดมงคล 2. นายดำรงศักดิ์ ท้าวบุญญาภินิกุล 3. นายดำรงสิทธิ์ ท้าวบุญญาภินิกุล 4. นายปกรณ์ ทองประเสริฐ 5. นายลัทธพล แซ่ม้า 6. นายสมพงษ์ บุญเทพ 7. นายณัฐพันธ์ อาชาบุญญาวิศิษฐ์ 8. นางสาวกานดา ยอดออน 9. นางสาวนภัสสร พูนเปี่ยม 10. นางสาวจินดา รภัสสร
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
348 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายนันทพงศ์ แรงแก้ว 2. นางสาวปวันรัตน์ ดาลเรือง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
349 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายสุริยา มาลา 2. เด็กหญิงธนิษฐา ศิริมาตย์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
350 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงปทิตตา ปกพันธ์ 2. เด็กหญิงณัฐวราพร บุญเกิด
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
351 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายฟ้าภิรมย์ ชวัลพิทย์ 2. เด็กชายฐิตติวัสส์ ใจปิง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
352 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายอภิสิทธิ์ ขันหลวง 2. นายวรากร เกิดรื่น 3. นางสาวนงนภัส วรรณสวัสดิ์ชัย
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
353 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทอง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นางสาวหทัยชณุช ทับทิมอ่อน
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
354 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญเงิน การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงจุติกาญจน์ ศรียา
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
355 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายณัฐพงษ์ กันยะ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
356 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญเงิน การแข่งขัน ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยม ศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นางสาววิรัญพัตร์ ยะปวง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
357 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เหรียญเงิน การแข่งขัน ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงเจนจิรา มาเยอะ
2566 สพม.น่าน 16 กันยายน 2466
358 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน-YC-หนังสือเล่มมเล็ก) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ 2.นายภูมินันท์ รุ่งเรือง 3.เด็กหญิงมินตรา สุต๋า 4.เด็กหญิงวิภาวี เพตะกร 5.เด็กหญิงอริสา ใจยอด
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
359 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน ประเทศ เด็กชายภูพิพัฒน์ กิตตินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2566 กระทรวงวัฒนธรรม 3 ตุลาคม 2566
360 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายชยุต ทาบุดดา
นางสาวปริยากร ถาแก้ว
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
361 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายณัฐวัฒน์ กันอิน
นายกวิน สินธรรมสกุล
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
362 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายธนวัฒน์ ขันทะยศ
เด็กชายสกลวัฒน์ เตชะวิทยะจินดา
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
363 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายณัฐธีรนัย ดวงจันทร์
เด็กชายสุภาวิตต์ สุคนธนิยม
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
364 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายอภิชัย ยาวิน
เด็กหญิงปัณพร ณ น่าน
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
365 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวกนกพร เย็นใจ
นางสาวขวัญจิรา เคลื่อนคำ
นางสาวภัทรนันท์ หงษ์บินโบก
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
366 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กหญิงนันทิกานต์ ถาวร
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มาสี
เด็กหญิงมธุรดา ซาอินทร์
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
367 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เด็กชายชุติเทพ วาเรล่า
เด็กชายชัยนรุตม์ มหาวัน
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
368 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายรัฐนัณฑ์ เถรหมื่นไวย
นายรัฐนันท์ ไทยประเสริฐ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
369 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวณัฐชยา เมืองน้อย
นางสาวปวรา ทิพิละ
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
370 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวศุภอักษร ตุ้ยสี
นางสาวธนัญญา ชัยพรมมา
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
371 โรงเรียนสา รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV)มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นายณัฐภัทร อ่างคำ
นายธนภัทร จันทร์ทอง
นายณัฏฐชัย ปัญญานะ
นายศุภณัฐ หน่อแก้ว
นายอาทิตย์ ศัยย์เกษมสันต์
นายธีรสิทธิ์ ต่างใจ
นายธนวัฒน์ สีเขียว
นายสุรพล คำศิลา
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 15 กันยายน 2566
372 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภท การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวธัญชนก ทะจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2565 สพม.น่าน 7 ธันวาคม 2565
373 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลเหรียญเงิน ในรายการเเข่งขัน ขว้างจักร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "แม่ฮ่องสอนเกมส์" ภูมิภาค เด็กหญิงสุภานัน ชาวน่าน ม.3/3
2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2566
374 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลเหรียญเงิน ในรายการเเข่งขัน วิ่ง 400 เมตร กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "แม่ฮ่องสอนเกมส์" ภูมิภาค นายกฤษกร หลวงยศ ม.4/5
2566 การกีฬาแห่งประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2566
375 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 6 กิจกรรมการแข่งขัน True5G ROV Thailand Master 2023 ประเทศ 1.นายกิตตินันท์ ยอดแก้ว ม.5/1
2.นายสิรวัชร์ กาญจนาภา ม.5/2
3.นายชิษณุพงค์ มังคละ ม.5/2
4.นายศุภากร คำยวง ม.5/2
5.นายอนุวัฒน์ ต๊ะวิชัย ม.5/4

2566 บริษัท ทรูลคอร์ปอเรชั่น 2 ธันวาคม 2566