รางวัลที่นักเรียนได้รับ

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

# ชื่อรางวัล ระดับ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบ วันที่ได้รับรางวัล
1 รางวัล ชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น จังหวัด เด็กชายปฏิพัทธ์ อินยา
นางสาวภิญญามาศ นามวงค์
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มโนดี
นายชัยยันต์ แซ่เติน
นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวภัคธีมา แซ่ล้อ
เด็กชายชวรัชช์ กำแทง
2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 7 ตุลาคม 2565
2 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัด นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวถิรมน อุ่นใจ
นายนครชัย กำแทง
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์
นายเจษฎากร ไตรทรัพย์
นายควรหาร อจิญช์ธัช
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดน่าน 19 กรกฎาคม 2566
3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566 ภูมิภาค นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่) 27 กรกฎาคม 2566
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเทศ นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 29 สิงหาคม 2566