รางวัลที่นักเรียนได้รับ

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

# ชื่อรางวัล ระดับ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบ วันที่ได้รับรางวัล
1 เยาวสตรีไทยดีเด่น ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 1 สิงหาคม 2565
2 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2565 กระทรวงศึกษาธิการ 8 มกราคม 2565
3 รางวัลพระราชทาน ประเทศ นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2565 กระทรวงศึกษาธิการ 10 กรกฎาคม 2566
4 เยาวชนคนดี วิถีพุทธ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ
2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและพุทธสมาคมจังหวัดน่าน 3 มิถุนายน 2566
5 นักเรียนต้นแบบ มีความเป็นเลิศในด้านทักษะชีวิต พหุปัญญา เขตพื้นที่มัธยมศึกษา นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 28 มีนาคม 2566
6 ชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน จังหวัด นางสาวกันย์สินี วงษา
นางสาวธัญณดา รวดเร็ว
นางสาวจิดาภา ตันกาบ
2566 จังหวัด 12 กรกฎาคม 2566
7 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัด เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ
2566 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 14 กุมภาพันธ์ 2566
8 วิ่งมินิมาราทอน "สุขภาพดีศรีมงคล"รางวัลอันดับที่ 2 ระยะ 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี อำเภอ นายชยณัฐ กำเนิดมงคล
2566 วัดศรีมงคล(ก๋ง) 12 กุมภาพันธ์ 2566
9 ชนะเลิศอันดับที่ ๑ รุ่นประชาชนหญิง วอลเลย์บอลชายหาด งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นางสาวเสาวลักษณ์กิตติบำรุง
2566 สมาคมกีฬาจังหวัดน่านและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน 15 กันยายน 2566
10 รางวัลชนะเลิศ จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 23 กันยายน 2563
11 โครงการคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา จังหวัด นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร
2563 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ธันวาคม 2563
12 เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จังหวัด นายวีระวัฒน์ ขอตเตชะ
2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 กันยายน 2563
13 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อำเภอ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุต๋า
2562 เทศบาลตำบลเชียงกลาง 12 มกราคม 2562
14 คัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประเทศ นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ
2562 กระทรวงศึกษาธิการ 11 มกราคม 2562
15 เหรียญทอง การแข่งขันการศึกษาพิเศษ เรียนรวม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกบกบกพร่องทางการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
16 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวศุภนุช สุต๋า 2.นางสาวภคินี อนุวงศ์ประพันธ์ 3.นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร 4.นางสาวธัญณดา รวดเร็ว 5.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น 6.นางสาวกรรณธิดา สุต๋า 7.นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติบำรุง 8.นางสาวนลินนิภา พิมเสน 9.นางสาวกันต์หทัย กอกัน 10.นางสาวดอกไม้ แซ่ว่าง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
17 เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวภูรีรัตน์ พิมเสน 2.นางสาวภัทรชรินทร์ สุต๋า
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
18 เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวอรไพลิน มาลา
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
19 เหรียญทองแดง การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงเกวรินทร์ ใจปิง 2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเชยละ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
20 เหรียญเงิน การแข่งขันภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวธารทิพย์ ทับทวี 2.นางสาวจรรยมณฑน์ ตันกาบ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
21 เหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายชญวัฏฐ์กวินท์ ฉินสว่าง 2.นางสาวจิราภรณ์ ยืนยงค์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
22 เหรียญทอง การแข่งขันการงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวณัฏฐณิชา ยาวุธ 2.นางสาวบุษบา ยะปวง 3.นางสาวกันย์สินี วงษา
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
23 เหรียญทอง การแข่งขันการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาววาสิตา จันทิมา 2.นางสาวปิยดา แปงอุด 3.นางสาวนิชธาวัลย์ ตาเต็ง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
24 เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ การแสดงมายากล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายสิทธิชัย กิตตินันทวัฒน์ 2.นางสาวนงนภัส วรรณสวัสดิ์ชัย
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
25 เหรียญทอง การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ การแสดงตลก มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายอภิสิทธิ์ ขันหลวง 2.นายชยณัฐ กำเนิดมงคล 3.นางสาวกรรณธิดา สุต๋า 4.นางสาวธัญณดา รวดเร็ว 5.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
26 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 8.10.2 ขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
27 เหรียญเงิน การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 13.2.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาววิภาวี ศิริคาม
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
28 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 14.2.1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กหญิงพิชญ์สินี มูลรินทร์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
29 เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี 12.2.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นางสาวมาริษา อุ่นถิ่น
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
30 เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1.นายวิโรจน์ ดนัยดุริยะ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
31 เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. นายกีรติ รุ่งเรือง
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
32 เหรียญทอง การแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. นายวงศธร ขันหลวง
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
33 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา ทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่น มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายชยณัฐ กำเนิดมงคล 2. นายดำรงศักดิ์ ท้าวบุญญาภินิกุล 3. นายดำรงสิทธิ์ ท้าวบุญญาภินิกุล 4. นายปกรณ์ ทองประเสริฐ 5. นายลัทธพล แซ่ม้า 6. นายสมพงษ์ บุญเทพ 7. นายณัฐพันธ์ อาชาบุญญาวิศิษฐ์ 8. นางสาวกานดา ยอดออน 9. นางสาวนภัสสร พูนเปี่ยม 10. นางสาวจินดา รภัสสร
2566 สพม.น่าน 6 กันยายน 566
34 เหรียญทอง การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายนันทพงศ์ แรงแก้ว 2. นางสาวปวันรัตน์ ดาลเรือง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
35 เหรียญทอง การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายสุริยา มาลา 2. เด็กหญิงธนิษฐา ศิริมาตย์
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
36 เหรียญทองแดง การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงปทิตตา ปกพันธ์ 2. เด็กหญิงณัฐวราพร บุญเกิด
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
37 เหรียญทองแดง การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายฟ้าภิรมย์ ชวัลพิทย์ 2. เด็กชายฐิตติวัสส์ ใจปิง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
38 เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นายอภิสิทธิ์ ขันหลวง 2. นายวรากร เกิดรื่น 3. นางสาวนงนภัส วรรณสวัสดิ์ชัย
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
39 เหรียญทอง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นางสาวหทัยชณุช ทับทิมอ่อน
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
40 เหรียญเงิน การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงจุติกาญจน์ ศรียา
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
41 เหรียญทองแดง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กชายณัฐพงษ์ กันยะ
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
42 เหรียญเงิน การแข่งขัน ภาษาไทย คัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยม ศึกษาตอนปลาย สหวิทยาเขต 1. นางสาววิรัญพัตร์ ยะปวง
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566
43 เหรียญเงิน การแข่งขัน ภาษาไทย เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1. เด็กหญิงเจนจิรา มาเยอะ
2566 สพม.น่าน 16 กันยายน 2466
44 ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน-YC-หนังสือเล่มมเล็ก) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น สหวิทยาเขต 1.เด็กชายพงษ์เทพ ยาวุธ 2.นายภูมินันท์ รุ่งเรือง 3.เด็กหญิงมินตรา สุต๋า 4.เด็กหญิงวิภาวี เพตะกร 5.เด็กหญิงอริสา ใจยอด
2566 สพม.น่าน 10 กันยายน 566