รางวัลที่นักเรียนได้รับ
รางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566
ระดับการแข่งขัน จังหวัด
รายชื่อนักเรียน นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวถิรมน อุ่นใจ
นายนครชัย กำแทง
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์
นายเจษฎากร ไตรทรัพย์
นายควรหาร อจิญช์ธัช
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
ปีการศึกษา 2566
ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดน่าน
วันที่ได้รับ 19 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1