รางวัลที่นักเรียนได้รับ
รางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2566
ระดับการแข่งขัน ภูมิภาค
รายชื่อนักเรียน นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
ปีการศึกษา 2566
ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 (เชียงใหม่)
วันที่ได้รับ 27 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1