รางวัลที่นักเรียนได้รับ
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
ระดับการแข่งขัน ประเทศ
รายชื่อนักเรียน นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน นางสาวถิรมน อุ่นใจ นายนครชัย กำแทง นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย นางสาวภิญญามาศ นามวงศ์ นายเจษฎากร ไตรทรัพย์ นายควรหาร อจิญช์ธัช เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมลังกา
ปีการศึกษา 2566
ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ได้รับ 29 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน ผลการประกวดผลงานนักเรียนรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ระดับประเทศ