รางวัลที่นักเรียนได้รับ
รางวัล รางวัล ชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น
ระดับการแข่งขัน จังหวัด
รายชื่อนักเรียน เด็กชายปฏิพัทธ์ อินยา
นางสาวภิญญามาศ นามวงค์
นางสาวกมลลักษณ์ เผ่าต๊ะไชย
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มโนดี
นายชัยยันต์ แซ่เติน
นายธรรมรัตน์ แซ่ผ่าน
นางสาวภัคธีมา แซ่ล้อ
เด็กชายชวรัชช์ กำแทง
ปีการศึกษา 2565
ได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วันที่ได้รับ 7 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน เอกสารที่ 1