องค์กรคุณธรรม
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :