ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : ผลการประเมินในระดับ AA
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 21 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :