รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ยอดเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :